Початок arrow Документація arrow Безопасность arrow Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Зміст статті
Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці
Орієнтовний перелік документів, що надаються для підтвердження відповідності машин, механізмів
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Підтвердження відповідності ОПН вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання вибухових робіт
Підтвердження спроможності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин, механізмів
Експертиза щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин
Додаток 12, 13, 14 ,15

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці України

від 14.04.2004р.  № 99

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо розроблення та оформлення висновків експертизи
для видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями

Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо розроблення та оформлення висновків експертизи для видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями (далі – Методичні рекомендації) регламентують вимоги до змісту висновків за результатами експертизи проектно-конструкторської, проектно-технологічної документації машин, механізмів, устаткування (далі – обладнання), стану промислової безпеки, охорони праці, використання та охорони надр, а також спроможності проведення навчання з питань охорони праці.
1.2. Методичні рекомендації поширюється на висновки експертизи, які є підставою для отримання суб’єктом господарської діяльності дозволів, що видаються Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними управліннями (далі – Комітет).
1.3. Методичні рекомендації розроблено з урахуванням вимог Законів України „Про охорону праці”, „Про наукову і науково-технічну експертизу”, „Про об’єкти підвищеної небезпеки”, Гірничого закону України, Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003р. № 29, Порядку видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року № 1631.
1.4. Методичні рекомендацій поширюються на всі експертні організації Комітету, що виконують експертну оцінку згідно з пунктом 1.1. цих рекомендацій.

2. Порядок розроблення висновків експертизи

З метою встановлення спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкти, машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки та/або виконувати заявлені роботи підвищеної небезпеки, технічний експерт здійснює:
2.1. Розгляд заяви суб’єкта господарювання з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003р. № 1631 щодо викладення діяльності, яку має намір розпочати або продовжити замовник, у формулюваннях визначених цією постановою.
2.2. Розробку програми проведення експертизи.
2.3. Перевірку комплектності наданої документації з урахуванням орієнтовного її переліку (додатки 1-6).
2.4. Добір необхідних для проведення експертизи нормативно-правових актів з охорони праці (правил, норм, регламентів, положень, стандартів, інструкцій та інших документів, обов’язкових для виконання).
2.5. Аналіз результатів попередньої експертизи, якщо вона проводилася.
2.6. Опрацювання наданої документації з метою оцінки її повноти та відповідності вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки, використання та охорони надр.
2.6. Проведення обстеження виробництва або обладнання з метою встановлення його відповідності вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
В разі необхідності, якщо надана на обладнання документація не дає необхідної інформації про його безпечність, проводиться обстеження виробництва цього обладнання. Якщо таке обладнання встановлено на конкретному виробництві, проводиться обстеження цього виробництва з метою встановлення достатності організаційних заходів щодо його безпечної експлуатації. В такому випадку у висновку експертизи вказується місце установки обладнання.
За необхідності проводяться окремі обстеження, виміри та випробування обладнання.

3. Вимоги до оформлення висновку експертизи

Висновки експертизи складаються за формами, встановленими наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.04.2004р. № 98.

Зразки оформлення висновків експертизи наведено у додатках 7-11.

         3.2. Висновок експертизи складається державною мовою і має містити аргументоване рішення щодо спроможності суб’єкта господарювання забезпечити додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки, використання та охорони надр, під час виконання заявленої роботи та/або експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, а також проведення навчання з питань охорони праці, викладене стисло, зрозуміло та об’єктивно. Як виключення, за проханням замовника, допускається складання висновку експертизи російською мовою.
3.3. Якщо суб’єкт господарської діяльності має намір одночасно виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки, складається поєднаний (додаток 7, додаток 8) висновок експертизи.
3.4. У випадку отримання негативного висновку експертизи суб’єкт господарювання усуває зауваження виявлені під час експертизи і повторно подає документи на експертизу.
3.5. За результатами повторно виконаної експертизи оформляється новий висновок. На титульному листі після номера висновку у дужках наводиться номер первинного висновку.
3.6. У випадку, коли в результаті експертизи виявлено незначні недоліки, які замовник може усунути у 10-денний термін з дати отримання висновку, допускається, без проведення повторної експертизи, перевірка технічним експертом усунення зауважень з оформленням відповідної довідки за формою, наведеною у додатку 12. Довідка є невід’ємною частиною висновку експертизи.
3.7.Висновок експертизи візується на кожній сторінці та підписується технічним експертом (експертами), що проводив (проводили) експертизу, після чого на титульному листі затверджується керівником експертної організації або його заступником (в разі відсутності керівника), підписи яких засвідчуються печаткою. Підпис технічного експерта засвідчується особистим штампом. Не допускається затвердження висновку експертизи з прийменником „за” або проставленням косої риски перед назвою посади керівника.
3.8. Висновок експертизи оформляється у трьох примірниках, два з яких видається замовнику, а один зберігається у експертній організації.
3.9. Технічний експерт має право відповідно до вимог Закону України “Про наукову та науково-технічну експертизу” вимагати надання додаткових матеріалів, розрахунків і обґрунтувань, необхідних для підготовки об’єктивних висновків.

         4. Термін чинності та строк зберігання висновків експертизи.

         4.1. Відповідно до вимог Порядку видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року № 1631 висновки експертизи чинні протягом одного року з дати їх затвердження.
4.2. Термін зберігання експертних висновків та документів, наданих на експертизу, складає шість років з дати затвердження. Перелік документів, що необхідно зберігати разом з висновком експертизи, наведено у додатку 13.

         5. Облік та реєстрація висновків експертизи

5.1. Облік та реєстрація виданих висновків експертизи здійснюється в експертній організації. Рекомендована форма журналу реєстрації виданих висновків експертизи наведена у додатку 14.
5.2. Нумерація висновків експертизи здійснюється відповідно до додатку 15. 
< Разъяснение по определению физиологических показателей при проведении аттестации рабочих мест   Система управления охраной труда Славянской ТЭС >