Початок arrow Документація arrow Безопасность arrow Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці - Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Зміст статті
Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці
Орієнтовний перелік документів, що надаються для підтвердження відповідності машин, механізмів
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Підтвердження відповідності ОПН вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання вибухових робіт
Підтвердження спроможності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин, механізмів
Експертиза щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин
Додаток 12, 13, 14 ,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9 до п. 3.1. Методичних рекомендацій

 

Бланк експертної організації

  ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник ГНМЦ (ЕТЦ)
____________________
(Підпис)  (Ініціали, прізвище)
___   _________ 200 _ р.
М.П.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ
№ _______________________
щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці

 

 

Юридична адреса суб’єкта господарювання

ТОВ “Жовтень”
Україна, 01023 м.Київ, вул. Жилянська, 26
тел. 485-12-21
директор  Яремчук О.В.

Адреса виробництва (за необхідності)

  м.Фастів, Київська обл.,
вул. Ч.Шлях, 3

 

Висновок експертизи розроблено згідно з договором від
“_____”__________200_ р. №____________

 

Термін дії висновку встановлено до _____________  
                                                                                                      (дата)

 

 

 

м. Київ

 

 

  1. Мета експертизи

Метою експертизи є оцінка спроможності суб’єкта господарської діяльності (ТОВ «Жовтень») забезпечити проведення навчання з питань охорони праці.

  1. Перелік наданих на експертизу матеріалів

 

У розділі наводиться перелік документів, поданих на експертизу із зазначенням їх обсягу. Орієнтовний перелік наведено у додатку № 3.

  1. Характеристика об’єкту експертизи

 

У цьому розділі наводиться загальна характеристика суб’єкта господарювання (ТОВ “Жовтень”). Зазначається наявність та стан будівель і приміщень (класів, аудиторій, кабінетів, лабораторій, їх оснащення сучасним наочним приладдям та меблями). Дається оцінка стану навчально-методичної бази (наявність та кількість технічних засобів навчання, комп’ютерів, відеотехніки, технічних макетів, моделей, зразків засобів колективного та індивідуального захисту). Опис навчально-виробничої бази (навчальні робочі місця, майстерні, дільниці, полігони, тренажери).

  1. Перелік нормативно-правових актів, на відповідність яким проводилась експертиза

         У розділі наводиться перелік нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яким проводиться експертиза.

5. Оцінка наданих на експертизу документів та результат обстеження об’єкту  експертизи

     У розділі здійснюється оцінка результатів обстеження щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці на підставі:

  1. аналізу стану навчально-методичної та навчально-виробничої бази;
  2. кадрового та програмно-методичного забезпечення навчального процесу;
  3. наявності відповідних кваліфікаційних та постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці.

6. Зауваження та пропозиції
(за необхідності)

Наводиться конкретний перелік невідповідностей вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони праці (із зазначенням розділів, пунктів тощо)

7. Висновок за результатами експертизи

На підставі вивчення поданих на експертизу матеріалів і проведеного обстеження встановлено, що зазначений суб’єкт господарювання (ТОВ “Жовтень”) спроможний забезпечити навчання з питань охорони праці (посадових осіб і фахівців або під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки) з додержанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
а б о

не спроможний забезпечити навчання з питань охорони праці до усунення зауважень, зазначених у експертному висновку.

 

Експертизу виконав (ли) експерт(и) ___________________________________
                                                    (Прізвище, спеціалізація експерта(ів), № посвідчення

________________________________________________________________
                                                    ________________ О. Опанасенко
                                                                  підпис

Штамп 
< Разъяснение по определению физиологических показателей при проведении аттестации рабочих мест   Система управления охраной труда Славянской ТЭС >