Содержание материала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9 до п. 3.1. Методичних рекомендацій

 

Бланк експертної організації

  ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ГНМЦ (ЕТЦ)
____________________
(Підпис)  (Ініціали, прізвище)
___   _________ 200 _ р.
М.П.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ
№ _______________________
щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці

 

 

Юридична адреса суб’єкта господарювання

ТОВ “Жовтень”
Україна, 01023 м.Київ, вул. Жилянська, 26
тел. 485-12-21
директор  Яремчук О.В.

Адреса виробництва (за необхідності)

  м.Фастів, Київська обл.,
вул. Ч.Шлях, 3

 

Висновок експертизи розроблено згідно з договором від
“_____”__________200_ р. №____________

 

Термін дії висновку встановлено до _____________  
                                                                                                      (дата)

 

 

 

м. Київ

 

 

  1. Мета експертизи

Метою експертизи є оцінка спроможності суб’єкта господарської діяльності (ТОВ «Жовтень») забезпечити проведення навчання з питань охорони праці.

  1. Перелік наданих на експертизу матеріалів

 

У розділі наводиться перелік документів, поданих на експертизу із зазначенням їх обсягу. Орієнтовний перелік наведено у додатку № 3.

  1. Характеристика об’єкту експертизи

 

У цьому розділі наводиться загальна характеристика суб’єкта господарювання (ТОВ “Жовтень”). Зазначається наявність та стан будівель і приміщень (класів, аудиторій, кабінетів, лабораторій, їх оснащення сучасним наочним приладдям та меблями). Дається оцінка стану навчально-методичної бази (наявність та кількість технічних засобів навчання, комп’ютерів, відеотехніки, технічних макетів, моделей, зразків засобів колективного та індивідуального захисту). Опис навчально-виробничої бази (навчальні робочі місця, майстерні, дільниці, полігони, тренажери).

  1. Перелік нормативно-правових актів, на відповідність яким проводилась експертиза

         У розділі наводиться перелік нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яким проводиться експертиза.

5. Оцінка наданих на експертизу документів та результат обстеження об’єкту  експертизи

     У розділі здійснюється оцінка результатів обстеження щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці на підставі:

  1. аналізу стану навчально-методичної та навчально-виробничої бази;
  2. кадрового та програмно-методичного забезпечення навчального процесу;
  3. наявності відповідних кваліфікаційних та постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці.

6. Зауваження та пропозиції
(за необхідності)

Наводиться конкретний перелік невідповідностей вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони праці (із зазначенням розділів, пунктів тощо)

7. Висновок за результатами експертизи

На підставі вивчення поданих на експертизу матеріалів і проведеного обстеження встановлено, що зазначений суб’єкт господарювання (ТОВ “Жовтень”) спроможний забезпечити навчання з питань охорони праці (посадових осіб і фахівців або під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки) з додержанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
а б о

не спроможний забезпечити навчання з питань охорони праці до усунення зауважень, зазначених у експертному висновку.

 

Експертизу виконав (ли) експерт(и) ___________________________________
                                                    (Прізвище, спеціалізація експерта(ів), № посвідчення

________________________________________________________________
                                                    ________________ О. Опанасенко
                                                                  підпис

Штамп