Содержание материала

6 Комплексна якісна оцінка технічного стану об'єктів електричних мереж напругою 0,38—6—20 кВ

6.1 Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ напругою 6—20 кВ

На даний час вибір заходів щодо обслуговування електричних мереж здійснюється на основі якісної оцінки технічного стану об'єктів (ДСТУ 3429, «Правила устройства електроустановок», «Методические указания по обеспечению при проектировании нормативных уровней надежности злектроснабжения сельскохозяйственных потребителей»). Для визначення технічного стану об'єкта використовуються такі якісні критерії :

  1. добрий технічний стан;
  2. підлягає капітальному ремонту;
  3. підлягає реконструкції;
  4. підлягає повній заміні.

У даний час основними ознаками при виборі показника оцінки технічного стану об'єкта є такі критерії експлуатаційних робіт, проведених на об'єкті:

  1. у доброму технічному стані знаходяться об'єкти, в яких дефекти не виявлені або виявлені дефекти усуваються виконанням робіт, що відносяться до номенклатури технічного обслуговування;
  2. об'єкт підлягає капітальному ремонту (знаходиться в задовільному стані), якщо обсяг робіт з усунення виявлених дефектів відноситься до номенклатури капітального ремонту і спрямований на збереження (відновлення) колишніх техніко-економічних характеристик об'єкта в межах засобів амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт;
  3. об’єкт підлягає реконструкції (знаходиться в незадовільному стані) при:

а) перевищенні обсягів робіт з усунення виявлених дефектів номенклатури обсягів робіт капітального ремонту, визначеної згідно з «Методическими указаниями по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ трансформаторных подстанций напряжением 6—20/0,4 кВ и распределительных пунктов 6—20 кВ», що провадяться за рахунок амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт;
б) необхідності істотного поліпшення основних техніко-економічних характеристик об'єкта при проведенні різних типів робіт;
- об'єкт підлягає повній заміні (знаходиться в непридатному стані), якщо подальша його експлуатація технічно або економічно неможлива (недоцільна), оскільки необхідна заміна основного устаткування, стан якого не відповідає вимогам нормативно-технічної документації, або ж необхідна заміна непридатної до експлуатації будівельної частини.
До реконструкції ліній електропередачі відносяться такі роботи, як підвищення їх пропускної здатності за рахунок збільшення перерізу проводів, підвищення другого кола або переходу на більш високий клас напруги, підвищення її механічної міцності (за рахунок установлення додаткових опор задля зменшення довжини прольотів тощо), а також оснащення лінії пристроями автоматики, телемеханіки і дистанційних визначень до місць пошкодження.
До реконструкції ТП відносяться роботи з модернізації або заміни основного устаткування на устаткування більшої потужності або більш високої номінальної напруги, зміни електричної схеми підстанції, її розширення, а також роботи з оснащення підстанції пристроями автоматики і телемеханіки.
Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ напругою 6—20 кВ визначається з урахуванням технічного стану таких основних елементів ПЛ напругою 6—20 кВ: опор, ізоляторів І проводів.
Технічний стан опор однієї ПЛ напругою 6—20 кВ установлюється на підставі коефіцієнта дефектності опор КДО даної ПЛ:


; (6.1)

де 0,87 — коефіцієнт приведення обсягу енергодеревини до обсягу залізобетону;
ОДД— обсяг дефектної енергодеревини опор даної ПЛ, що знаходиться в експлуатації за станом на 31 грудня звітного року, м3;

ОДЗ— обсяг дефектного З/Б опор даної ПЛ, що знаходиться в експлуатації за станом на 31 грудня звітного року, м3;
ОУД— обсяг установленої енергодеревини опор даної ПЛ, що знаходиться в експлуатації за станом на 31 грудня звітного року, м3;
ОУЗ— обсяг установленого З/Б опор даної ПЛ, що знаходиться в експлуатації за станом на 31 грудня звітного року, м3. Обсяги дефектної енергодеревини і дефектного З/Б опор ПЛ напругою 6—20 кВ визначаються виходячи з кількості дефектних елементів, зареєстрованих на даній ПЛ напругою 6—20 кВ за станом на 31 грудня звітного року:


; (6.2)

де,— відповідно кількість дефектних дерев'яних (i) і залізобетонних елементів опор ПЛ напругою 6—20 кВ, зареєстрованих на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року, шт. Перелік дефектів елементів опор ПЛ напругою 6—20 кВ, за наявності яких відповідний елемент вважається дефектним і підлягає заміні, наведено в додатку А;
l і m — кількість дерев'яних (i) і залізобетонних ( j) елементів у опорах ПЛ напругою 6—20 кВ відповідно;
VDi, VЗj — розрахунковий обсяг одного елемента опор напругою ПЛ 6—20 кВ, м3.
Обсяги встановленої енергодеревини і встановленого З/Б опор напругою ПЛ 6-20 кВ визначаються на підставі кількості встановлених елементів на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року:


; (6.3)
де,— відповідно кількість установлених дерев'яних (i) i залізобетонних ( j) елементів опор ПЛ напругою 6—20 кВ на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року, шт.
Технічний стан ізоляторів однієї ПЛ напругою 6—20 кВ установлюється на підставі коефіцієнта дефектності ізоляторів (КДІ) даної ПЛ:


(6.4)
де — кількість дефектних ізоляторів ПЛ напругою 6—20 кВ, зареєстрованих на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року, шт. Перелік дефектів ізоляторів, за наявності яких ізолятор вважається дефектним, наведено в додатку А;
— кількість установлених ізоляторів ПЛ напругою 6—20 кВ, що знаходяться в експлуатації на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року, шт.

Технічний стан проводів однієї ПЛ напругою 6—20 кВ встановлюється на підставі коефіцієнта дефектності проводів КДП даної ПЛ:
(6.5)
де —довжина дефектних проводів ПЛ напругою 6—20 кВ, зареєстрованих на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року, км. Перелік дефектів проводів, за наявності яких провід у даному проміжному прольоті ПЛ наругою 6—20 кВ вважається дефектним, наведено в додатку А;
— довжина встановлених проводів ПЛ напругою 6—20 кВ, що знаходяться в експлуатації на даній ПЛ за станом на 31 грудня звітного року, км.
Комплексна якісна оцінка технічного стану однієї ПЛ напругою 6—20кВ установлюється на підставі коефіцієнта дефектності КДВ даної ПЛ:
КДВ = 0,48 • КДО + 0,07 • КДІ+ 0,45 • КДП, (6.6)
де 0,48; 0,07; 0,45 — вагові коефіцієнти, що відбивають відповідно вплив технічного стану опор, ізоляторів і проводів на вартість ремонтних робіт із заміни всіх дефектних елементів ПЛ напругою 6—20 кВ справними елементами.
На підставі значення коефіцієнта дефектності даної ПЛ визначається комплексна якісна оцінка її технічного стану згідно з даними таблиці 6.1.

Таблиця 6.1


Значення
коефіцієнта
дефектності
КДВ, %

Комплексна якісна оцінка технічного стану
ПЛ 6 — 20 кВ і її індекс

Ваговий коефіцієнт оцінки

0

Добрий

ТО

1

0

Менше 25

Задовільний

КР

2

0,1

Від 25 до 50

Незадовільний

Реконструкція

3

0,3

50 і вище

Непридатний

Заміна

4

0,6

Комплексна якісна оцінка технічного стану сукупності ПЛ напругою 6—20 кВ установлюється на підставі комплексних якісних оцінок кожної з вхідних у дану сукупність ПЛ:
(6.7)

де L1 +L2 +L3 + L4 — сумарна довжина ПЛ напругою 6—20 кВ, що знаходяться відповідно в доброму, задовільному, незадовільному і непридатному технічному стані, км;
0; 0,1; 0,3; 0,6 — вагові коефіцієнти комплексної оцінки технічного стану ПЛ напругою 6—20 кВ.
Приклад 1. Визначити за (6.6) комплексну якісну оцінку технічного стану однієї ПЛ—10 кВ, у якої
КДО = 14,6; КДІ = 48,6; КДП = 1,1;
КДВ= 0,48·14,6 + 0,07·48,6 + 0,45·1,1 = 10,9.
Висновок. Дана ПЛ—10кВ знаходиться в задовільному стані, тому що її КДВ менше 25.
Приклад 2. Порівняти по (6.7) технічний стан ПЛ напругою 10 кВ двох РЕМ за даними, наведеними в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2


Найменування РЕМ

Довжина ПЛ 10 кВ, км, ідо знаходяться в технічному
стані

доброму

задовільному

незадовільному

непридатному

Білозерський

29

198

123

90

Іванівський

45

321

151

23

Висновки.
1. Повітряні лінії напругою 10 кВ у Білозерському РЕМ знаходяться в незадовільному стані, тому що КДСВБілозерський РЕМ перевищує 25. Повітряні лінії напругою 10 кВ у Іванівському РЕМ знаходяться в задовільному стані, тому що КДСВІванівський РЕМ менше 25.
2. Технічний стан ПЛ напругою 10 кВ у Іванівському РЕМ кращий, ніж у Білозерському РЕМ.