Содержание материала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Додаток 12 до п.3.6. Методичних рекомендацій

 

Бланк експертної організації

 

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Керівник експертної організації
_________________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
“_____”____________200_ р

                                                                                              М.П.

 

Довідка

про усунення зауважень по висновку експертизи №____________________
від „____”_________200_  р.

Перевіркою наданої замовником документації та повторним обстеженням виробництва (за необхідності) встановлено, що зауваження щодо невідповідності об’єкту експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки усунено
______________________________________________________________
(вказати: у повному обсязі, чи, за потреби, у якій частині зауваження залишилися)

При усуненні зауважень в повному обсязі вказати:
Об’єкт експертизи відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Технічний експерт      ________________           _________________
підпис                              (ініціали, прізвище)    
Штамп

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток 13 до п.4.2. Методичних рекомендацій

 

ПЕРЕЛІК
документів з числа поданих на експертизу,
що повинні зберігатися в архіві експертної організації
разом з висновком експертизи

 

1. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

2. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

3. Інформація про наявність та стан устаткування, що використовується при виконанні заявлених робіт (акти експертного обстеження, протоколи вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції).

4. Відомості про структуру суб’єкта господарської діяльності і(перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки з зазначенням покладених на них обов’язків з питань охорони праці).

5. Документи, що підтверджують навченість керівників, ІТР та працівників з питань охорони праці, а також по професіям, які пов’язані з підвищеною небезпекою.

 

                                                                                                       Додаток 14 до п. 5.1. Методичних рекомендацій

 

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих експертних висновків

 

№№
з/п


висновку експертизи

Дата
видачі

Найменування
об’єкта експертизи

Назва підприємства,
П. І. Б.
Представника
замовника

Розпис
представника
замовника

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15 до п. 5.2. Методичних рекомендацій

 

 

 

         ХХ.            -             ХХ.       -             ХХ.                 -        ХХХХ.ХХ

 

Код експертної             Код виду             Внутрішнє                    Порядковий
організації за            експертних робіт   кодування                    номер
реєстром                     за  переліком      експертної                    висновку з
організації                    початку
(за необхідності,          року та рік                                                                           2 знаки)               видачі

 

Реєстр кодів експертних організацій  Держнаглядохоронпраці України

05

ДП "Вінницький експертно-технічний центр"

07

ДП "Волинський експертно-технічний центр", м. Луцьк

80.1

ДП "Головний навчально-методичний центр", м. Київ

14

ДП "Донецький експертно-технічний центр"

18

ДП "Житомирський експертно-технічний центр"

21

ДП "Закарпатський експертно-технічний центр", м. Ужгород

23

ДП "Запорізький експертно-технічний центр"

46

ДП "Західний експертно-технічний центр", м. Львів

63.1

ДП "ІТЦ "Діагностика" Держнаглядохоронпраці", м.Харків

26

ДП "Карпатський експертно-технічний центр", м. Івано-Франківськ

35

ДП "Кіровоградський експертно-технічний центр"

80.2

ДП "Київський експертно-технічний центр"

12.2

ДП "Криворізький експертно-технічний центр"

01

ДП "Кримський експертно-технічний центр", М.Сімферополь

44

ДП "Луганський експертно-технічний центр"

68

ДП "Подільський експертно-технічний центр", м. Хмельницький

53

ДП "Полтавський експертно-технічний центр"

12.1

ДП "Придніпровський експертно-технічний центр",
м. Дніпропетровськ

56

ДП "Рівненський експертно-технічний центр", м. Рівне

59

ДП "Сумський експертно-технічний центр"

63.2

ДП "Східний експертно-технічний центр", м. Харків

61

ДП "Тернопільський експертно-технічний центр"

65

ДП "Херсонський експертно-технічний центр"

12.3

ДП "Центр сертифікації і контролю якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу", м. Дніпропетровськ

71

ДП "Черкаський експертно-технічний центр"

73

ДП "Чернівецький експертно-технічний центр"

74

ДП "Чернігівський експертно-технічний центр"

51

ДП "Чорноморський експертно-технічний центр", м. Одеса

 

Перелік видів експертних робіт з питань охорони праці та промислової безпеки

   Код

Вид діяльності

01

Експертиза проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення тощо виробничих об’єктів та інженерних інфраструктур об’єктів соціально-культурного призначення

02

Експертиза проектно-конструкторської документації для підтвердження відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

03

Експертиза проектно-технологічної документації на впровадження нових для даного підприємства технологій

04

Експертиза матеріальної бази та документації, що подана суб’єктом господарювання для підтвердження його спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки

05

Експертиза проектної документації на розробку родовищ корисних копалин, технічну рекультивацію порушених гірничими роботами земель, консервацію або ліквідацію гірничодобувних підприємств або їх ділянок; планів гірничих робіт

06

Експертиза проектів заходів по охороні будівель і споруд від шкідливого впливу гірничих робіт

07

Експертиза проектів на масові вибухи і на виконання вибухових робіт спеціального призначення

08

Обстеження технічного стану будівель та споруд

09

Експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

10

Проведення технічного огляду парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води і підйомних споруд

11

Сертифікація продукції, послуг та систем якості

12

Аудит систем управління охороною праці на виробництві

13

Проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

14

Ідентифікація та декларування об’єктів підвищеної небезпеки, а також розробка планів ліквідації аварійних ситуацій та аварій

15

Експертиза декларацій об’єктів підвищеної небезпеки та планів ліквідації аварійних ситуацій та аварій

16

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці

17

Інше