Содержание материала

ДОДАТОК В
(обов'язковий)

 

Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту

8.1 Цей додаток розповсюджується на умови введення в експлуатацію після капітального ремонту маслонаповнених трансформаторів на напругу до 750 кВ, що здійснюється відповідно до чинних нормативну документів та вказівок підприємств-виготовлювачів.
8.2 Трансформатори, які пройшли капітальний ремонт з повною або частковою заміною обмоток або ізоляції, підлягають сушінню незалежне від результатів вимірювань.
8.3 Трансформатори, які пройшли капітальний ремонт без заміни обмоток або ізоляції, можуть бути увімкнені в роботу без сушіння при дотриманні умов знаходження активної частини на повітрі, а також при відповідності характеристик ізоляції обмоток вимогам В.3.1 і В.3.2.
8.3.1 Значення опору ізоляції обмоток трансформаторів, які вводять ся в експлуатацію після капітального ремонту, повинне бути не менше ніж 80 % значення, отриманого під час вимірювання на монтажі. Для трансформаторів на напругу до 35 кВ потужністю до 10 МВ•А значення R60" має бути не менше від значень, наведених у таблиці В.1.
8.3.2 Для трансформаторів, які вводяться в експлуатацію після капітального ремонту, отримані значення tg δ ізоляції з урахуванням вплив; tg δ масла повинні відрізнятись не більше ніж на 20 % від значень, отриманих під час випробувань у період монтажу.
8.4 Під час капітального ремонту з повною заміною обмоток і ізоляції випробування ізоляції обмоток обов'язкове для усіх типів трансформаторів. Значення випробної напруги повинне дорівнювати значенню заводської випробної напруги.
Таблиця В.1 - Найменші допустимі значення опору ізоляції R60" обмоток трансформатора на напругу до 35 кВ потужністю до 10 МВ•А

Температура обмотки, OС

10

20

30

40

50

60

70

Значення R60", МОм

450

300

200

130

90

60

40

Примітка. Значення R60" відносяться до всіх обмоток даного трансформатора.

Під час капітального ремонту з частковою заміною обмоток або реконструкцією значення випробної напруги приймається 0,9 від значення заводської випробної напруги.
8.5 При розгляданні умов вмикання трансформаторів характеристика масла, яке заливається в трансформатор, повинна відповідати вимогам таблиці 48.
8.6 Тривалість роботи, год, пов'язаної з розгерметизацією бака, не має перевищувати:
для трансформаторів на напругу до 35 кВ:
- при відносній вологості до 75 % - 48;
- при відносній вологості до 85 % - 32;
для трансформаторів на напругу 110-750 кВ:
- при відносній вологості до 75 % - 75;
- при відносній вологості до 85 % - 85.
8.7 Розкриття активної частини виконується при стійкій сухій і ясній погоді та відносній вологості навколишнього повітря не вище 85 %.
8.8 Температура активної частини протягом усього періоду розгерметизації має перевищувати температуру точки роси навколишнього по вітря не менше ніж на 10 °С і в усіх випадках повинна бути не нижче 10 °С.
8.9 При вимірюваннях враховуються температурні залежності характеристик ізоляції обмоток і вплив Ідб масла, залитого в трансформатор.
8.10 3 метою одержання початкових даних для контролю за станом ізоляції трансформаторів у процесі дальшої експлуатації рекомендується виконувати додаткові вимірювання tgδ і опору ізоляції R60" при температурі ізоляції від 25 до 30 °С.
8.11 Після закінчення ремонту на всіх трансформаторах ізоляцію підсушують.
8.12 Сушіння ізоляції трансформаторів, крім зазначених у В.2, виконується у випадках, якщо:
- тривалість знаходження активної частини на повітрі перевищує час, зазначений у В.6;
- характеристики ізоляції, виміряні після ремонту, не відповідають нормованим значенням;
- вміст вологи в зразках ізоляції трансформаторів на напругу 110 кВ і вище перевищує значення, зазначені в таблиці В.2.
8.13 Уряді випадків (наприклад, при порівнянні стану ізоляції трансформаторів до і після ремонту) доцільно мати непряму оцінку вмісту

Таблиця В.2 - Граничне значення вмісту вологи зразків ізоляції


Клас напруги трансформатора, кВ

Потужність трансформатора, МВ•А

Вміст вологи зразків, %

110-220

Менше 400

3,0

110-220

400 і більше

1,5

330-750

Усі потужності

1,5

вологи у твердій ізоляції трансформатора. Це можна зробити за результатами вимірювань tg δ ізоляції (tg δіз) трансформатора при температурі 30 або 60 °С (або значеннях tg δ, приведених до цих температур) і tg δ масла (tg δм) за допомогою номограм, наведених на рисунках В.1 і В.2.
В.14 Точка, яка відповідає шуканій вологості твердої ізоляції трансформатора, лежить на перетині прямої, що проходить через точки, відповідні заданим значенням tg δм і tg δіз на осях tg δм і tg δіз, з віссю W.
Для зручності користування номограмами значення tg δм беруться безпосередньо 90 °С і перераховуються за таблицею В.6: для номограми рисунка В.1 - до tg δм при 30 °С, а для номограми рисунка В.2 - до tg δм при 60 °С.
Приклад
Значення tg δіз трансформатора, виміряне при температурі 60 °С, становить 1,5 %.
Значення tg δм , виміряне при температурі 90 °С, становить 6,80 %, при 60 °С - 2,0 %.
За рисунком В.2 визначаємо, що вміст вологи твердої ізоляції даного трансформатора становить 3 %.