Содержание материала

7 Електродвигуни змінного струму
Електродвигуни змінного струму підлягають вимірюванням і випробуванням у такому обсязі:
- при приймально-здавальних випробуваннях (П) - за 7.1-7.12;
- при капітальному ремонті (К) - за 7.1,7.2,7.4-7.6,7.8-7.13;
- при поточному ремонті (Т) - за 7.2.
7.1 Оцінення стану ізоляції обмоток електродвигунів
При розв'язанні питання про необхідність сушіння ізоляції обмоток електродвигунів слід керуватись таблицею 8 і додатком Г.
7.2 Вимірювання опору ізоляції Виконується мегаомметром
Допустимі значення опору ізоляції наведено в таблиці 9
7.3 Випробування ізоляції обмотки статора підвищеною випрямною напругою з вимірюванням струму витоку по фазах
Випробування провадиться в електродвигунах потужністю більше 5000 кВт згідно з додатком Г для розв'язання питання про можливість їх вмикання без сушіння.

7.4 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
Значення випробної напруги приймається згідно з таблицею 10. Тривалість подання випробної напруги - 1 хв.
Таблиця 8 - Умови вмикання електродвигунів без сушіння

Потужність, номінальна напруга, вид ізоляції

Критерії оцінення стану ізоляції обмотки статора

Абсолютне значення опору ізоляції, МОм

Значення коефіцієнта абсорбції

Більше ніж 5000 кВт
Напруга - більше ніж 1 кВ

Не менше значень, наведених у додатку А при температурі ізоляції не нижче 10 °С

Не менше ніж 1,3 при температурі ізоляції від 10 до 30 °С

Менше ніж 5000 кВт
Напруга - більше ніж 1 кВ

Не менше ніж 1,2 при температурі ізоляції від 10 до 30 °С

Термореактивна ізоляція обмотки статора

R60" - не менше ніж 10Uном при температурі ізоляції від 10 до 30 °С

Не нормується

Потужність - будь-яка
Напруга - менше ніж 1 кВ

Не менше ніж 0,5 МОм при температурі ізоляції від 10 до 30 °С

Не нормується

Таблиця 9 - Допустимі значення опору ізоляції

Випробний елемент

Періодичність вимірювання

Напруга мегаомметра

Допустимі значення опору ізоляції, МОм

Примітка

Обмотка статора

П,К,Т**)

0,5/1,0/2,5*)

Відповідно до вказівок 7.1 для електродвигунів, які знаходяться в експлуатації, допустимі значення опору ізоляції R60" і коефіцієнт абсорбції не нормуються, але вони мають враховуватись при розв'язанні питання про необхідність їх сушіння

В експлуатації визначення коефіцієнта абсорбції R60"/R15" обов'язкове лише для електродвигунів на напругу вищe ніж 3 кВ або потужністю більше ніж 1000 кВт

Обмотка ротора

П

За вимогами заводу, але не більше ніж 1,0

0,2

Вимірювання провадиться в синхронних електродвигунах, електродвигунах з фазним ротором на напругу 3 кВ і вище або потужністю більше ніж 1000 кВт

К,Т**)

За вимогами заводу, але не більше ніж 1,0

Не нормується

Термоіндикатори із з'єднувальними проводами

П,К

0,2

Те саме

 

Підшипники

П, К

1,0

 

Вимірювання провадиться в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, підшипники мають ізоляцію відносно корпуса.
Вимірювання провадиться відносно фундаментної плити при повністю зібраних маслопроводах. В експлуатації вимірювання провадиться під час ремонтів з вийманням ротора

*) Опір ізоляції вимірюється при номінальній напрузі обмотки до 0,5 кВ мегаомметром на 0,5 кВ; при номінальній напрузі обмотки більше 0,5 кВ до 1 кВ - мегаомметром на 1,0 кВ, а при номінальній напрузі понад 1 кВ - мегаомметром на 2,5 кВ.
**) Вимірюється під час поточних ремонтів, якщо для цього не потрібно провадити спеціальні демонтажні роботи.

Таблиця 10 - Випробні напруги промислової частоти для обмоток електродвигунів змінного струму

Випробний елемент

Періодич-
ність випробу-
вання

Потужність електродвигуна, кВт

Номінальна напруга електродвигуна, кВ

Випробна напруга, кВ

Обмотка статора

П

Менше 1,0

Нижче 0,1

0,8(2Uном+0,5)

Від 1,0 і більше

Нижче 0,1

0,8(2Uном+1)

До 1000

Понад 0,1

0,8(2Uном+1), але не менш як 1,2

Від 1000 і більше

До 3,3

0,8(2Uном+1)

Від 1000 і більше

Понад 3,3 до 6,6

0,8(2,5Uном)

Обмотка статора

K

40 і більше і електродвигуни відповідальних механізмів *)

Понад 6,6

0,8(2Uном+3)

0,4 і нижче

1,0

0,5

1,5

0,66

1,7

2,0

4,0

3,0

5,0

6,0

10,0

10,0

16,0

Менш ніж 40

0,66 і нижче

1,0

Обмотка ротора синхронних електродвигунів, призначених для безпосереднього пуску, з обмоткою збудження, замкнутою на резистор або джерело живлення

П

-

-

8-кратне Uном системи збудження, але не менше як 1,2 і не більше як 2,8

K

-

-

1,0

Обмотка ротора електродвигуна з фазним ротором

П, К

-

-

1,5Uрот**), але не менше ніж 1,0

Резистор кола гасіння поля

П, К

-

-

2,0

Реостати та пускорегулювальні резистори

П, К

-

-

1,5Uрот***), але не менше ніж 1,0

*) Випробування провадять під час капітального ремонту (без зміни обмоток) відразу після зупину електродвигуна до його очищeння від забруднення
**) Uрот - напруга на кільцях при розімкнутому нерухомому роторі і повній напрузі на статор
***) Випробується в синхронних електродвигунах

7.5 Вимірювання зазорів між сталлю ротора і статора
Вимірювання зазорів повинне провадитись, якщо дозволяє конструкція електродвигуна. При цьому в електродвигунах потужністю 100 кВт і більше, у всіх електродвигунах відповідальних механізмів, а також у електродвигунах з виносними підшипниками і підшипниками ковзання, значення повітряних зазорів у місцях, розміщених по обводу ротора і зсунутих один відносно одного під кутом 90° або в точках, спеціально передбачених при виготовленні електродвигуна, не повинні відрізнятись більше ніж на 10 % від середнього значення зазору.
7.6 Вимірювання зазорів підшипника ковзання
Вимірювання провадиться відповідно до вказівок підприємства-виготовлювача.
7.7 Вимірювання опору обмоток постійному струму
Вимірювання провадяться при практично холодному стані машини.
7.7.1 Обмотки статора та ротора
Вимірювання провадяться в електродвигунах, установлених на напругу 3 кВ і вище і в електродвигунах потужністю 300 кВт і більше.
Вимірювання опору постійному струму обмотки ротора провадиться в синхронних електродвигунах і в електродвигунах із фазним ротором.
Значення опорів різних фаз обмотки не повинні відрізнятись один від одного або від попередніх вимірювань, також від заводських даних більше ніж на 2 %.
Під час ремонтів обмотки електродвигунів змінного струму потрібно керуватись додатком Г.
7.7.2 Реостати та пускорегулювальні резистори
У реостатах і резисторах, установлених на електродвигунах на напругу 1 З кВ і вище, опір вимірюється на усіх відгалуженнях, у решти вимірюється загальний опір реостатів і резисторів і перевіряється мегаомметром цілість відпайок.
Значення опорів не повинні відрізнятись від паспортних, проектних значень або попередніх вимірювань більше ніж на ±10 %.
7.8 Гідравлічне випробування повітроохолоджувача
Випробування провадиться надмірним тиском 0,2-0,25 МПа (2-2,25 кгс/см2) протягом 5-10 хв, якщо відсутні інші вказівки заводу-виготовлювача.
7.9 Перевірка роботи електродвигуна на холостому ході або з ненавантаженим механізмом
Провадиться в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, потужністю 100 кВт і більше. Значення струму XX для електродвигунів, які вводяться в роботу, не нормується. Значення струму XX після капітального ремонту електродвигуна не повинне відрізнятись більше ніж на 10 % від значення струму, виміряного перед ремонтом.
Тривалість безперервної роботи електродвигуна на XX - не менше 1 год.
7.10 Вимірювання вібрації підшипників Провадиться в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, а також у всіх електродвигунах відповідальних механізмів. Допустиме значення вібрації на кожному підшипнику електродвигуна не повинне перевищувати таких значень:
- синхронна частота обертання, об/хв-3000,1500,1000, 750 і нижче;
- вібрація підшипників, мкм - 50, 100, 13О і 160 відповідно.
7.11 Вимірювання розбігу в осьовому напрямку
Вимірювання провадиться в електродвигунах, які мають підшипники ковзання.
Осьовий розбіг не повинен перевищувати 2-4 мм. Розбіг ротора перевіряється під час капітального ремонту в електродвигунах відповідальних механізмів або при вийманні ротора.
7.12 Перевірка роботи електродвигуна під навантаженням
Перевірка провадиться під навантаженням, що забезпечене технологічним обладнанням до моменту здачі в експлуатацію, але не менше ніж 50 % номінального.
Тривалість безперервної роботи - до температури, яка установилась.
7.13 Перевірка справності стрижнів короткозамкнутих роторів
Перевірка провадиться в асинхронних електродвигунах потужністю 100 кВт і більше під час капітального ремонту з вийманням ротора.
7.14 Випробування збудників
Випробування збудників провадиться в синхронних електродвигунах згідно з розділом 5.