Початок
електроенергетика
Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел
ГКД 34.43.101-97 - методичні вказівки, що поширюються на нафтові трансформаторні масла всіх марок, що застосовуються в електрообладнанні загального призначення на підприємствах Міненерго України, і є обов'язковими для персоналу цих підприємств.
 
Норми випробування електрообладнання
ГКД 34.20.302-2002 - норми, обсяги та періодичність випробування електрообладнання, що поширюються на основне і допоміжне електрообладнання електроустановок, які виготовляються або беруть участь у виробленні, перетворенні, передаванні та розподілі електроенергії.
 
Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж
ГКД 34.10.384-98 - установлює норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 до 150 кВ, що відповідають положенням ГОСТ 721 та ГОСТ 21128, крім мереж спеціального призначення.
 
Испытания разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

В соответствии с требованиями Правил Устройства Электроустановок полностью собранные и отрегулированные разъединители, отделители и короткозамыкатели всех классов напряжений испытываются в следующем объеме...

 
Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях

   ГКД 34.20.563-96.   Инстpукция пpедназначена     для    инженеpно-технического, опеpативного  и  администpативного  пеpсонала  национального   и pегиональных      диспетчеpских     центpов,     госудаpственных энеpгокомпаний и электpоснабжающих пpедпpиятий. Инстpукция устанавливает   общие   положения  о  pазделении функций  пpи  ликвидации  наpушений  pежимов  между   pазличными звеньями опеpативного пеpсонала, а также дает основные положения по  ликвидации  технологических  наpушений,   общие   для   всех энеpгопpедпpиятий и энеpгообъединений.   

 
Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж
Цей нормативний документ «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі» призначено для персоналу енергопостачальних компаній/підприємств, який здійснює експлуатацію розподільних електричних мереж напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі. У ньому викладено основні положення і наведено рекомендації для визначення технічного стану розподільних електричних мереж  напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями електропередачі.
 
Вопросы и ответы по правилам безопасной эксплуатации электроустановок

Вопросы и варианты ответов для экзаменов по Правилам безопасной эксплуатации электроустановок.

 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи. Правила встановлюють єдиний порядок організації і виконання робіт на висоті з метою забезпечення безпеки працівників.

 
Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей

Требования Правил распространяются на работников, обслуживающих действующие электроустановки потребителей напряжением до 220 кВ и обязательны для всех потребителей и производителей электроэнергии. В Правилах изложены основные требования безопасности при эксплуатации электроустановок.

 
Правила охраны труда при работе на высоте

(перевод с украинского языка). Правила распространяются на субъекты ведения хозяйства, которые организуют или выполняют работы на высоте, в том числе верхолазные работы. Правила устанавливают единственный порядок организации и выполнения работ на высоте с целью обеспечения безопасности работников.

 
Обучение по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации
Нормативный документ "Обучение и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации" устанавливает виды и порядок проведения обучения и проверки знаний работников на предприятиях, в учреждениях и организациях электроэнергетики.
 
Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж

Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж. Система технічного обслуговування та ремонту електричних мереж передбачає виконання комплексу робіт, які проводяться з визначеною періодичністю і послідовністю, скерованих на забезпечення справного стану електричного обладнання, його надійної та економічної експлуатації при оптимальних трудових і матеріальних витратах.

 

Електроенергетика - галузь економіки, що забезпечує споживачів електроенергією.

Предметом діяльності енергетичних підприємств є:
- виробництво, передача та постачання електричної енергії усім групам споживачів по тарифам, що регулюються відповідно до чинного законодавства;
- забезпечення надійної та безпечної експлуатації енергетичного устаткування та споруд, проведення єдиної науково-технічної політики;
-участь у реалізації державних, міждержавних, міжгалузевих, галузевих науково-технічних програм та угод;
- купівля електричної енергії, в тому числі у виробників, які не продають електричну енергію на оптовому ринку, и постачання її споживачам відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій і т.ін.