Содержание материала

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8 до п. 3.1. Методичних рекомендацій

Бланк експертної організації

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Керівник експертної організації
_________________________
(Підпис)  (Ініціали, прізвище)

_____  ____________200_р

                                                                     М. П.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

№ ____________________

щодо спроможності суб’єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

 

 

Юридична адреса суб’єкта господарювання

ТОВ “Жовтень”
Україна, 01023 м.Київ, вул. Жилянська, 26
тел. 485-12-21
директор  Яремчук О.В.

КВЕД __________________

Адреса виробництва

м.Фастів, Київська обл.,
вул. Ч.Шлях, 3

 

Висновок експертизи розроблено згідно з договором від “_____”__________200_ р. №____________

 

Термін дії висновку встановлено до   _____________     
(дата)

 

м. Київ

 

  1. Мета експертизи

 

Метою експертизи є оцінка спроможності ТОВ “Жовтень” додержуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі проведення робіт підвищеної небезпеки при (узагальнено вказуються види діяльності, наприклад: заготівлі металобрухту, будівництві, переробці нафтопродуктів тощо) а саме:
зварювальних: ручне дугове зварювання на газопроводах тиском до 1,2 МПа;
робіт із застосуванням ручних електроінструментів;
……………………………………………………………

2. Перелік наданих на експертизу матеріалів

У розділі наводиться перелік документів, наданих на експертизу з зазначенням їх обсягу.  При цьому слід орієнтуватися на Перелік документів наведений у додатку 2.

3. Характеристика об’єкту експертизи

У розділі наводяться результати обстеження ТОВ “Жовтень” з описом технологічних процесів, взаємозв’язків структурних підрозділів, фактичної організації робіт підвищеної небезпеки, експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, документального оформлення цих робіт. Крім того:

            - функціонування системи управління охороною праці;

- стан виробничих приміщень (площа, наявність паспортів на будівлю, служби спостереження) – за наявності;

- технічний стан технологічного обладнання для виконання заявлених видів робіт. Дані про створення безпечних умов праці на заявлені види робіт;

- стан колективних та індивідуальних засобів захисту і відомості про їх перевірку. 

4. Перелік нормативно-правових актів, на відповідність яким проводилася експертиза

 

         У розділі наводиться перелік нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яких проводиться експертиза.

5. Оцінка наданих на експертизу документів та результат обстеження об’єкта експертизи
        

У розділі робиться аналіз відомостей, одержаних при розгляді поданої документації та під час обстеження ТОВ “Жовтень” щодо достатності здійснених заходів для безпечного виконання заявлених видів робіт.

6. Зауваження та пропозиції

(за необхідності)

            Наводиться конкретний перелік невідповідностей вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони праці (із зазначенням розділів, пунктів тощо). У розділі можуть бути наведені рекомендації стосовно поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці.

 

7. Висновок

На підставі вивчення наданих на експертизу матеріалів і проведеного обстеження встановлено, що ТОВ “Жовтень” спроможне забезпечити додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі проведення робіт підвищеної небезпеки при (вказуються види робіт, наприклад: заготівлі металобрухту, будівництві, переробці нафтопродуктів тощо), а саме:
1. зварювальних : ручне дугове зварювання на газопроводах тиском до 1,2 МПа;
2. робіт із застосуванням ручних електроінструментів;
3. ……………………………………………………………

або:

 

не може забезпечити додержання вимог нормативно-правових актів при виконанні заявлених видів робіт до усунення зауважень експертизи (розд. 6)

Особливі умови:       Наводяться обмеження, обумовлені факторами, що не дають змоги виконувати роботи  в повному обсязі. Мотивація обмежень повинна бути викладена у розд. 5.

Експертизу виконав(ли) експерт(и) _______________________________
(Прізвище, спеціалізація експерта(ів), № посвідчення)
_____________________________________________________________

 

                                                               ____________________О. Опанасенко
 підпис
Штамп