Содержание материала

11 Повітряні вимикачі
Періодичність і обсяг вимірювань і випробувань повітряних вимикачів мають відповідати:
- при першому увімкненні (П) -11.1-11.9;
- під час капітального ремонту (К) -11.1-11.9;
- під час поточного ремонту в строки, визначені місцевими інструкціями,(Т)-11.6;11.8.
Крім перевірки і випробувань окремих вузлів повітряних вимикачів усіх класів напруги мають бути перевірені з вимірюванням основних параметрів при виконанні окремих операцій і складних циклів.
Результати вимірювань і випробувань мають відповідати даному розділу і заводській документації.
11.1 Вимірювання опору ізоляції
Вимірювання опору ізоляції повітропроводів, опорних і рухомих частин, виконаних із органічних матеріалів, потрібно виконувати мегаомметрами на напругу 2,5 кВ.
Опір ізоляції має бути не нижче значень, наведених у таблиці 20.
11.1.1 Вимірювання опору багатоелементних ізоляторів
Опір ізоляції вимірюється лише при позитивній температурі навколишнього середовища і безпосередньо перед установленням ізоляторів.
Опір ізоляції кожного елемента ізолятора повинен бути не менше ніж 300 МОм.
11.1.2 Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування
Опір вимірюється мегаомметром на напругу 1,0-2,5 кВ. Опір ізоляції електромагнітів керування, кіл живлення та керуванняв розподільних і полюсних шафах вимикачів має бути не менше ніж 10 МОм
Таблиця 20 - Найменші допустимі значення опору ізоляції повітропроводів, опорних і рухомих частин, виконаних з органічних матеріалів

Вид випробування

Опір ізоляції, МОм, вимикача на номінальну напругу, кВ

до 15

20-35

110 і вищe

При першому ввімкненні

1000

3000

5000

В експлуатації

300

1000

3000

11.2 Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти
11.2.1 Випробування опірної ізоляції вимикачів
Для опірних одноелементних ізоляторів, виконаних з фарфора, приймаються значення випробної напруги 65 і 95 кВ промислової частоти при номінальній напрузі вимикача відповідно 20 і 35 кВ.
Для опірних одноелементних ізоляторів, виконаних з фарфора разом з органічними матеріалами, значення випробної напруги приймається 58,5 і 85,5 кВ промислової частоти при номінальній напрузі вимикача відповідно 20 і 35 кВ.
Багатоелементні ізолятори потрібно випробувати підвищеною напругою 50 кВ промислової частоти, яка прикладається до кожного елемента ізолятора.
Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.
11.2.2 Випробування підвищеною напругою ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування
Випробування провадиться відповідно до розділу 26.
Випробування обов'язкове після монтажу вторинних кіл і при проведенні першого профілактичного відновлення. Надалі в експлуатації випробування підвищеною напругою промислової частоти можна замінити вимірюванням ізоляції мегаомметром на напругу 2,5 кВ.
11.3 Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування,шунтуючих резисторів і омічних подільників напруги
11.3.1 Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування
Виміряні опори обмоток електромагнітів керування для кожного типу вимикачів повинні відповідати нормативним значенням, зазначеним у заводській документації.
11.3.2 Вимірювання опору шунтуючих резисторів і омічних подільників напруги
Результати вимірів опору повинні відповідати нормам, зведеним у заводській документації.
11.4 Перевірка ходу якоря електромагнітів керування
Фактичний хід якоря електромагнітів повинен відповідати паспортним даним, зазначеним у заводській документації.
11.5 Перевірка характеристик вимикачів
При перевірці роботи повітряних вимикачів усіх класів напруг характеристики потрібно визначати, а за необхідності - регулювати згідно з нормами заводу-виготовлювача.
Для визначення часових характеристик потрібно знімати осцилограмі роботи вимикачів при вимиканні, вмиканні і складних циклах. Види операцій і складних циклів, значень тиску і напруг, при яких повинна провадитись перевірка вимикачів, наведено в таблиці 21.

Таблиця 21 - Обсяг багаторазових випробувань повітряних вимикачів при налагодженні

Найменування
операцій або
циклу

Тиск випробування вимикача

Напруга на затиска-
чах електромагнітів

Кількість операцій та циклів у процесі

монтажу,
капітальних
і позачергових
ремонтів

поточних ремонтів

Вимикання,
вмикання

Мінімальне спрацьовування
Мінімальне робоче
Номінальне
Максимальне робоче

Номінальна*)
Те саме
-""-
0,65 номінального*)

3
3
3
2

1-2
-
2-3
-

Цикл Вм-Вим
(вмикання-вимикання)

Мінімальне спрацьовування
Максимальне робоче

Номінальна*)
Те саме

2
2

1-2
1-2

Цикл Вим-Вм
(вимикання-вмикання, успішне АПВ)

Мінімальне для АПВ
Номінальне

-""-
-""-

2
2

-
-

Цикл Вим-Вм-
Вим (вимикання-вмикання-вимикання, неуспішне АПВ)

Мінімальне для АПВ
Максимальне робоче

-""-
-""-

2
2

1-2
-

*) Осцилограми роботи вимикачів потрібно знімати

Для вимірювання швидкісних характеристик повітряних вимикачів з ножовим відокремлювачем мають зніматись віброграми роботи вимикачів.
11.6 Випробування вимикачів багаторазовими випробуваннями
Багаторазові випробування - виконання операцій вимикання, вмикання і складних циклів (Вм - Вим без витримки часу обов'язкові для усіх вимикачів; Вим-Вм-Вим і Вим-Вм з навмисною витримкою часу-для вимикачів, призначених для роботи в режимі АПВ) - мають виконуватись у процесі налагодження при різному тиску стиснутого повітря і напругах на затискачах електромагнітів керування (таблиця 20) з метою перевірки справності дії вимикачів, вимірювання характеристик і підтвердження їх стабільності (згідно з 11.5). При цьому треба перевірити роботу трьох полюсів вимикача у випадку поелементного і пополюсного налагодження, а також роботу вимикача від кнопок місцевого пневматичного керування (за їх наявності).
11.7 Перевірка напруги спрацьовування електромагнітів керування
Електромагніти керування залежно від типу повітряних вимикачів повинні спрацьовувати при напрузі не більше ніж 0,65Uном або 0,8Uном і найбільшому робочому тиску стиснутого повітря в резервуарах вимикачів згідно з таблицею 22.
11.8 Вимірювання опору контактів струмопровідного контура постійному струму
Перед першим введенням в експлуатацію та після капітальних ремонтів опір струмопровідного контура потрібно вимірювати частинами, тобто кожний дугогасний пристрій (модуль), елемент (розрив) гасильної камери та відокремлювач, ошиновку усередині полюса тощо окремо.
Під час поточних ремонтів опір струмопровідного контура полюса потрібно вимірювати повністю. При перевищенні виміряного опору нормованого значення необхідно виміряти опір кожного елемента контактної системи вимикача. Граничні значення опорів контактних систем повітряних вимикачів повинні відповідати заводській документації.
Таблиця 22 - Тиск повітря в резервуарах

Номінальний, МПа (кгс/см2)

2(20)

2,6(26)

3,2(32)

4(40)

Наібільший робочий, МПа (кгс/см2)

2,1(21)

2,7(27)

3,3(33)

4,1(41)

11.9 Випробування конденсаторів подільників напруги
Випробування повинні провадитись згідно з розділом 19.
11.10 Тепловізійний контроль
Під час контролю оцінюються нагрівання дугогасних пристроїв та відокремлювачів, а також контактні з'єднання токопровідного контура вимикача.
Тепловізійний контроль провадиться згідно з додатком Е.