Содержание материала

Додаток 6 до п.2.3.  Методичних рекомендацій

ОРІЄНТОВНИЙ  ПЕРЕЛІК
документів, що надаються в експертну організацію для підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці
та промислової безпеки

 • Перелік документів, що подаються (надсилаються) безпосередньо в експертну організацію.
  • Заявка на експертну оцінку (експертизу) випробувальної лабораторії (ВЛ).
  • Проект галузі діяльності ВЛ.
  • Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, до складу якого входить ВЛ.
  • Витяг із Статуту суб’єкту господарської діяльності з зазначенням видів діяльності, що відповідають видам діяльності, наведеним у проекті галузі діяльності ВЛ.
  • Положення про ВЛ (якщо ВЛ є підрозділом суб’єкту господарської діяльності).
  • Настанова з якості ВЛ (опис процедур системи якості здійснення випробувань), складана згідно з вимогами РМГ 20-97 “Рекомендации по разработке руководства по качеству лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики”.
  • Паспорт ВЛ, в якому наводиться інформація щодо наявності у ВЛ відповідного обладнання, атестованого (сертифікованого) персоналу, нормативної документації, що регламентує обсяги, порядок та методики проведення випробувань, технічного діагностування, технічного опосвідчення (огляду) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, складеного згідно з вимогами ПМГ 15-96 “Требования к компетентности лабораторий неразрушающего контроля и технической диагностики”.
  • Попередній дозвіл Держнаглядохоронпраці (копія).
 • Перелік документів, що надаються комісії, призначеній експертною організацією, при проведенні обстеження ВЛ у стаціонарних умовах.
  • Правова документація:
 • витяг із статуту підприємства;
 • Положення про ВЛ;
 • Паспорт ВЛ;
 • галузь діяльності;
 • ліцензії, дозволи.
  • Нормативна документація на об’єкти та методи випробувань:

Державні та міждержавні стандарти, нормативно-правові акти з охорони праці, документація, що регламентує технічні вимоги до продукції, яка випробується, та методи її випробувань і вимірювань згідно з галуззю діяльності лабораторії.

  • Документація на систему забезпечення якості:

Настанова з якості випробувальної лабораторії. (Розробляється та оформлюється згідно з РМГ 20-97).

  • Документація на засоби випробувань:

Реєстраційні документи на обладнання (журнал, картки, листи та ін.), що містять такі відомості:

 • назва та види обладнання;
 • підприємство виробник, тип (марка), заводський та інвентарний номер;
 • дата виготовлення, отримання та введення до експлуатації обладнання;
 • стан на час закупівлі (нове, те що було у вжитку, після ремонту та ін.);
 • дані щодо несправності, ремонтів, технічного обслуговування;
 • дані щодо атестації та повірки;
 • документи з експлуатації та технічного обслуговування випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки;
 • паспорт на кожну одиницю випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки;
 • графіки атестації вимірювального обладнання та повірок засобів вимірювальної техніки.
  • Документація щодо персоналу лабораторії:
 • особові справи співробітників лабораторії;
 • посадові інструкції;
 • кваліфікаційні посвідчення (сертифікати) співробітників лабораторії (фахові та з охорони праці);
  • Документація на порядок проведення випробувань та реєстрації даних:
 • програми та методики проведення випробувань;
 • документи, що містять порядок розрахунків та розрахункові дані;
 • робочі журнали, що містять результати випробувань та вимірювань;
 • протоколи випробувань;
 • звіти щодо проведених випробувань;
 • інструкції з охорони праці.
  • Документація щодо підтримання умов у приміщеннях:
 • інструкції із забезпечення належного порядку у випробувальних приміщеннях;
 • журнал контролю стану навколишнього середовища у приміщеннях;
 • експлуатаційна документація на обладнання, що контролює та (або) підтримує необхідні умови навколишнього середовища в приміщеннях.
  • Документація щодо архіву

Інструкція щодо порядку ведення архіву даних випробувань та вимірювань, робочих журналів, розрахункових даних, протоколів, звітів, супровідних документів до об’єктів випробувань тощо.