Содержание материала

15 Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Норми випробувань обладнання, вбудованого в струмопровід (вимірювальні трансформатори тощо), наведено у відповідних розділах Норм. Повністю змонтований струмопровід треба випробувати у такому обсязі:
- під час приймально-здавальних випробувань (П) і капітального ремонту генератора, синхронного компенсатора (для генераторного струмопроводу) або КРП (для струмопроводу 6-10 кВ), до якого приєднано струмопровід (К), - за 15.1-15.6;

 

Таблиця 27 - Допустимі значення опору постійному струму контактів КРП і КРПЗ

Випробний елемент

Допустиме значення опору

Контакти збірних шин

Опір відрізка шин у місці контактного з'єднання не має перевищувати більше ніж у 1,2 раза опір відрізка шин тієї ж довжини без контакту

Втичні контакти первинного кола*)

Допустимі значення опору контактів наведено в заводських інструкціях
У випадках коли значення опору контактів не наведено в заводських інструкціях, опір має бути не більше, мкОм:
для контактів на 400 А - 7
для контактів на 600 А - 60
для контактів на 900 А - 50
для контактів на 1200 А- 40
для контактів більше 2000 А - 33

Роз'ємні контакти вторинного силового кола (лише контакти ковзного типу)

Не більше 4000 мкОм

*)Вимірювання виконується, якщо дозволяє конструкція КРП і КРПЗ

- у міжремонтний період у строки, що визначаються місцевими інструкціями - за 15.4;
- в експлуатації постійний контроль - за 15.5.
15.1 Вимірювання опору ізоляції
Вимірювання струмопровідних елементів виконується мегаомметром на напругу 2,5 кВ, а ізольованих екранів - за 15.4.
Значення опору ізоляції струмопровідних елементів не нормуються.
15.2 Випробування ізоляції струмопроводу підвищеною напругою промислової частоти
Значення випробної напруги для ізоляції струмопроводу при від'єднаних вентильних розрядниках і обмотках генераторів, силових трансформаторів і трансформаторів напруги наведено в таблиці 28.
Для струмопроводів з загальним для усіх трьох фаз екраном випробна напруга прикладається по черзі до кожної фази струмопроводу при інших фазах, заземлених на кожух. Тривалість прикладення випробної напруги фарфорової ізоляції - 1 хв.
Якщо ізоляція струмопроводу містить елементи з твердих органічних матеріалів, тривалість прикладення випробної напруги - 5 хв.

 

Таблиця 28 - Значення випробної напруги

Вид ізоляції струмопроводу

Значення випробної напруги, кВ, для струмопроводів з номінальною напругою, кВ

6

10

15

20

24

35

Фарфорова

32

42

57

68

76

100

Фарфорова разом з виробами із твердих органчних діелектриків

28,5

37,8

51,3

61,2

68,4

90

15.3 Перевірка якості вимикання з'єднань шин і екранів
Болтові з'єднання струмопроводу, виконані відповідно до вимог інструкції з монтажу болтових з'єднань шин, підлягають вибірковій перевірці на затягування болтів.
Зварні з'єднання під час приймально-здавальних випробувань мають виконуватись висококваліфікованими зварниками і підлягають огляду відповідно до інструкції зі зварювання алюмінію, контролю методом рентгено- або гамаскопії (за наявності відповідної установки) або способом, рекомендованим заводом-виготовлювачем.
Шви зварних з'єднань шин і екранів мають відповідати таким вимогам:
- не допускаються тріщини, пропали, незаварені кратери та непровари довжиною більше ніж 10 % довжини шва при глибині більше ніж 15 % товщини металу, який зварюється;
- сумарне значення непровару, підрізів, газових пор, окисних і вольфрамових включень зварних шин і екранів з алюмінію та його сплавів у кожному перетині, який розглядається, має бути не більше ніж 15 % товщини з металу, який зварюється. В експлуатації стан зварних контактних з'єднань визначається візуально.
15.4 Перевірка відсутності короткозамкнутих контурів у екранах струмопроводів
Перевірка виконується в струмопроводах генераторної напруги.
15.4.1 Перевірка гумових ущільнень екранів секціонованих струмопроводів
Опір ізоляції гумових ущільнень з'ємних і рухомих екранів відносно металевих конструкцій при демонтованих стяжних шпильках, виміряний мегаомметром на напругу 1 кВ, має бути не менше ніж 10 кОм.
15.4.2 Перевірка гумових компенсаторів екранів секціонованих струмопроводів
Повітряний зазор між болтами сусідніх металевих затискних кілець гумового компенсатора має бути не менше ніж 5 мм.
15.4.3 Перевірка ізоляційних прокладок станин струмопроводів з секціонованими і безперервними екранами
Виконується в станинах екранів і вузлів металевих конструкцій з двошаровими ізоляційними прокладками.
Значення опору ізоляції прокладки, виміряне мегаомметром на напругу 0,5-1,0 кВ, повинне бути не менше ніж 10 кОм.
Стан ізоляційних втулок болтів кріплення металевих балок і станин екранів перевіряється візуально.
15.4.4 Перевірка ізоляції екранів (коробів) струмопроводу від корпуса генератора трансформатора
При безперервному повітряному зазорі (щілині) між екраном (коробом) струмопроводу і корпусом генератора перевіряється візуально відсутність металевого замикання зазору (щілини).
При однобічній ізоляції ущільнень екранів (коробів) струмопроводу від корпуса генератора і трансформатора перевіряється візуально цілісність ізоляційних втулок, відсутність дотикання поверхнями екрана (короба) в місцях ізолювання корпуса генератора і трансформатора.
При двобічній ізоляції ущільнень екранів (коробів) струмопроводу в місцях приєднання останнього до корпуса генератора і трансформатора вимірюється опір ізоляції екрана (короба) відносно корпуса генератора і трансформатора при демонтованих стяжних шпильках і заземлюючих провідниках, який має бути не менше ніж 10 кОм.
15.4.5 За наявності апаратури тепловізійного контролю не менше одного разу в два роки виконується тепловізійне обстеження місць приєднання струмопроводу до генератора і трансформатора.
15.5 Перевірка відсутності водню в екранах
Виконується в струмопроводах, приєднаних до виводів генераторів з водневим охолодженням. Вміст водню в екранах струмопроводу допускається не більше ніж 1 %.
15.6 Перевірка пристроїв штучного охолодження струмопроводу
Перевірка параметрів штучного охолодження та пристроїв, не описаних у цих Нормах, виконується згідно з заводськими інструкціями.