Зміст статті

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
НАСТАНОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ
В ЕНЕРГОСИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 0,38-20 КВ
З ПОВІТРЯНИМИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

Видання офіційне
ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03 лютого 2005 року м. Київ № 60

Про затвердження та введення в дію нормативного документа «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі»
З метою забезпечення єдиних критеріїв до визначення комплексної кількісної та якісної оцінки технічного стану повітряних мереж 0,38—20 кВ і трансформаторних підстанцій 6—20 кВ, для упорядкування організації технічного обслуговування розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ на підприємствах електроенергетичної галузі
НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити та ввести в дію нормативний документ «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі» (далі — Методичні вказівки, додаються), який набирає чинності через 60 днів з дати підписання цього наказу.
  2. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести Методичні вказівки до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.
  3. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдурова Г.П.) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Методичних вказівок енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати.
  4. З набранням чинності Методичних вказівок визнати такими, що не застосовуються на території України, РД 34.20.573 «Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей 0,38—20 кВ с воздушными линиями электропередач» та РД 3420.583—91, затверджені Головним технічним управлінням Міненерго СРСР 20.12.85, «Методические указания по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38—20 кВ с воздушными линиями электропередачи», затверджені Головним технічним управлінням Міненерго СРСР 24.06.91.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О.Д.

Перший заступник Міністра О.М.ШЕБЕРСТОВ


Чинний від 2005-04-04


1 Сфера застосування

  1. Цей нормативний документ «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі» (далі — НД) призначено для персоналу енергопостачальних компаній/підприємств, який здійснює експлуатацію розподільних електричних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі.
  2. У цьому НД викладено основні положення і наведено рекомендації для визначення технічного стану розподільних електричних мереж (далі — об'єктів) напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі.

2 Нормативні посилання

У цьому НД є посилання на такі нормативні документи: ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила ГКД 34.20.571—96 Металлические и железобетонные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Методические указания по оценке технического состояния и перерасчету (Металеві та залізобетонні опори повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ та вище. Методичні вказівки з оцінки технічного стану і перерахунку) ГКД 34.20.661--2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж
ГКД 34.46.501—2003 Трансформатори силові. Типова інструкція з експлуатації
ГКД 34.51.573—96 Расчет показателей надежности воздушных линий электропередачи на одностоечных железобетонных опорах при воздействии гололодно-ветровых нагрузок (Розрахунок показників надійності повітряних ліній електропередачі на одностоякових залізобетонних опорах під впливом ожеледево-вітрових навантажень)
ГОСТ 13109—97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической знергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)
РГАСНТИ 44.31.31 Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния злектрических сетей напряжением 0,38—20 кВ и воздушных линий электропередачи 35—110 кВ Минэнерго УССР. — Киев, 1990 г. (Методичні рекомендації з обліку та аналізу технічного стану електричних мереж напругою 0,38—20 кВ і повітряних ліній електро-передачі 35—110 кВ Міненерго УРСР. — Київ, 1990 р.)
Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий злектропредачи напряжением 0,4—20 кВ трансформаторних подстанций напряжением 6—20/0,4 кВ и распределительных пунктов 6—20 кВ. — Киев, 1989 г. (Методичні вказівки з організації системи експлуатаційного обслуговування повітряних ліній електропередачі напругою 0,4—20 кВ, трансформаторних підстанцій напругою 6—20/0,4 кВ і розподільних пунктів 6— 20 кВ. — Київ, 1989 р.)
Правила устройства електроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. — М.: Энергоиздат, 1985 г. (Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). Шосте видання, перероблене та доповнене. — М.: Енерговидав, 1985 р.)
Методические указания по обеспечению при проектировании нормативних уровней надежности злектроснабжения сельскохозяйственных потребителей. — М.: РУМ, 1986 г. (Методичні вказівки з забезпечення при проектуванні нормативних рівнів надійності електропостачання сільськогосподарських споживачів. — М.: РУМ, 1986 р.)
ДСТУ 3429—96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення
ДСТУ 3440—96 Системи енергетичні. Терміни та визначення
Розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в Об'єднаній енергетичній системі України, затверджене наказом Міненерго України від 29.01.1999 №30

3. Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті в цьому НД, та визначення позначених ними понять (ГКД 34.20.507, ДСТУ 3440).
Відмова — подія, яка полягає в переході об’єкта з одного рівня працездатності на інший, більш низький.
Відмова ПЛ або елементів ПЛ — подія, що полягає в переході ПЛ або її елементів з одного рівня працездатності на інший, більш низький.
Вибірковий контроль — огляд обмеженої групи об'єктів із загального обсягу однотипних з метою оцінки їх технічного стану.
Дефект елемента об'єкта (далі – дефект) кожна окрема невідповідність елемента об’єкта вимогам, установленим нормативними документами, що не призведе до негайного автоматичного або змушеного відключення об’єкта.
Електрична мережа — сукупність підстанцій, розподільних пристроїв та ліній електропередачі, що їх з’єднують, призначена для передавання і розподілу електричної енергії.
Електрична підстанція — електроустановка призначена для приймання, перетворення та розподілу електричної енергії, складена з трансформаторів чи інших перетворювачів електричної енергії, розподільних і керувальних установок і допоміжних пристроїв.

Енергопостачальна компанія/підприємство (компанія/ підприємство, що має ліцензію на передавання та постачання електроенергії) — учасник оптового ринку електричної енергії України, який купує електричну енергію на цьому ринку з метою передавання її по електричних мережах і продажу споживачам, що має ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передавання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами і здійснює свою діяльність на закріпленій території.
Кабельна лінія електропередачі - лінія електропередачі, складена з одного чи декількох кабелів, прокладених безпосередньо в землі, кабельних каналах, трубах, на кабельних конструкціях.
Капітальний ремонт— комплекс заходів і робіт, які виконуються з метою відновлення справного або працездатного стану об'єкта, включаючи їх посилення і заміну.
Лінія електропередачі — споруда, що складається з проводів або кабелів, ізоляційних елементів, утримних конструкцій та інших допоміжних пристроїв і призначена для передавання електричної енергії між двома пунктами енергосистеми з можливим проміжним відбором.
Натурний огляд — огляд і вимір об'єктів у натурних умовах із застосуванням у необхідних випадках спеціальних методів з метою виявлення в об'єктах відхилень, дефектів і пошкоджень.
Непрацездатний стан, непрацездатність — стан об'єкта, при якому він повністю не здатний виконувати потрібні функції.
Неремонтопридатний стан об'єкта — непрацездатний стан об'єкта, при якому відновлення експлуатаційних характеристик або технічно неможливо, або економічно недоцільно.
Несправний стан об'єкта, несправність — стан об'єкта, при якому він не відповідає одній або більше вимогам чинної нормативно-технічної та (або) конструкторської (проектної) документації.
Оцінка технічного стану об'єктів — визначення значень показників технічних параметрів об'єктів з виявленням місць, типів, кількості дефектів і пошкоджень і причин їх появи, що впливають на здатність об'єкта виконувати свої функції в забезпеченні технологічного процесу.
Повітряна лінія електропередачі — лінія електропередачі, проводи якої підтримують над землею за допомогою опор та ізоляторів.
Пошкодження ПЛ, елементів ПЛ — порушення справного стану ПЛ, елементів ПЛ у процесі експлуатації при збереженні працездатного стану.
Працездатний стан, працездатність — стан об'єкта, при якому він здатний виконувати всі або частину потрібних функцій у повному або частковому обсязі.
Ремонтопридатність— властивість об'єкта, яка полягає в пристосованості до підтримання та відновлення працездатного стану шляхом технічного обслуговування та (або) ремонту.
Ремонтопридатний стан конструкції — непрацездатний стан конструкції, при якому відновлення експлуатаційних характеристик технічно можливе та економічно доцільне.
Розподільна електрична мережа — електрична мережа, що забезпечує розподіл електричної енергії між пунктами споживання.
Справний стан об'єкта, справність — стан об'єкта, при якому він цілком відповідає всім вимогам чинної нормативно-технічної та (або) конструкторської (проектної) документації.
Технічний стан об'єкта — сукупність властивостей, що характеризують у визначений момент часу відповідність об'єкта вимогам норм і умовам забезпечення технологічного процесу.

4 Познаки та скорочення

У цьому НД використовуються такі скорочення:
АПВ — автоматичне повторне включення;
БСК — батарея статичних конденсаторів;
ДЕМ — дільниця електричних мереж (РЕМ);
ДП — диспетчерський пункт;
ЕМ — електричні мережі (філія передавальної енергокомпанії);
З/Б — залізобетон;
ЗТП — закрита трансформаторна підстанція;
КЗ — коротке замикання;
КЛ — кабельна лінія;
КР — капітальний ремонт;
КТП — комплектна трансформаторна підстанція;
ЛЕП — лінія електропередачі;
МРН — місцеве регулювання напруги;
НКРЕ — Національна комісія регулювання електроенергетики;
ОДГ — оперативна диспетчерська група;
ОДС — оперативна диспетчерська служба;
ОПН — обмежувач перенапруги;
ПАВВО — пристрій автоматичного включення вуличного освітлення;
ПЗ — програмне забезпечення;
ПК — персональний комп'ютер;
ПЛ — повітряна лінія;
ПС — підстанція;
РЕМ — район електричних мереж;
РП — розподільчий пункт;
РПВ — ручне повторне включення;
РТ — розподільний трансформатор;
РП — розподільний пристрій;
СК — синхронні компенсатори;
СМЗ — служба матеріального забезпечення;
СУП — самоутримний провід;
ТН — трансформатори напруги;
ТО — технічне обслуговування;
ТП — трансформаторна підстанція;
ТС — трансформатори струму;
ЦЖ — центр живлення;
ЩТП — щоглова трансформаторна підстанція.