Содержание материала

23 Вводи та прохідні ізолятори
Норми та періодичність випробувань маслонаповнених і мастиконаповнених вводів і фарфорових прохідних ізоляторів повинні відповідати:
- фарфорові прохідні ізолятори:
а) під час приймально-здавальних випробувань (при першому увімкненні) ( П )-23.3;
б) під час капітального ремонту обладнання (К) - 23.3;
- мастиконаповнені вводи:
а) під час приймально-здавальних випробувань (при першому увімкненні) (П)-23.2 і 23.3;
б) під час ремонту масляного вимикача (К) - 23.2, 23.3;
- маслонаповнені вводи (трансформаторні, реакторні, лінійні, кабельні, і для масляних вимикачів):
а) під час приймально-здавальних випробувань (при першому увімкненні) (П) - 23.1-23.4*);
б) під час ремонту вводу або обладнання приєднання, до якого відноситься випробний ввід, -23.2-23.4*);
в) у період технічного обслуговування - 23.2-23.4*).
Примітка 1. За наявності контролю герметичних маслонаповнених вводів 110-750 кВ під робочою напругою (крім пристроїв КІВ) вимірювання згідно з 23.1 і 23.2 у процесі експлуатації можуть не провадитись.
Примітка 2. Вимірювання згідно з 23.1 і 23.2 в маслонаповнених вводах з бар'єрною ізоляцією 66 кВ і вище в процесі експлуатації можуть не провадитись.
Примітка 3. Вимірювання згідно з 23.1 і 23.2 у маслонаповнених вводах 110 кВ із твердою ізоляцією в період технічного обслуговування можуть не провадитись. Норми випробування вводів і прохідних ізоляторів зазначено в 23.1-23.5.
23.1 Вимірювання опору ізоляції
Опір ізоляції вимірювальної та останньої обкладок вводів із паперово-масляною ізоляцією вимірюється мегаомметром на напругу 1,0- 2,5 кВ.


*) Випробування масла здійснюються у вводах з паперово-масляною ізоляцією негерметичного виконання. У герметичних вводах проба масла відбирається лише при недопустимих відхиленнях значень (до основної ізоляції або вимірювального конденсатора, а також при підвищенні (зниженні) тиску масла у вводі вище (нижче) допустимого.

Значення опору ізоляції під час введення в експлуатації повинне бути не менше ніж 1000 МОм, а в процесі експлуатації - не менше ніж 500 МОм.
23.2 Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат
Вимірюється tg δ у вводах і прохідних ізоляторах з основної паперово-масляної, маслобар'єрної та твердої ізоляції, а також вимірювального конденсатора і останніх шарів паперово-масляної ізоляції. Значення tg δ основної ізоляції та вимірювального конденсатора не повинні перевищу, вати наведених у таблиці 40. Значення tg δ останніх шарів ізоляції негерметичних вводів з твердою ізоляцією не нормується.
Випробна напруга основної ізоляції - 10 кВ, останніх шарів ізоляції - 5 кВ, вводів, виготовлених по ГОСТ 10693, - 3 кВ.
У трьох затискних вводах, крім вимірювання tg δ основної ізоляції, потрібно вимірювати tg δ ізоляції відводів, призначених для приєднання до регулювальної обмотки автотрансформатора. Значення tg δ ізоляції кожного з відводів не повинне перевищувати 2,5 % для нововведених вводів і 2,8 % - для вводів у процесі експлуатації.
Під час експлуатаційних вимірювань необхідно звертати увагу на динаміку змінювання ідб і ємності протягом часу в окремих зонах внутрішньої ізоляції.
23.3 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
Значення випробної напруги для вводів, які випробуються окремо, приймається згідно з таблицею 41.
Випробування вводів, встановлених на силових трансформаторах, виконується разом з випробуванням обмоток цих трансформаторів за нормами, прийнятими для силових трансформаторів. Тривалість прикладення випробної напруги:
- для основної фарфорової, паперово-масляної і мастичної ізоляції - 1 хв;
- для основної ізоляції з органічних твердих матеріалів і кабельних мас - 5 хв.
Тривалість прикладення випробної напруги для вводів, які випробуються разом з обмотками трансформаторів - 1 хв.


*) Крім випадків, зазначених у інструкціях заводів-виготовлювачів

Таблиця 40 - Граничні значення tg δ основної ізоляції вводів*)

Вид ізоляції

Граничне допустиме значення tg δ, %, ізоляції вводів на номінальну напругу, кВ

35

60-110

150-220

330

500

750

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

Мастико-наповнена

3

9

2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Тверда

-

-

0,9

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

Масло-
бар'єрна

-

-

2

5

2

4

-

-

-

-

-

-

Паперово-масляна**)

-

-

0,8


1,2

1,5


2,0

0,6


1,0

1,2


1,5

0,6


1,0

1,0

0,6


0,8

1,0

0,6


0,8

0,8

*) Значення tg δ ізоляції вимірювального конденсатора маслонаповненого вводу приймається за нормами для основної ізоляції
**) У герметичних вводах у знаменнику дано значення tg δ 6 останніх шарів ізоляції від втулки. Вони повинні бути вищими від попередніх замірювань не більше ніж на 20 %.

Таблиця 41

Найменування

Значення випробної напруги вводів і прохідних iзоляторів із номінальною напругою, кВ

3

6

10

15

20

24

35

Вводи та прохідні ізолятори з фарфору

25

32

42

57

68

75

100

Мастико-, маслонаповнені вводи, вводи та прохідні ізолятори з органічних твердих матеріалів

-

-

-

45

53

61

78

23.4 Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів
Перевірка виконується в негерметичних вводах з паперово-масляною ізоляцією утворенням у них надлишкового тиску 0,1 МПа (1 кгс/см2).
Тривалість випробування - 30 хв. Під час випробування не повинно бути ознак протікання масла та (або) зниження випробного тиску.
У герметичних вводах виконується перевірка манометрів.
23.5 Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів
Виконуються згідно з розділом 25:
для вводів негерметичного виконання - за переліками 1,2,4-6 таблиці 48, для вводів 220 кВ і вище - додатково за переліком 7. У герметичних вводах відбирається проби масла на хроматографічні та хімічні аналізи при погіршенні tg δ.
Заміну масла в гідрозатворах провадять за інструкцією заводу -виготовлювача.
23.6 Випробування надмірним тиском
Випробування надмірним тиском провадиться на негерметичних маслонаповнених вводах напругою 110 кВ та вище надмірним тиском масла 0,1 МПа з метою перевірки ущільнень.
Тривалість випробувань 30 хв. Допускається зниження тиску за час випробувань не більше 5 кПа.
23.7 Перевірка манометра
Манометр перевіряється в герметичних вводах порівнянням його показань з показаннями манометра, який атестувався.
Перевірка провадиться в трьох оцифрованих точках шкали: на початку, в середині, в кінці. Допустиме відхилення показань манометра, який перевіряється, від атестованого повинне становити не більше 10% верхньої межі вимірювань.
Перевірка провадиться у терміни, встановлені для контролю ізоляції вводів.
23.8 Контроль ізоляції під робочою напругою
Контроль ізоляції вводів під робочою напругою рекомендовано провадити в вводах 110-750 кВ з паперово-масляною ізоляцією конденсаторного типу на автотрансформаторах з номінальною напругою 330 кВ та вище і трансформаторах з номінальною напругою 110 кВ та вище, установлених на електростанціях і вузлових підстанціях.
Для вводів, які контролюються під напругою, контроль за 23.1, 23.2 (крім вимірювання опору ізоляції і tg δ зони С3 і 23.5) може провадитись лише при одержанні незадовільних результатів випробувань за 23.7.
Контрольовані параметри: зміна тангенса кута діелектричних втрат з Δtg δ та ємності ΔС/С основної ізоляції або(та) зміна її модуля повної провідності |ΔY/Y|. Допустимий контроль - по одному з параметрів Δtg δ або |ΔY/Y|. Зміна значень контрольованих параметрів визначається як різниця результатів чергових вимірювань та вимірювань при введенні в роботу системи контролю під напругою.
Граничні значення параметрів (Δtg δ) та |ΔY/Y| наведено в таблиці 42.
Таблиця 42

Клас напруги, кВ

Граничні значення параметрів, % , Δtg δ та |ΔY/Y|

Під час періодичного контролю

Під час безперервного контролю

 

110-220

2,0

3,0

 

330-500

1,5

2,0

 

750

1

1,5

 

Примітка 1. Для вводів 330-750 кВ рекомендовано автоматизований безперервний контроль з сигналізацією про граничні значення вимірюваних параметрів.
Примітка 2. Зменшення значення tg δ основної ізоляції герметичного вводу порівняно з результатами попередніх вимірювань на Δtg δ (%) і 0,3 є показником для проведення додаткових випробувань з метою визначення причин зниження Δtg δ .
Граничне значення збільшення ємності становить 5% значення, яке вимірюється при введенні в роботу системи контролю під напругою. Періодичність контролю вводів під робочою напругою залежно від величини контрольованого параметру до організації автоматизованого безперервного контролю наведено в таблиці 43.