Содержание материала

 

 

 

 

Додаток 11 до п. 3.1. Методичних рекомендацій

 

Бланк експертної організації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експертної організації
________  ___________________
(підпис)     (ініціали, прізвище)
____   ___________ 200__р.
М.П.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

______________________

щодо спроможності суб’єкта господарювання (його випробувальної лабораторії – ВЛ) виконувати огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

 

Юридична адреса суб’єкта господарювання
ТОВ „Жовтень”
Україна, 01023, м. Київ, вул. Жилянська, 26
тел. 485-12-21
директор Яремчик О.В.

КВЕД  _______________

Адреса виробничої бази
м. Фастів, Київська обл.,
вул. Ч.Шлях, 3

Висновок експертизи розроблено згідно з договором від „___”_______200__р. № _____

 

Термін дії висновку встановлено до ____________________
(дата)

м. Київ


 • Мета експертизи

           Метою експертизи є оцінка спроможності ВЛ ТОВ “Жовтень” додержуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі проведення огляду, випробувань та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

 • Перелік наданих на експертизу матеріалів

У розділі наводиться перелік документів, наданих на експертизу. При цьому потрібно орієнтуватися на Перелік документів згідно додатку 12. Додатково надаються :
- акт експертизи організаційно-технічних документів ВЛ, виданий експертною організацією „___”_______200__р. № _______;

  • звіт про проведення обстеження ВЛ в стаціонарних умовах, виданий комісією, призначеною експертною організацією,  „___”_______200__р. № ________;
  • запити експертної організації, інформація ВЛ про проведені коригуючі дії тощо.
 •  Характеристика об’єкту експертизи

У розділі наводиться загальна характеристика ВЛ ТОВ “Жовтень”, заявлена галузь діяльності ВЛ, матеріали інспекційного контролю ( в разі його проведення) тощо.

 • Перелік нормативно-правових актів, на відповідність яким проводилась експертиза
 • У розділі наводиться відповідний перелік нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
  Зокрема, експертиза має проводитися на відповідність ВЛ вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 “Загальні вимоги до компетентності  випробувальних та калібрувальних лабораторій”, ДСТУ ЕN 45002-98 “Загальні вимоги до атестації випробувальних лабораторій”, ПМГ 15-96 “Требования к компетентности лабораторий неразрушающего контроля и технической диагностики”, РМГ 20-97 “Рекомендации по разработке руководства по качеству лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики”.
 • Оцінка наданих на експертизу документів та результат обстеження об’єкта експертизи

У розділі робиться аналіз відомостей, одержаних при розгляді поданої документації та  результатів обстеження ВЛ ТОВ “Жовтень” у стаціонарних умовах щодо  достатності здійснених заходів для безпечного виконання заявлених видів робіт.

 • Зауваження та пропозиції

(за необхідністю)
У розділі наводиться конкретний перелік невідповідностей, що не дозволяє ВЛ здійснювати заявлені у галузі діяльності роботи (із зазначенням розділів, пунктів тощо нормативно-правових актів).

 • Висновок

На підставі вивчення наданих на експертизу матеріалів і проведеного обстеження ВЛ ТОВ “Жовтень” встановлено, що вона спроможна забезпечити додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі проведення заявлених видів робіт підвищеної небезпеки, а саме: огляду, випробувань та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (наводиться конкретний перелік видів та об’єктів робіт).
або:
не може забезпечити додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при виконанні заявлених видів робіт до усунення зауважень експертизи (розд. 6)

 

 

Експертизу виконав(ли) експерт(и) __________________________________
                                                                                                            (прізвище, спеціалізація експерта(ів), № посвідчення)
____________________________________________________________________________________________________

                                             __________________  О.Опанасенко
                                                                                 (підпис)

Штамп