Содержание материала

4 Приймання трансформаторних масел, що поставляються на   підприємства

  4.1 Загальні положення

  4.1.1 Процес приймання трансформаторного масла на підприємстві, ді це масло буде використовуватися, складається з кількох етапів:
- ідентифікація трансформаторного масла до його поставки;
- приймання масла при безпосередній його поставці (постачання та приймання);
- переведення (за необхідності) масла на зберігання.

  4.2 Ідентифікація трансформаторного масла

  4.2.1 Для ідентифікації запропонованого до поставки трансформаторного масла постачальник повинен надати покупцеві необхідний мінімум технічної
документації, яка характеризує якість запропонованого масла, і зразки масла відповідно до 4.2.2, 4.2.3.
Процедура ідентифікації масла покупцем полягає у проведенні експертизи документації та зразків відповідно до 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, після чого приймається рішення про закупку цього масла та оговорюються умови його поставки відповідно до 4.2.8,4.3.1 і 4.3.2.
4.2.2 Технічна документація на поставку трансформаторного масла обов'язково повинна вміщувати:
- найменування фірми-виготовлювача;
- марку масла;
- класифікаційну ознаку (таблиця 3.1), наприклад: масло відповідає Публікації ІЕС 296, клас ІІА (літера А означає наявність антиокислювальної присадки);
- сертифікат (протокол) на запропоновану для закупки партію масла, який вміщує значення показників, наведених у таблиці 4.1. Методи випробувань повинні відповідати стандартам  ІЕС, ISO, ГОСТ або національному стандарту, що не суперечить вимогам міжнародних стандартів.
Таблиця 4.1 - Перелік показників, які повинні бути наведені в сертифікатах (протоколах) на масло, що поставляється


Найменування показника 1)

Примітка

1

2

1  Густина при 20 °С , кг/дм3

2 В'язкість кінематична, мм2/с:
при 40 °С
-30 °С

3 Температура спалаху в закритому тиглі, °С

Показник використовується також для  контролю  в  процесі експлуатації масла

4 Температура застигання, °С

5 Кислотне число, мг КОН/г масла

Показник використовується також  для контролю  в процесі експлуатації масла

6 Поверхневий натяг при 25 °С,
10-3 Н/м

Показник рекомендується також для  контролю  в  процесі експлуатації масла відповідно до А.2.8

7 Корозійна сірка

8 Вміст антиокислювальної присадки, % маси

Показник використовується також для  контролю  в  процесі експлуатації масла відповідно до А.2.16

9 Стабільність проти окислення

Показник використовується також для контролю при змішуванні і підготовці масел до заливу в обладнання

10 Пробивна напруга, кВ

Показник використовується також для  контролю в процесі експлуатації масла

Закінчення таблиці 4.1

1

2

11 Тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С і 50 Гц, %

Показник використовується також для  контролю  в  процесі експлуатації масла

12 Вміст води, % маси (г/т)

13 Вміст ароматичних вуглеводнів, %

Показник використовується відповідно до А.2.14, А.2.17

14 Вміст у маслі поліхлорбіфенілів, млн-1 (ppm)

Показник використовується відповідно до А.2.18

1) Методики визначення показників повинні відповідати вимогам ГОСТ, ІЕС, ISO або вимогам національних стандартів, що не суперечать вимогам ІЕС та ISO

  4.2.3 Для масел, досвід експлуатації яких в Україні відсутній, документація повинна вміщувати додаткову інформацію:
- походження сировини;
- технологія виготовлення масла;
- вміст нафтенових і парафінових вуглеводнів у маслі, що поставляється;
- наявність або відсутність поліхлорбіфенілів (ПХБ) у запропонованій до
поставки партії (протокол випробувань хроматографічним методом і ксерокопію хроматограми);
- тип та природа антиокислювальних присадок;
- наявність або відсутність у запропонованій марці масла депресорної присадки, її вміст, тип і природа (протокол виготовлювача), інших присадок.
Для таких масел обов'язковим є також надання покупцеві зразка масла з партії, що пропонується до поставки, в кількості не менше 2 л в тарі продавця, яка герметично закрита, опломбована та має ідентифікатори відповідності (марковані написи) зразка партії, на яку оформлено сертифікат (протокол).
Не рекомендується провадити експертизу і укладати договір на поставку масла на територію України, якщо відсутні які-небудь дані із вказаних вище.
4.2.4 Експертиза відповідності показників якості масла вимогам покупця здійснюється на основі інформації, отриманій в обсязі 4.2.2, 4.2.3 і випробувань зразків масла, та обов'язково повинна передувати підписанню контракту (договору) на поставку масла.
Випробування зразків масла можуть не провадитися у випадку дотримання умов чинних в Україні міждержавних угод про визнання властивостей матеріалів1).
Експертиза може здійснюватися покупцем або із залученням спеціалізованих наукових та інженерних організацій, які повинні скласти акт експертизи з додатком відповідних протоколів випробувань зразків. Для нових масел, досвід експлуатації яких в Україні відсутній, залучення спеціалізованих організацій та складання акту експертизи є обов'язковим.
При експертизі рівень показників якості масла, що закуповується, оцінюється з точки зору ефективності застосування даного масла для заливу обладнання, яке експлуатується покупцем. Потрібно при цьому враховувати категорії маслонаповненого обладнання (таблиця 3.2).
Для масел, які виробляються або раніше вироблялися в СНД, результати випробувань партії масла, наведені в протоколі, не можуть бути нижче значень, наведених у таблиці 4.2. Для масел імпортного виробництва потрібно орієнтуватися на параметри, наведені в таблиці 4.3.
4.2.5 Можливість використання масла для доливу діючого обладнання забезпечується можливістю змішування масла, що купується, з тим, що використовувалося раніше. Крім попередньої оцінки такої можливості на основі експертизи технічної документації, рекомендується виконати спеціальні випробування, які вміщують в собі такі процедури:
а) взяти суміш масел у пропорції доливу, яка передбачається, або, якщо це невідомо, 1:1;
б) визначити стабільність суміші і окремо кожного компоненту (в одній і тій же лабораторії за методикою А.3.5, додаток А);
в) піддати суміш і вихідні масла штучному старінню у відкритому сосуді при температурі (95 +- 2) °С протягом 72 год;

  1. Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. - Введена 06.10.92 Міждержавною Радою з стандартизації, метрології і специфікації СНД та ін.

Таблиця 4.2 - Вимоги до якості масел виробництва країн СНД


Найменування показників

Марка і значення показників якості масла

Нормативний
документ, що
регламентує
метод визначення показників

ГК
ТУ
38.101.
1025

Т-1500
ГОСТ
982

Т-750
ГОСТ
982

ТКп
ТУ
38.101.
890

ТКп
ТУ
38.401.58.49

ТАп
ТУ
38.101.
281

ТСп
ГОСТ
10121

МВ
ТУ
38.101.
857

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  1. Вязкість

кінематична, не більше,
мм2/с (сСт):
при 50 °С
- 30 °С

 

 

9
1200

 

 

8
1600

 

 

8
1600

 

 

9
1500

 

 

9
1500

 

 

9

 

 

9
1300

 

 

2
150 (при -50°С)

ГОСТ 33

2 Густина при 20°С, не більше, кг/дм3

0,895

0,885

0,895

0,895

0,895

 

 

 

ГОСТ 3900

 

Продовження таблиці 4.2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 Кислотне число,
не більше,
мг КОН / г масла

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

ГОСТ 5985

4 Температура
спалаху в закритому тиглі, не менше, °С

135

135

135

135

135

135

135

94 (у відкритому
тиглі)

ГОСТ 6356

5 Вміст водорочинних кислот і лугів

Відсутність

ГОСТ 6307

6 Вміст механічних домішок

Відсутність

ГОСТ 6370

7 Температура застигання, не більше, °С

-45

-45

-55

-45

-45

-50

-45

-70

ГОСТ 20287

8 Зольність, не
більше, %

 

 

 

 

 

0,005

0,005

 

ГОСТ 1461

Продовження таблиці 4.2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 Натрова проба
(оптична густина), не більше

 

0,4

0,4

0,4

 

 

0,4

 

ГОСТ 19296

10 Прозорість,
при 5 °С

 

Витримує

 

 

 

Прозоре

 

ГОСТ 982

11 Випробування корозійного впливу на
пластинки із міді марки М1 або М2 за ГОСТ 859-78

Витримує

 

Витримує

 

 

Витримує

ГОСТ 2917

12 Колір на колориметрі ЦНТ, не більше, одиниці

1

1,5

1

 

 

 

1

 

ГОСТ 20284

Продовження таблиці 4.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13 Показник заломлення nd при 20 °С,
не більше

 

 

 

 

1,495

 

 

 

ТУ
38.401.58.
49

14 Тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С, не більше, %

0,5

0,5

0,5

2,2

2,2

0,5

1,7

0,5

ГОСТ 6581

15 Стабільність проти окислення за ГОСТ 981:
- маса летких кислот, не більше, мг КОН/г
масла ;
- масова частка
осаду, не більше, %;

 

 

0,04

 

0,015

 

 

 

0,05

 

Відсут-ність

 

 

0,005

 

Відсут-ність

 

 

0,008

 

0,01

 

 

 

0,005

 

0,01

 

 

 

0,008

 

0,008

 

 

 

0,005

 

Відсутність

 

 

 

 

 

Відсутність

 

ГОСТ 981

Продовження таблиці 4.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- кислотне число
окисленого масла,
не більше, мг КОН/г
масла ;
- умови процесу
окислення:
а) температура, °С;
б) тривалість, год;
в) витрата кисню,
мл/хв

0,10

 

 

155
14
50

0,2

 

 

135
30
50

0,2

 

 

130
30
50

0,1

 

 

120
14
200

0,1

 

 

120
14
200

0,05

 

 

120
14
200

0,1

 

 

120
14
200

0,1

 

 

130
30
50

 

16 Стабільність проти окислення, метод ІЕС
- індукційний  період,
не більше, год

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

Визначення
показника
відповідно
до А .3.5

Закінчення таблиці 4.2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17 Вміст сірки, не
більше, %

 

 

 

 

 

 

0,6

 

ГОСТ 19121

18 Вміст іонолу, не
менше, %

0,25-0,3

0,4

0,4

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

Визначення
показника
відповідно
до А .3.3

19 Пробивна
напруга, не менше, кВ1)

30

30

30

30

30

30

30

30

ГОСТ 6581

1) Значення показника при поставці, яке повинно бути узгоджено окремо з постачальником

Таблиця 4.3 - Таблиця показників якості масел за міжнародними стандартами


Найменування показників

Відповідність міжнародним стандартам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значення показників відповідно до ІЕС 296

Значення показників відповідно до ІЕС 422

Норматив-ний документ, що регламен-тує
метод
визначення
показників

Клас масла

Клас напруги обладнання

І

II

III

менше 72,5 кВ

від 72,5 до170 кВ

більше
170кВ

1

2

3

4

5

6

7

8

1  В'язкість кінематична, не більше,
мм2/с (сСт):
при 40 °С
-15 °С
-30 °С
-40 °С

 

 

16,5
800
-
-

 

 

11,0
-
1800
-

 

 

3,5
-
-
150

І)

ISO 3104

2 Температура спалаху, не
менше, °С

140

130

95

І)

ISO 2719

3 Температура застигання, не
більше, °С

-30

-45

-60

І)

ISO 3016

Продовження таблиці 4.3


1

2

3

4

5

6

7

8

4 Зовнішній вигляд

Чисте, вільне від
осаду та змулених речовин

ІЕС 296

5 Колір, максимально

 

 

 

 

2

 

2

 

2

 

ISO 2049

6 Густина, при
20 °С, не більше,кг/дм3

 

0,895

 

0,895

 

0.895

 

0,895

 

0,895

 

0.895

 

ISO 3675

7 Поверхневий натяг, при 25 °С, не менше, 10-3 Н/м

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

35

 

 

36

 

 

ISO 6295

8 Кислотне число,
не більше,
мг КОН/г масла

 

 

0,03

 

 

0,03

 

 

0,03

 

 

0,03

 

 

0,03

 

 

о,оз

 

 

ІЕС 296

9 Корозійна сірка

Некорозійна

ISO 5662

10 Вміст води, не більше, г/т

 

 

 

 

 

15

 

10

ІЕС 814,
ІЕС 733

11 Тангенс кута
діелектричних
втрат при 90 °С, частоті від 40 до 60 Гц, не більше, в.о.

 

 

 

0,005

 

 

 

0,005

 

 

 

0,005

 

 

 

0,015

 

 

 

0,015

 

 

 

0,010

ІЕС 247

 

 

12 Стабільність
проти окислення
для інгібірованих
масел:
- індукційний
період, не менше, год

 

 

 

120

 

 

 

 

120

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІЕС 1125,
метод В

 

 

Закінчення таблиці 4.3


1

2

3

4

5

6

7

8

13 Пробивна напруга, не менше, кВ:
- при поставці
- після очищення

 

 

30
50

 

 

30
50

 

 

30
50

 

 

40

 

 

50

 

 

60

 

ІЕС 156

 

14 Об'ємний опір
при 90°С,
не менше, ГОм

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

60

 

 

60

 

 

ІЕС 247

1) Значення показника відповідно до класу масла - за Публікацією ІЕС 296

  г) визначити тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С вихідних масел і суміші до старіння і після нього.
Суміш вважається такою, що витримала випробування на старіння, якщо вона виявилася не гіршою, ніж масло в діючому обладнанні.
Результати цих випробувань оформлюються протоколом і є невід'ємною
частиною акту експертизи. Цей тест може бути виконано або покупцем із залученням спеціалізованих наукових та інженерних організацій, або продавцем.
4.2.6 Випробування зразка масла, яке поставлено продавцем, виконується покупцем або залученою ним спеціалізованою організацією в обсязі не менше
переліку, наведеному в таблиці 4.1. Результати випробувань оформлюються протоколом.
Якщо результати випробувань не підтверджують величини показників, які наведено у сертифікаті продавця, то провадяться повторні випробування на іншім пробі тієї ж партії обов'язково в сторонній організації. Результати повторних випробувань є остаточними.
4.2.7 За результатами експертизи оформлюється акт із висновком, в якому вказується:
а) рекомендується чи не рекомендується закупівля запропонованого масла;
б) обов'язково - галузь використання масла;
в) можливість змішування з маслами, які використовуються організацією - покупцем;
г) обумовлені додаткові вимоги щодо експлуатації та зберігання масла. Акт експертизи є, при позитивному висновку, підставою для продовження роботи над контрактом.
Акт експертизи з протоколами випробувань підлягає збереженню організацією-по-купцем на протязі всього строку служби обладнання, в якому використовується куплене масло. У технічній документації на обладнання, в якому використовується масло, повинна бути показана марка май id, номер и дата акта технічної експертизи.
Акт експертизи поширюється тільки на масло, яке поставляється в межах одного контракту. Якщо контракт укладається на поставку декількох партій, спеціальна стаття контракту повинна гарантувати незмінність обмежувальних значень характеристик, які контролюються при експертизі, на усі партії, що поставляється.
4.2.8 На основі результатів і рекомендацій експертизи покупець приймає
рішення про закупівлю масла і заключає контракт на закупівлю і поставку.
Гарантії постачальника, закріплені контрактом (договором), повинні
розповсюджуватися на характеристики масла:
- у вихідному стані на час отримання їх покупцем;
- у процесі збереження в умовах, означених цими методичними вказівками, або в контракті на поставку;
- у процесі нормальної експлуатації обладнання відповідно до вимог чинної нормативної документації або контракту на поставку!
Відповідальність за технічну обґрунтованість придбання масла несе організація, яка підписала акт технічної експертизи з урахуванням формулювання висновку.
Відповідальність за дотримання вимог приймання, зберігання і експлуатації масла несе організація, яка уклала контракт (договір) на його закупівлю. При цьому в контракті можуть бути зазначені умови (вимоги) зберігання і експлуатації, які забезпечують гарантійні зобов'язання постачальника.

  4.3 Вимоги до постачання і приймання трансформаторного масла

  4.3.1 Спосіб постачання масла і вимоги до тари обумовлюються контрактом відповідно до вимог ГОСТ 1510.

  4.3.2 Кожна поставка масла повинна супроводжуватися документами
постачальника. Склад і зміст супроводжуючої документації повинні бути визначені контрактом, але обов'язково мають вміщувати дані відповідно до 4.2.2.
4.3.3 Масло, що надійшло покупцеві, підлягає лабораторним випробуванням. Проби цього масла повинні бути випробувані на
- пробивну напругу;
- температуру спалаху;
- кислотне число;
- реакцію водної витяжки;
- наявність механічних домішок і нерозчиненої води.
Масло, що призначене для заливу у трансформатори та уводи 220 кВ і вище, повинно бути додатково перевірене на стабільність і тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С. Випробування на стабільність і тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С проби масла, відібраної із залізничної цистерни, у зв'язку з їх тривалістю дозволяється провадити після зливу масла.
Відбір проб здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 6433.5 і ГОСТ 2517:
а) при поставці в залізничних і автоналивних цистернах до зливу з кожної цистерни;
б) при поставці в барабанах (бочках) кількість проб, відібраних для випробувань, визначається контрактом (договором) на поставку, але не менше однієї на кожні 10 т масла.
4.3.4 Порядок пред'явлення претензій до якості масла, яке поставляється, за результатами випробувань має бути визначений контрактом (договором).
4.3.5 Трансформаторне масло, що надійшло споживачеві, після проведених до зливу відповідно до 4.3.3 лабораторних випробувань, зливається в ємкості масло-господарства споживача і передається на зберігання або підлягає обробці (розділ 5) для заливу в маслонаповнене обладнання, що експлуатується.
4.3.6 Злив масла здійснюється з використанням маслопроводів і обладнання маслогосподарства. Основні положення організації та експлуатації масляного господарства визначені у розділі 8.

  4.4 Вимоги до зберігання масел

  4.4.1 Для зберігання трансформаторного масла повинні використовуватися сталеві герметичні ємкості (чисті та сухі), що мають усередині маслостійке покриття. Зовні вони повинні мати таке покриття, що захищає від корозії і, при зовнішньому розташуванні, має світловідбиваючі властивості. Допустима температура зберігання масла, при сезонних коливаннях оточуючої температури, від мінус 40 °С до плюс 60 °С.
Ємкості мають бути обладнані засувками для заливу масла та люком для забезпечення можливості  очищення, ревізії і ремонту ємкості, рекомендується мати два масловідбірника: перший - для відбору проб із дна і другий –
розташований у нижній точці відбору масла, на рівні зливного вентиля.
«Дихання» (сполучення з атмосферою) ємкості має забезпечуватися через силікагелевий або цеолітовий патрон. Рекомендується підтримувати точку роси в надмасляному просторі не більше мінус 25 °С.
Рекомендується оснащувати ємкості нижнім колектором з отворами від 3 до 4 мм для забезпечення можливості підсушки масла подаванням осушеного повітря або азоту (барботаж). Схему пристрою наведено на рисунку 4.1.
4.4.2 Через три доби після зливу масла в ємкості для постійного зберігання з кожної ємкості відбираються проби для лабораторних випробувань (верхня та
донна) відповідно до ГОСТ 6433.5 і ГОСТ 2517. Обсяг випробувань повинен відповідати вимогам за 4.3.3.
4.4.3 Трансформаторне масло, що знаходиться у резерві, повинно підлягати випробуванням:
а) не менше одного разу у три роки в такому обсязі:
1) пробивна напруга;
2) температура спалаху;
3) кислотне число;
4) реакція водної витяжки;
5) наявність механічних домішок і нерозчиненої води;
б) один раз на рік у такому обсязі:
1) пробивна напруга.

Схема пристрою для підсушки масла подаванням осушеного повітря або азоту

 

 

1 — вентиль для під'єднання магістралі подавання осушеного повітря або азоту; 2 — ємкість ( Н — висота ємкості, L — поперечний розмір ємкості ); 3 — колекторна труба для барботування (умовний прохід 20 — 25 мм, отвори : на верхньому півколі колекторної труби діаметром 2—3 мм з густиною 150—200 отворів на 1 м колектора)

Рисунок 4.1 — Схема пристрою для підсушки масла подаванням осушеного повітря або азоту

  Рекомендується в процесі зберігання один раз на рік провадити аналізмасла з обох масловідбірників у такому обсязі:
- зовнішній вигляд, наявність механічних домішок і нерозчиненої води (оцінювання відповідно до А.2.1, додаток А);
- температура спалаху;
- пробивна напруга;
- тангенс кута діелектричних втрат при 90 °С.
Усі показники визначаються відповідно до методик нормативних документів, зазначених у таблиці 4.2.
4.4.4 У разі погіршення результатів, отриманих відповідно до 4.4.3, порівняно з початковим аналізом більше ніж на 10 %, необхідно вжити заходи з припинення погіршення характеристик аж до зливу масла з ємкості або обробці за технологією, що забезпечує вихідні характеристики.