Содержание материала

Додаток Г
до п.5.2 нормативного документа
«Методичні вказівки з обліку та
аналізу в енергосистемах технічного
стану розподільних електричних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі»
(рекомендований)

Порядок ведення листків огляду (перевірки)
і журналів дефектів об'єктів

Г.1 Листки огляду (перевірки) об'єктів видаються керівником або спеціалістом РЕМ (ЕМ) особі, що проводить огляд (перевірку).
Г.2 Керівникам і спеціалістам РЕМ (ЕМ) при видачі листка огляду (перевірки) об'єкта необхідно:
- установити обсяг огляду (перевірки) об'єкта;
- перевірити кваліфікацію особи, що проводить огляд (перевірку), наявність і справність відповідних інструментів і обладнання;
- ознайомити особу, що робить огляд (перевірку) об'єкта, з переліком характерних дефектів об'єктів;
- зробити інструктаж за правилами техніки безпеки, що підлягають дотриманню при виконанні даного виду огляду (перевірки) конкретного об'єкта.
Г.3 Листок огляду (перевірки) об'єкта являє собою бланк, у якому вказуються дані про зареєстровані дефекти об'єкта. Бланки листків огляду (перевірки) для кожного з трьох видів об'єктів - ПЛ 6-20 кВ, ТП 6-20/0,38 кВ і ПЛ-0,38 кВ — представлено в додатку Д.
Г.4 Один листок огляду (перевірки) рекомендується складати на:
- ПЛ напругою 6—20 кВ;
- ТП напругою 6—20/0,38 кВ;
- ПЛ напругою 0,38 кВ.
Г.5 При реєстрації дефектів елементів опори вказується номер опори, на якій виявлено дефект, і найменування дефекту. Запис з кожного виявленого дефекту заноситься в окремий рядок листка огляду (перевірки). При реєстрації дефектів на об'єкті, наприклад, на трасі або проводі, вказуються номер найближчої опори проміжного прольоту, на якому виявлений даний дефект, і найменування дефекту, наприклад, «54/ Відсутність нумерації».
При реєстрації на об'єкті великої кількості дефектів одного виду допускається зазначати в одному рядку листка огляду (перевірки) номери опор, що обмежують ділянку ПЛ із даним дефектом, і найменування дефекту (наприклад, «12—24/Провисання проводу над землею». Такий спосіб запису допускається за умови дотримання порядкової нумерації опор на ділянці ПЛ із даним дефектом. При порушенні порядкової нумерації опор на ділянці дефект реєструється в додатковому рядку).
При виявленні декількох дефектів на елементах однієї опори або в одному проміжному прольоті кожен дефект реєструється в окремому рядку листка огляду (перевірки).

Г.6 При виявленні дефекту елементу об'єкта, що створює безпосередню загрозу безпеці населення, обслуговуючому персоналу (у додатках А-В такі дефекти відзначені «зірочкою»), у листку огляду (перевірки) він повинен бути відзначений такою ж «зірочкою».
Особа, що приймає листок огляду (перевірки), зобов'язана повідомити керівництво ЕМ про наявність зареєстрованих дефектів такого роду для ухвалення рішення про їх негайне усунення.
Г.7 Заповнення «Журналу дефектів ПЛ напругою 6—20 кВ», «Журналу дефектів ТП напругою 6—20/0,38 кВ» і «Журналу дефектів ПЛ напругою 0,38 кВ» здійснюється протягом усього терміну експлуатації об'єкта. У журнал дефектів об'єкта заносяться результати всіх оглядів (перевірок), проведених на об'єкті.
Г.8 Окремий «Журнал дефектів ПЛ напругою 6—20 кВ» оформляється на кожну ПЛ 6—20 кВ, окремі журнали — «Журнал дефектів ТП напругою 6—20 / 0,38 кВ» і «Журнал дефектів напругою ПЛ 0,38 кВ» оформляються на всі ТП напругою 6— 20/0, 38 кВ і ПЛ напругою 0,38 кВ одного населеного пункту (форми журналів дефектів, що рекомендуються, наведено в додатку Д).
Г.9 У «Журналі дефектів ТП напругою 6—20/0,38 кВ» і «Журналі дефектів ПЛ напругою 0,38 кВ» на кожну ТП напругою 6—20/0,38 кВ даного населеного пункту заздалегідь повинно приділятися не менше 10 сторінок.
Г.10 У журналі дефектів графи «Номер опори, на якій виявлений дефект» і «Дата проведення (план), підпис» заповнюються керівництвом ЕМ, графа «Дата проведення» (факт), підпис» заповнюється керівниками і спеціалістами ЕМ. Інші графи журналів дефектів заповнюються особою, що приймає листок огляду (перевірки).