Содержание материала

Додаток И
до розділів 5, 6, 7 нормативного
документа «Методичні вказівки з обліку
та аналізу в енергосистемах технічного
стану розподільних електричних мереж
напругою 0,38—20 кВ з повітряними
лініями електропередачі»
(рекомендований)

Приклад визначення граничних значень коефіцієнта заміни Гз гр

При експлуатаційному обслуговуванні об'єкта (лінії, ТП тощо) в деяких випадках можна виробити стратегію подальшого його обслуговування за допомогою порівняння витрат по двох варіантах:
Варіант 1. На існуючому об'єкті в рік експлуатації tрздійснюється капітальний ремонт (реконструкція). Після капітального ремонту (реконструкції) об'єкт експлуатується до кінця терміну служби Тсл , після чого вибуває з експлуатації.
Варіант 2. Той же об'єкт у рік tрдемонтується і замість нього споруджується новий з параметрами, аналогічними параметрам об'єкта за варіантом 1 після капітального ремонту (реконструкції).
У результаті порівняння варіантів визначається граничне значення коефіцієнта заміни кз при якому витрати на капітальний ремонт (реконструкцію) об'єкта стають рівними витратам на нове будівництво об'єкта. Порівнявши фактичне значення частки об'єкта, що підлягає заміні під час ремонту кзф із граничним значенням кз гр, можна прийняти рішення про вибір варіантів стратегій обслуговування об'єкта: при кз ф > кз гр доцільне будівництво нового об'єкта, при кз ф < кз гр - капітальний ремонт (реконструкція) об'єкта.
Граничне значення коефіцієнта частки об'єкта, що підлягає заміні при ремонту кз , при якому доцільне проведення капітального ремонту (реконструкції), визначається з виразу:
(3.1)

де kн — коефіцієнт перевищення вартості нового об'єкта по відношенню до існуючого об'єкта;
ра — норма амортизаційних відрахувань на реновацію;
kи — коефіцієнт використання устаткування і матеріалів, демонтованих при капітальному ремонті (реконструкції);
EНП— нормативний коефіцієнт приведення різночасних витрат.
У формулі (И.1):
(И.2)
(И.3)

Для ліній електропередачі значення коефіцієнта дефектності ЛЕП кд, що характеризує відносну величину дефектних елементів ЛЕП, треба порівнювати з граничним значенням частки об'єкта, що підлягає заміні під час ремонту ЛЕП. При перевищенні коефіцієнтом дефектності ЛЕП значення граничного коефіцієнта кдгр доцільне будівництво нової ЛЕП замість капітального ремонту (реконструкції) старої.