Початок arrow Документація arrow Безопасность arrow Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки - Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Зміст статті
Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці
Орієнтовний перелік документів, що надаються для підтвердження відповідності машин, механізмів
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Підтвердження відповідності ОПН вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання вибухових робіт
Підтвердження спроможності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин, механізмів
Експертиза щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин
Додаток 12, 13, 14 ,15

 

 

 

Додаток 10 до п. 3.1. Методичних рекомендацій

Бланк експертної організації

 

  З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Керівник експертної організації
_________________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище )

_____   ____________200_р.

                                                                           М. П.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

№ ____________________

щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

 

 

Юридична адреса суб’єкта господарювання

ТОВ “Жовтень”
Україна, 01023 м.Київ, вул. Жилянська, 26
тел. 485-12-21
директор  Яремчук О.В.

КВЕД __________________

Адреса об’єкту

м.Фастів, Київська обл.,
вул. Ч.Шлях, 3

Висновок експертизи розроблено згідно з договором від “_____”__________200_ р. №____________

 

Термін дії висновку встановлено до _____________
(дата)

м. Київ

 

 

1. Мета експертизи

Метою експертизи є оцінка спроможності ТОВ „Жовтень” додержуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі експлуатації (вказується об’єкт підвищеної небезпеки, наприклад: автомобільної заправної станції, складу вибухових матеріалів тощо) з виконанням робіт підвищеної небезпеки, а саме:

 • робіт, пов’язаних з підготовкою ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин;
 • вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів
 • роботи з небезпечними речовинами
 • …………………………………………………………….

а також експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

 • обладнання, призначеного для застосування в вибухонебезпечному середовищі;
 • технологічних транспортних засобів;
 • підіймальних споруд;
 • …………………………………………………………….

 

2. Перелік наданих на експертизу матеріалів

У розділі наводиться перелік документів, наданих на експертизу з зазначенням їх обсягу. При цьому потрібно орієнтуватися на Переліки документів наведених у додатку 4.

 

3.Характеристика об’єкту  експертизи

В розділі наводяться результати обстеження ТОВ „Жовтень” з описом технологічних процесів, взаємозв’язків структурних підрозділів, фактичної організації експлуатації об’єктів та обладнання, а також робіт підвищеної небезпеки, документального оформлення цих робіт. Крім того,:

            - відомості про ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки, наявність декларації безпеки, плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій;
- функціонування системи управління охороною праці;
- стан виробничих приміщень, будівель та споруд;
- технічний стан технологічного обладнання для виконання заявлених видів робіт. Дані про створення безпечних умов праці на заявлені види робіт;
- відомості щодо планування охорони праці (розробка, впровадження і підтримка в робочому стані процедури ідентифікації небезпек для здоров'я і безпеки персоналу і визначення ризиків, які з ними пов'язані, їх оцінки, ранжування з визначенням найбільш істотних  і неприйнятних, регулювання, контролю та мінімізації);

- стан колективних та індивідуальних засобів захисту і відомості про їх перевірку. 

 

4. Перелік нормативно-правових актів,
на відповідність яким проводилася експертиза

         У розділі наводиться перелік нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яких проводиться експертиза.

 

5. Оцінка наданих на експертизу документів
та результат обстеження об’єкта експертизи

         У розділі робиться аналіз відомостей, одержаних при розгляді поданої документації та під час обстеження ТОВ „Жовтень” щодо достатності вжитих заходів для безпечної експлуатації об’єкта та обладнання, а також виконання заявлених видів робіт підвищеної небезпеки.

6. Зауваження та пропозиції
(за необхідності)

            Наводиться конкретний перелік невідповідностей вимогам чинних нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки (із зазначенням розділів, пунктів тощо). У розділі можуть бути наведені рекомендації стосовно поліпшення стану промислової безпеки та охорони праці.

 

7. Висновок

На підставі вивчення наданих на експертизу матеріалів і проведеного обстеження встановлено, що ТОВ „Жовтень”спроможне забезпечити додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при експлуатації (вказується обєкт підвищеної небезпеки, наприклад: автомобільної заправної станції, складу вибухових матеріалів тощо), з виконанням робіт підвищеної небезпеки, а саме:

 • робіт, пов’язаних з підготовкою ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин;
 • вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів
 • роботи з небезпечними речовинами
 • …………………………………………………………….

а також експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

 • обладнання, призначеного для застосування в вибухонебезпечному середовищі;
 • технологічних транспортних засобів;
 • підіймальних споруд;
 • …………………………………………………………….

або:

не може виконувати заявлені види робіт (здійснювати експлуатацію об’єктів або обладнання підвищеної небезпеки) до усунення зауважень експертизи (розд. 6)

 

Особливі умови:       Наводяться обмеження, обумовлені факторами, що не дають змоги виконувати роботи або здійснювати експлуатацію об’єкту або обладнання підвищенної небезпеки в повному обсязі. Мотивація обмежень повинна бути викладена у розд. 5.

Експертизу виконав(ли) експерт(и) _______________________________
(Прізвище, спеціалізація експерта(ів), № посвідчення)
_____________________________________________________________

                                                               ____________________О.Опанасенко
 підпис
Штамп 
< Разъяснение по определению физиологических показателей при проведении аттестации рабочих мест   Система управления охраной труда Славянской ТЭС >