Зміст статті

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

 

НОРМИ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Видання офіційне

КиївМіністерство палива та енергетики України
Об'єднання енергетичних підприємств
"Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"

2002


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

"28"серпня 2002 року  м. Київ № 503

Про введення в дію галузевого
керівного документа
"Норми випробування електрообладнання"

З метою забезпечення ефективності визначення нормованих показників під час вимірювань, випробувань та діагностики електрообладнання електроустановок, обсягів і періодичності їх проведення
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити і ввести в дію з 1 вересня 2002 року.галузевий керівний документ ГКД 34.20.302-2002 "Норми випробувань електрообладнання" (далі - Норми).
2. Визнати таким, що не застосовується, РД 34.20.302 "Нормы испытания электрооборудования", затверджений наказом Міненерго СРСР від 03.03.78.
3. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусову) внести Норми до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних галузевих керівних документів Мінпаливенерго.
4. Енергетичним компаніям і підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, замовити Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" як замовнику і власнику створеної науково- технічної продукції необхідну кількість примірників Норм і сплатити необхідну суму коштів за їх розробку та тиражування.
5. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдуровій) забезпечити видання необхідної кількості примірників Норм і надіслати енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати. Разом з Науково-інженерним енергосервісним центром організувати облік розісланих примірників.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Андрійчука Ю.А.


МІНІСТР В. ГАЙДУК


ГКД 34.20.302-2002

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

НОРМИ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

НОРМЫ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ


Чинний від 2002-08-28

1 Галузь використання

1.1 Норми, обсяги та періодичність випробування електрообладнання (далі - Норми) поширюються на основне і допоміжне електрообладнання електроустановок, які виготовляються або беруть участь у виробленні, перетворенні, передаванні та розподілі електроенергії.
1.2 Норми обов'язкові для виконання підприємствами-виробниками електрообладнання, підприємствами, які відносяться до сфери управління Мінпаливенерго України, а також підприємствами інших відомств, електроустановки яких приєднано до об'єднаних енергетичних систем України.
1.3 Норми встановлюють нормовані показники вимірювань, випробувань і діагностики електрообладнання електроустановок та обсяги і періодичність їх проведення.

2 Нормативні посилання

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:
- ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;
- ГОСТ 667-73 Кислота серная аккумуляторная. Технические условия;
- ГОСТ 981-75 Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления;
- ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия;
- ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;
- ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и злектроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции;
- ГОСТ1547-84 Масла и смазки. Метод определения наличия воды;
- ГОСТ 3484.1-88 (СТ СЗВ1070-78) Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний;
- ГОСТ 3484.3-88 (СТ СЗВ 5266-85) Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции;
- ГОСТ 3484.5-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность;
- ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Методы определения кислотности и кислотного числа;
- ГОСТ 6307-75 (СТ СЗВ 3967-83) Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей;
- ГОСТ 6356-75 (СТ СЗВ 1495-79) Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле;
- ГОСТ 6370-83 (СТ СЗВ 2876-81) Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей;
- ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний;
- ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия;
- ГОСТ 7822-75 Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды;
- ГОСТ 10121-76 Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия;
- ГОСТ 10693-61Е (СТ СЗВ 1099-86) Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия;
- ГОСТ 19296-73 Масла нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы;
- ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания;
- РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - Затв. Міненерго СРСР 20.02.89. - 3 наступними змінами;
- РД 34.43.105-89* Методические указания по зксплуатации трансформаторних масел. - Затв. Головтехупр. Міненерго СРСР в 1989 р.;
*3 01.12.98 чинний ГКД 34.43.101-97 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. -Затв. Міненерго України 17.01.97. - Ред.
- РД 34.46.301-79 Методические указания по обнаружению повреждений в силовых трансформаторах с помощью анализа растворенных в масле газов. - Затв. Головтехупр. Міненерго СРСР 25.05.78;
- РД 34.46.302-89 Методические указания по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов (временные). -Затв. Головтехупр. Міненерго СРСР 12.12.88;
- РД 16.363-87 Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию.
- Правила устройства электроустановок. 6-е издание, перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. -З наступними змінами;
- Сборник директивних материалов. Электротехническая часть. Издание 4-е, перераб. и доп. Раздел 9.7 "О предупреждении аварий из-за повреждения опорно-стержневых изоляторов напряжением 35 и 110 кВ". - М.: СПО ОРГРЗС, 1992.-Затв. Головтехупр. Міненерго СРСР 07.12.89;
- ТУ 34.38.20217-89 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Общие технические условия на капитальный ремонт.

3 Скорочення і позначення

У цих Нормах подано такі скорочення і позначення:
АГП - автомат гасіння поля;
К - випробування під час капітального ремонту обладнання;
КЗ - коротке замикання;
П - приймально-здавальні випробування під час першого увімкнення, після монтажу обладнання, відновленого ремонту, реконструкції, що здаються (передаються) організацією іншого відомства до експлуатації підприємству Мінпаливенерго України;
Т - вимірювання та випробування під час поточних ремонтів і експлуатації, а також за рішенням технічного керівника енергопідприємства як міжремонтні з метою уточнення параметрів, нагромадження даних тощо;
XX - холостий хід.

4 Загальні положення

4.1 Для електрообладнання, що знаходиться в роботі, у всіх можливих випадках потрібно використовувати методи випробувань і вимірювань під робочою напругою без виведення його з роботи. Методики проведення таких випробувань (якщо їх не передбачено Нормами та не відображено в інших галузевих нормативних документах) необхідно узгоджувати з Мінпаливенерго України.
4.2 Випробування одиничного електрообладнання, яке входить у єдині комплекси, системи, агрегати, потрібно провадити відповідно до Норм і вказівок виготовлювача. У цілому випробування і перевірка комплексів і систем, таких як тиристорні пускові установки, регульований електропривід, системи збудження синхронних генераторів і компенсаторів тощо, виконуються згідно з чинними методиками та заводською документацією.
4.3 Під час проведення випробувань імпортного обладнання слід враховувати інструкції фірм-виготовлювачів, які постачають обладнання, та стандарти МЕК.
4.4 Випробування, вимірювання та діагностику електрообладнання потрібно провадити згідно з вимогами галузевих правил безпечної експлуатації електрообладнання електроустановок.
4.5 Електричні випробування ізоляції електрообладнання та відбір проб трансформаторного масла з баків апаратів на аналіз необхідно провадити при температурі ізоляції не нижче 5 °С, крім спеціально передбачених у Нормах випадків, коли необхідна більш висока температура.
4.6 Характеристику ізоляції електрообладнання слід вимірювати за однотипними схемами і при однаковій температурі.
4.7 Під час контролю параметрів електрообладнання під робочою напругою необхідно забезпечити заходи безпеки, які в будь-якому випадку виключають попадання робочої напруги на засоби вимірювання, з якими може бути контакт персоналу.
4.8 До проведення вимірювань і випробувань, передбачених Нормами, усе електрообладнання після виведення з роботи, крім обертових машин, повинне пройти зовнішній огляд, операції повузлового контролю, очищення від забруднень, усунення виявлених дефектів, перевірку механізмів приведення до дії тощо згідно з інструкцією з експлуатації та документами на ремонт.
4.9 Електрообладнання після ремонту випробується в обсязі, що визначається Нормами. До проведення ремонту виконуються контрольні випробування для встановлення обсягу і характеру ремонту, а також для одержання початкових даних, з якими порівнюються результати після ремонтних випробувань.
4.10 Оцінення стану ізоляції електрообладнання, що знаходиться в тривалому резерві, а також частин і деталей електрообладнання аварійного резерву, повинне провадитись згідно з регламентованим строком їх збереження. Протягом цього часу браковані нормативи з масла та ізоляції об'єкта, що знаходяться під контролем, повинні прийматись на тому ж рівні, що і для об'єкта, щойно введеного в роботу.
4.11 Електрообладнання та елементи ізоляції на номінальну напругу, що перевищує номінальну напругу електроустановки, в якій вони експлуатуються, можуть випробуватись підвищеною напругою промислової частоти за нормами, установленими для класу ізоляції даної електроустановки.
4.12 Випробування підвищеною напругою обов'язкове для електрообладнання на напругу до 35 кВ; для електрообладнання на напругу вище 35 кВ - лише за наявності випробних пристроїв, якщо безумовну необхідність проведення цього випробування не передбачено в Нормах.
4.13 Під час випробування ізоляції обмоток обертових машин, трансформаторів і реакторів підвищеною напругою промислової частоти повинні бути випробувані по черзі кожне електрично незалежне коло або паралельна вітка (в останньому випадку за наявності повної ізоляції між вітками). При цьому один полюс випробного пристрою з'єднується з виводом випробної обмотки, а інший - із заземленим корпусом випробного електрообладнання, з яким на весь час випробувань даної обмотки електрично з'єднуються всі інші обмотки.
Обмотки, що з'єднані між собою наглухо і не мають виведених двох кінців кожної фази або вітки, повинні випробуватись відносно корпуса без їх роз'єднання, при цьому величину випробної напруги потрібно визначати за мінімальним рівнем ізоляції відводу.
4.14 Швидкість підйому напруги до однієї третьої випробного значення може бути довільною. Надалі випробна напруга має підніматись плавно зі швидкістю, що дає можливість провадити візуальний відлік за вимірювальними приладами і при досягненні встановленого значення підтримується незмінною протягом усього часу випробування. Після необхідної витримки напруга плавно знижується до значення, не більшого однієї третьої випробної напруги, і вимикається.
Під тривалістю випробування розуміють час падання повної випробної напруги, що встановлюється Нормами.
4.15 До і після випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти або випрямною напругою рекомендується вимірювати опір ізоляції з допомогою мегаомметра. За опір ізоляції приймається однохвилинне значення виміряного опору R60''.
4.16 Під час вимірювання характеристик ізоляції електрообладнання повинні враховуватись випадкові і систематичні похибки, зумовлені похибками вимірювальних приладів і апаратів, допоміжними ємностями та індуктивними зв'язками між елементами вимірювальної схеми, дією температури, впливом зовнішніх електромагнітних і електростатичних кіл на вимірювальний пристрій, похибками методу тощо. Під час вимірювання струму витоку (струму провідності), за необхідності, враховується пульсація випрямної напруги.
4.17 Норми з тангенса кута діелектричних втрат ізоляції електрообладнання та струму провідності розрядників і обмежувачів перенапруг наведено для вимірювань, виконаних при температурі обладнання 20 °С. Під час вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції електрообладнання слід одночасно визначити також і її ємність.
4.18 Випробування напругою 1 кВ промислової частоти можна замінити вимірюванням однохвилинного значення опору ізоляції мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Ця заміна не допускається під час випробування відповідальних обертових машин і кіл релейного захисту та електроавтоматики, а також у випадках, зазначених у відповідних розділах Норм.
4.19 Дослід холостого ходу (XX) силових трансформаторів провадиться на початку всіх випробувань і вимірювань до подачі на обмотки трансформатора постійного струму, тобто до вимірювання опору ізоляції та опору обмоток постійному струмові, прогрівання рансформатора постійним струмом тощо.
4.20 Температура ізоляції електрообладнання визначається таким чином:
- для силового трансформатора, що не піддавався нагріву, приймається температура верхніх шарів масла, виміряна термометром;
- для трансформатора, що піддався нагріву або дії сонячної радіації, приймається середня температура фази В обмотки вищої напруги, що визначається за її опором постійному струмові;
- для електричних машин, що знаходяться практично в холодному стані, приймається температура навколишнього середовища;
- для електричних машин, які піддавались нагріву, приймається середня температура обмотки, що визначається за її опором постійному струмові;
- для трансформатора струму серії ТФЗМ (ТФН) з масляним заповненням приймається температура навколишнього середовища;
- для вводу, встановленого на масляному вимикачі або на силовому трансформаторі, який не піддавався нагріву, приймається температура масла в баку вимикача або силового трансформатора.
4.21 При порівнянні результатів вимірювань слід враховувати температуру, при якій провадились вимірювання, і вносити поправки відповідно до вимог заводських інструкцій.
4.22 Під час випробування зовнішньої ізоляції електрообладнання підвищеною напругою промислової частоти, яке провадиться при факторах зовнішнього середовища, що відрізняються від нормальних (температура повітря 20 °С, абсолютна вологість 11 г/м3, атмосферний тиск 101,3 кПа), якщо в стандартах на електрообладнання не прийняті інші границі, значення випробної напруги повинне визначатися з урахуванням поправного коефіцієнта на умови випробування, регламентованого відповідними стандартами.
4.23 Під час проведення декількох видів випробувань ізоляції електрообладнання перед випробуванням підвищеною напругою необхідно пильно оглянути та визначити стан ізоляції іншими методами.
Електрообладнання, забраковане під час зовнішнього огляду або за результатами випробувань і вимірювань, необхідно замінити або відремонтувати.
4.24 За відсутності необхідної випробної апаратури змінного струму дозволяється випробувати електрообладнання розподільних пристроїв (напругою до 20 кВ) підвищеною випрямною напругою, що має дорівнювати півторакратному значенню випробної напруги промислової частоти.
Якщо випробування випрямною напругою або напругою промислової частоти провадиться без розшиновки електрообладнання розподільних пристроїв, то значення випробної напруги приймається за нормами для електрообладнання з найнижчим рівнем випробної напруги.
Випробування підвищеною напругою ізоляторів і трансформаторів, з'єднаних із силовими кабелями 6-10 кВ, відбувається без розшиновки разом з кабелями за нормами, прийнятими для силових кабелів. Випробування підвищеною напругою без розшиновки електрообладнання відбувається для кожної фази окремо, при заземлених двох інших.
4.25 Пристрої релейного захисту, електроавтоматики та їх кола перевіряються з періодичністю і в обсязі, наведеному у відповідних нормативних документах.
4.26 Місцеві інструкції та системи планово-попереджувального ремонту повинні бути наведені відповідно до даних Норм.
4.27 Висновок про придатність електрообладнання до експлуатації дається не тільки на основі порівняння результатів випробувань з Нормами, але й за сукупністю результатів усіх проведених випробувань, вимірювань і оглядів.
Значення параметрів, одержаних під час випробувань і вимірювань, необхідно порівнювати з початковими їх значеннями, результатами вимірювання однотипного електрообладнання або електрообладнання інших фаз, а також з результатами попередніх вимірювань.
За відсутності таких значень як початкові можуть бути прийняті значення, одержані під час випробувань однотипного обладнання або обладнання, що вводиться. Під початковими значеннями вимірювальних параметрів слід розуміти значення, зазначені в паспортах і протоколах заводських випробувань. Після проведення капітального або відновлювального ремонту електрообладнання під початковими значеннями розуміють результати вимірювань, одержаних після цих ремонтів.
4.28 Відбракування вводів, апаратів, вимірювальних і силових трансформаторів, а також іншого електрообладнання за станом ізоляції необхідно провадити лише на основі розгляду усього комплексу вимірювань і характеристик масла, а також з урахуванням вказівок, зазначених у відповідних розділах Норм.
4.29 Прийняті в Нормах бракувальні нормативи з вказівками "не менше як" є найменшими, а "не більше як" - найбільшими. Усі числові значення "від" і "до", зазначені в Нормах, слід приймати включно.
4.30 Обсяги і терміни проведення вимірювань та випробувань електрообладнання, що знаходиться в експлуатації, можуть змінюватись на підставі рішень керівника з технічних питань енергокомпанії з урахуванням технічного стану електроустанов, терміну їх служби та результатів діагностики електрообладнання.
4.31 Результати вимірювань, випробувань необхідно оформляти типовими протоколами, відповідними актами, записами у формулярах або вносити до магнітних носіїв.