Содержание материала

9 Вимірювальні трансформатори
Обсяг і періодичність вимірювань і випробувань вимірювальних трансформаторів мають відповідати наведеним у таблиці 13.
В експлуатації під час контролю за 9.4 трансформаторів струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією напругою 330 кВ і вище без їх вимикання вимірювання за 9.1 і 9.2 можуть не провадитись.

Таблиця 13 - Обсяг і періодичність вимірювань і випробувань вимірювальних трансформаторів

Періодичність вимірювань і випробувань

Обсяг вимірювань і випробувань трансформаторів

струму

напруги

Вбудовані трансформатори струму з керамічною і литою ізоляцією на напругу до 35 кВ

3 паперово-масляною ізоляцією

3 паперово-масляною конденсатною ізоляцією

3 литою і сухою ізоляцією на напругу до 35 кВ

Маслонапов-
нені

При приймально-здавальних випробуваннях (при першому вмиканні)

За 9.1; 9.3; 9.5; 9.6; 9.7

За 9.1; 9.2; 9.3.2; 9.5; 9.9; 9.10**)

За 9.1-9.8; 9.3.2; 9.5;9.9;9.10**)

За 9.1; 9.3

За 9.1; 9.3; 9.8; 9.10**)

Не менше ніж один раз у чотири роки

-

За 9.10**)

За 9.1; 9.2; 9.3.2; 9.9;9.10**)

-

-

Не менше ніж один раз у вісім років

За 9.1; 9.3

За 9.1; 9.2*); 9.3.2; 9.5; 9.9; 9.10**)

За9.1;9.2*); 9.3.2; 9.5; 9.9; 9.10**)

За 9.1; 9.3

За 9.1; 9.3; 9.8; 9.10**)

*) При незадовільних показниках залитого масла
**) Відбір і випробування масла в герметизованих трансформаторах не провадяться, крім вказівок інструкції заводу-виготовлювача

  Норми вимірювань і випробувань вимірювальних трансформаторів наведено в 9.1-9.12.
9.1 Вимірювання опору ізоляції
9.1.1 Вимірювання опору основної ізоляції обмоток
Опір вимірюється мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Виміряні значення опору ізоляції обмоток трансформаторів напруги і трансформаторів струму мають бути не менше наведених у таблиці 14.
9.1.2 Вимірювання опору ізоляції вторинних обмоток
Опір вимірюється мегаомметром на напругу 0,5-1,0 кВ. Опір ізоляції вторинних обмоток не нормується, але разом з приєднаними до них колами має бути не менше ніж 1 МОм.
При оціненні стану ізоляції вторинних обмоток можна орієнтуватись на такі середні значення опору ізоляції справної обмотки:
- у вбудованих трансформаторах струму -10 МОм;
- у виносних трансформаторах струму - 50 МОм.
У трансформаторах струму 220 кВ і вище з кільцевою ізоляцією обмотки за наявності виводу від екрана вторинної обмотки вимірюється опір ізоляції між екраном і вторинною обмоткою. Значення опору ізоляції має бути не менше ніж 1 МОм.
9.2 Вимірювання тангенса кута діелектричних витрат ізоляції обмоток трансформаторів струму
Виміряні значення тангенса кута діелектричних витрат ізоляції обмоток трансформаторів струму не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 15.
При вимірюванні потрібно звертати увагу на характер змінювання тангенса кута діелектричних витрат і ємності порівняно з результатами попередніх вимірювань.
Під час експлуатації в маслонаповнених каскадних трансформаторах струму допускається вимірювати загальне значення tg δ двох елементів каскада.
Норми оцінення стану ізоляції в цьому випадку мають бути скориговані відповідно до нормованих значень, наведених у таблиці 15.

Таблиця 14 - Найменші допустимі значення опору ізоляції обмоток трансформаторів напруги та трансформаторів струму

Тип вимірювального
трансформатора

Найменше допустиме значення опору ізоляції, МОм

Примітка

Основна
ізоляція

Вимірю-
вальний конден-
сатор

Зовнішні шари
основної
ізоляції

Трансформатори напруги

90 і більше для трансформа-
торів напруги серії НКФ.
Для решти трансформа-
торів напруги - не нормується

-

-

У каскадних трансформаторах напруги серії НКФ, щo вводяться до роботи, також вимірюється опір ізоляції зв'язувальних і вирівнювальних обмоток, який повинен бути не нижче 50МОм

Трансформатори струму усіх напруг (крім трансформаторів струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією)

Не нормується

-

-

У каскадних трансформаторах струму на напругу 500 кВ з кільцевими обмотками, що вводяться до роботи, вимірюється також опір ізоляції проміжних обмоток. Значення опору ізоляції не нормується

Трансформатори струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією і U-подібною обмоткою на напругу 330 кВ

5000*)


3000

3000*)


1000

1000*)


500

-

Трансформатори струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією і pимовидною обмоткою

5000*)


3000

-

3000*)


1000

-

*) У чисельнику наведено найменш допустимі значення опору ізоляції для трансформаторів струму, які вводяться до роботи, у знаменнику - для трансформаторів струму, які знаходяться в експлуатації

Таблиця 15 - Граничні значення tg δ основної ізоляції обмоток трансформаторів струму (при t = 20 °С).

Виконання трансформатора струму і періодичність вимірювання

Граничні значення tg δ ізоляції трансформатора струму на напругу, кВ

35

60-110

150-220

330

500*)

750*)

Трансформатори струму з паперово-масляною ізоляцією і обмоткою кільцевого виконання:

 

 

 

 

 

 

при першому увімкненні

2,5

2,0

1,5

-

1,0

-

в експлуатації

4,5

3,5

2,5

-

1,5

-

Трансформатори струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією і U-подібною ізоляцією:

 

 

 

 

 

 

при першому увімкненні

-

-

-

0,6

-

-

в експлуатації***)

-

-

-

0,8**)

-

-

Трансформатори струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією і римовидною обмоткою:

 

 

 

 

 

 

при першому увімкненні

-

-

-

0,5

0,5

0,5

в експлуатації***)

-

-

-

-

-

-

*) Норму дано для одного елемента каскадного трансформатора струму
**) Норма - у знаменнику для вимірювального конденсатора, випробна напруга-за 9.3.2
***) Норма - не більше ніж 50 % виміряної величини на заводі і при введенні в експлуатацію відповідно

9.3 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
9.3.1 Випробування ізоляції обмоток високої напруги
Значення випробної напруги встановлюється для вимірювальних трансформаторів згідно з таблицею 16.

Таблиця 16 - Випробна напруга промислової частоти

Вид ізоляції обмотки випробної напруги

Випробна напруга, кВ, для вимірювальних трансформаторів
з номінальною напругою, кВ

0,4-0,6

3

6

10

15

20

24

27

35

Керамічна

-

24

32

42

55

65

70

80

95

Інші

-

21,6

28,8

37,6

49,5

58,5

67,5

72

85,5

Трансформатори напруги з полегшеною ізоляцією одного з виводів випробуванню не підлягають.
В експлуатації вимірювальні трансформатори випробуються разом з ошиновкою відповідно до 4.22.
Тривалість прикладення випробної напруги для трансформаторів напруги - 1 хв.
Тривалість прикладення випробної напруги для трансформаторів струму становить 1 хв, якщо основна ізоляція керамічна або паперово-масляна, і 5 хв - якщо основна ізоляція з органічно-твердих матеріалів або кабельних мас. Випробування останніх шарів можна не провадити.
9.3.2 Випробування ізоляції вторинних обмоток
Значення випробної напруги для ізоляції вторинних обмоток разом з приєднаними до них колами дорівнює 1 кВ.
Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.
9.4 Перевірна контрольних точок характеристики намагнічування осердя трансформаторів струму
Точки характеристики намагнічування під час першого увімкнення трансформатора струму перевіряються при напрузі, зазначеній у заводській документації. При цьому в будь-якому випадку значення вторинного струму не має перевищувати номінальне значення.
В експлуатації перевіряються дві - три точки характеристики намагнічування підвищеною напругою до початку насичення, але не вище 1800 В. Одержані значення в контрольних точках порівнюються з заводськими значеннями або з результатами вимірювань у справних однотипних трансформаторах струму.
За наявності в обмотках відгалужень контрольна точка перевіряється на робочому відгалуженні. Результати вимірювань мають ідповідати заводським або початковим значенням у межах точності вимірювання.
9.5 Перевірна полярності вбудованих трансформаторів струму
Полярність повинна відповідати даним підприємства-виготовлювача.
9.6 Перевірка коефіцієнта трансформації вбудованих трансформаторів струму
Відхилення значень виміряного коефіцієнта трансформації від зазначеного в паспорті має відповідати вимогам підприємства-виготовлювача.
9.7 Вимірювання опору обмоток постійному струму
Вимірювання провадиться у зв'язувальних обмотках каскадних трансформаторів напруги.
Відхилення значення виміряного опору обмотки від зазначеного в паспорті або від значення опору обмоток інших фаз має бути не більше ніж 2 %.
9.8 Перевірка якості ущільнень трансформаторів струму
Перевірка провадиться в трансформаторах струму на напругу 330 кВ і вище з паперово-масляною конденсаторною ізоляцією негерметичного виконання шляхом утворення в них надмірного тиску масла 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). Тривалість перевірки - 5 хв.
Під час перевірки не повинно бути витікання масла та зниження випробного тиску.
9.9 Випробування трансформаторного масла
Провадиться згідно з розділом 25.
9.10 Випробування ємнісних трансформаторів напруги сери НДЕ
Провадиться згідно з розділом 19 та інструкцією підприємства-виготовлювача.
9.11 Випробування вентильних розрядників трансформаторів напруги НДЕ і каскадних трансформаторів струму
Провадяться згідно з розділом 19 та інструкцією підприємства-виготовлювача.
9.12 Тепловізійний контроль
Тепловізійний контроль трансформаторів струму провадиться згідно з додатком Е.
9.13 Контроль ізоляції під робочою напругою
Контроль ізоляції трансформаторів струму під робочою напругою рекомендовано провадити в трансформаторах струму 220-750 кВ.
Для трансформаторів струму вимірювання згідно з 9.1, 9.2 і 9.10 можуть провадитись лише при незадовільних результатах контролю під напругою за 9.13.
Контрольовані параметри: зміна тангенса кута діелектричних витрат (tg δ і ємності (ΔС/С) основної ізоляції або (та) зміна її модуля повної провідності (ΔY/Y). Дозволяється контроль за одним з параметрів (tg δ або ΔY/Y).
Зміна позначень контрольованих параметрів визначається як різниця результатів двох вимірювань: чергових і при введенні в роботу систем контролю під напругою.
Граничні позначення збільшення ємності ізоляції становлять 5 % значенні вимірюваного при введенні в роботу системи контролю під напругою.
Періодичність контролю трансформаторів струму під робочою напругою залежно від величини контрольованого параметра до моменту організації безперервного автоматизованого контролю наведено в таблиці 17.