Содержание материала

 

 

 

Додаток 10 до п. 3.1. Методичних рекомендацій

Бланк експертної організації

 

  З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Керівник експертної організації
_________________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище )

_____   ____________200_р.

                                                                           М. П.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

№ ____________________

щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

 

 

Юридична адреса суб’єкта господарювання

ТОВ “Жовтень”
Україна, 01023 м.Київ, вул. Жилянська, 26
тел. 485-12-21
директор  Яремчук О.В.

КВЕД __________________

Адреса об’єкту

м.Фастів, Київська обл.,
вул. Ч.Шлях, 3

Висновок експертизи розроблено згідно з договором від “_____”__________200_ р. №____________

 

Термін дії висновку встановлено до _____________
(дата)

м. Київ

 

 

1. Мета експертизи

Метою експертизи є оцінка спроможності ТОВ „Жовтень” додержуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі експлуатації (вказується об’єкт підвищеної небезпеки, наприклад: автомобільної заправної станції, складу вибухових матеріалів тощо) з виконанням робіт підвищеної небезпеки, а саме:

 • робіт, пов’язаних з підготовкою ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин;
 • вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів
 • роботи з небезпечними речовинами
 • …………………………………………………………….

а також експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

 • обладнання, призначеного для застосування в вибухонебезпечному середовищі;
 • технологічних транспортних засобів;
 • підіймальних споруд;
 • …………………………………………………………….

 

2. Перелік наданих на експертизу матеріалів

У розділі наводиться перелік документів, наданих на експертизу з зазначенням їх обсягу. При цьому потрібно орієнтуватися на Переліки документів наведених у додатку 4.

 

3.Характеристика об’єкту  експертизи

В розділі наводяться результати обстеження ТОВ „Жовтень” з описом технологічних процесів, взаємозв’язків структурних підрозділів, фактичної організації експлуатації об’єктів та обладнання, а також робіт підвищеної небезпеки, документального оформлення цих робіт. Крім того,:

            - відомості про ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки, наявність декларації безпеки, плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій;
- функціонування системи управління охороною праці;
- стан виробничих приміщень, будівель та споруд;
- технічний стан технологічного обладнання для виконання заявлених видів робіт. Дані про створення безпечних умов праці на заявлені види робіт;
- відомості щодо планування охорони праці (розробка, впровадження і підтримка в робочому стані процедури ідентифікації небезпек для здоров'я і безпеки персоналу і визначення ризиків, які з ними пов'язані, їх оцінки, ранжування з визначенням найбільш істотних  і неприйнятних, регулювання, контролю та мінімізації);

- стан колективних та індивідуальних засобів захисту і відомості про їх перевірку. 

 

4. Перелік нормативно-правових актів,
на відповідність яким проводилася експертиза

         У розділі наводиться перелік нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яких проводиться експертиза.

 

5. Оцінка наданих на експертизу документів
та результат обстеження об’єкта експертизи

         У розділі робиться аналіз відомостей, одержаних при розгляді поданої документації та під час обстеження ТОВ „Жовтень” щодо достатності вжитих заходів для безпечної експлуатації об’єкта та обладнання, а також виконання заявлених видів робіт підвищеної небезпеки.

6. Зауваження та пропозиції
(за необхідності)

            Наводиться конкретний перелік невідповідностей вимогам чинних нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки (із зазначенням розділів, пунктів тощо). У розділі можуть бути наведені рекомендації стосовно поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці.

 

7. Висновок

На підставі вивчення наданих на експертизу матеріалів і проведеного обстеження встановлено, що ТОВ „Жовтень”спроможне забезпечити додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при експлуатації (вказується обєкт підвищеної небезпеки, наприклад: автомобільної заправної станції, складу вибухових матеріалів тощо), з виконанням робіт підвищеної небезпеки, а саме:

 • робіт, пов’язаних з підготовкою ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин;
 • вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів
 • роботи з небезпечними речовинами
 • …………………………………………………………….

а також експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

 • обладнання, призначеного для застосування в вибухонебезпечному середовищі;
 • технологічних транспортних засобів;
 • підіймальних споруд;
 • …………………………………………………………….

або:

не може виконувати заявлені види робіт (здійснювати експлуатацію об’єктів або обладнання підвищеної небезпеки) до усунення зауважень експертизи (розд. 6)

 

Особливі умови:       Наводяться обмеження, обумовлені факторами, що не дають змоги виконувати роботи або здійснювати експлуатацію об’єкту або обладнання підвищенної небезпеки в повному обсязі. Мотивація обмежень повинна бути викладена у розд. 5.

Експертизу виконав(ли) експерт(и) _______________________________
(Прізвище, спеціалізація експерта(ів), № посвідчення)
_____________________________________________________________

                                                               ____________________О.Опанасенко
 підпис
Штамп