Содержание материала

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 до п.3.1. Методичних рекомендацій

Бланк експертної організації

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Керівник експертної організації
_________________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
_____  ____________200_р

                                                                                              М.П.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

 

№ ____________________

щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки і спроможності суб’єкта господарювання

його експлуатувати

Юридична адреса суб’єкта господарювання

ТОВ “Жовтень”
Україна, 01023 м.Київ, вул. Жилянська, 26
тел. 485-12-21
директор  Яремчук О.В.

Адреса розміщення обладнання

(за необхідності)

м.Фастів, Київська обл.,
вул. Ч.Шлях, 3

Висновок експертизи розроблено згідно з договором від “_____”__________200_ р. №____________

 

 

Термін дії висновку встановлено до   _____________     
(дата)

 

м. Київ

 

1. Мета експертизи

Метою експертизи є оцінка відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а саме:

котлів газових опалювальних марки “Арізона” (Франція), зав. №№ 0186754, 0186755;

компресорів повітряних марки “Кайзер” (Німеччина), зав. №№ 465803, 465804;

…………………………………………………………………

та спроможності його експлуатувати суб’єктом господарювання (ТОВ “Жовтень”) або в Україні.

2. Перелік наданих на експертизу матеріалів

У розділі наводиться перелік документів, наданих на експертизу з зазначенням їх обсягу. При цьому слід орієнтуватися на Перелік документів, наведений у додатку 1. Сукупність документації повинна давати можливість виявлення небезпечних факторів, що можуть виникнути під час експлуатації об’єкта експертизи та таких, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Характеристика об’єкту експертизи

У розділі наводиться загальна характеристика об’єкту експертизи (опис котлів газових, компресорів повітряних, а також ТОВ “Жовтень” з точки зору його  спроможності до експлуатації – в разі, коли котли і компресори будуть експлуатуватися безпосередньо на цьому підприємстві).

4. Характеристика виробництва

(за необхідності)

В розділі наводяться результати обстеження виробництва, на якому виготовляються котли та компресори з описом технологічних процесів, обов’язковим наведенням обсягів контролю якості (вхідного, в процесі виробництва, вихідного). Бажано взяти участь у випробуваннях на базі завода-виробника і навести результати випробувань та відповідність одержаних результатів вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Перелік нормативно-правових актів, на відповідність яким проводилася експертиза

         У розділі наводиться відповідний перелік нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки на відповідність яким проводилася експертиза.

6. Оцінка технічних рішень та результат обстеження виробництва

         У розділі робиться аналіз заходів щодо забезпечення відповідності котлів газових та компресорів повітряних та умов їх експлуатації ТОВ “Жовтень” вимогам нормативно-правових актів з охорони праці з урахуванням (за необхідності) результатів обстеження виробництва.

7. Зауваження та пропозиції

(за необхідності)

         Наводиться конкретний перелік невідповідностей чинним нормативно-правовим актам з охорони праці (із зазначенням розділів, пунктів тощо) та пропозиції  щодо їх усунення.

8. Висновок

       На підставі вивчення наданих на експертизу матеріалів і проведеного обстеження обладнання та  ТОВ «Жовтень» встановлено, що обладнання підвищеної небезпеки, а саме:

  1. котли газові опалювальні марки “Арізона” (Німеччина), зав. №№ 0186754, 0186755;
  2. компресори повітряні марки “Кайзер” (Німеччина), зав. №№ 465803, 465804;
  3. ……………………………………………………………………….

відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а ТОВ “Жовтень” спроможне додержуватись цих вимог в процесі експлуатації зазначеного обладнання ( якщо ТОВ “Жовтень” безпосередньо його експлуатує) (або та може експлуатуватися в Україні).
або:
не відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а ТОВ “Жовтень”  неспроможне додержуватись цих вимог в процесі експлуатації зазначеного обладнання (або та не може експлуатуватися в Україні).

Особливі умови: Наводяться обмеження, обумовлені факторами, що не дають змоги експлуатувати обладнання в певних умовах. Мотивація обмежень повинна бути викладена у розд. 6.

Експертизу виконав(ли) експерт(и) _______________________________
(прізвище, спеціалізація експерта /ів/, № посвідчення)
_____________________________________________________________

                                                               ____________________О.Опанасенко
 підпис
Штамп