Содержание материала

ГКД 34.43.101-97 - методичні вказівки, що поширюються на нафтові трансформаторні масла всіх марок, що застосовуються в електрообладнанні загального призначення на підприємствах Міненерго України, і є обов'язковими для персоналу цих підприємств.

Міністерство енергетики України

 

ГКД 34.43.101-97 

ПРИЙМАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ТРАНСФОРМАТОРНИХ МАСЕЛ
Методичні вказівки

 

НДІ Енергетики
Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО   НІЦ «Електромережа» НДІЕнергетики УНВО «Енергопрогрес», ВАТ Всеукраїнський інститут трансформаторобудування, AT НІЦ «ЗТЗ-Сервіс»

2 ВИКОНАВЦІ   В.Б. Абрамов, Т.М. Абрамова, Г.Д. Головань, А.І. Панченко, В.В. Соколов, М.Я. Осервасер, О.М. Синечко

3 ЗАТВЕРДЖЕНО 1997-01-17 Міністерство енергетики та електрифікації України, В.А. Лучніков

4 ЗАМІСТЬ   РД 34.43.105-89 Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел. — Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР
РД 34.43.201-88 Типовая инструкция по контролю качества и применению импортных трансформаторных масел. — Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 19.09.88

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ   2002 рік

УДК 621.315.615.2.004.1   ГКД 34.43.101-97

ПРИЙМАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ТРАНСФОРМАТОРНИХ МАСЕЛ
Методичні вказівки

ПРИЕМКА, ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ
Методические указания

  Чинний від 1998-12-01

1 Галузь використання

  1.1 Ці методичні вказівки поширюються на нафтові трансформаторні масла (оливи) всіх марок, що застосовуються в електрообладнанні загального призначення на підприємствах Міненерго України, і є обов'язковими для персоналу цих підприємств.
1.2 На підставі положень цих методичних вказівок підприємства Міненерго України, що експлуатують маслонаповнене електрообладнання, можуть розробляти місцеві інструкції, які враховують конкретні умови і сприяють раціональному використанню трансформаторних масел, підвищенню надійності та подовженню строку служби електрообладнання.

  2 Нормативні посилання

  У цих методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:
- ІЕС publication 156 (1963) Method for the determination of the electric strength of insulating oils [Публікація ІЕС 156 (1963) Метод визначення пробивної напруги ізоляційних масел]1);
- ІЕС publication 247 (1978) Measurement of relative permittivity, dielectric
dissipation factor and d.c. resistivity of insulating liquids [Публікація ІЕС 247 (1978)

1) Посилання на цей Міжнародний стандарт має рекомендаційний характер.
Вимірювання відносної діелектричної cпроникності, тангенсу кута діелектричних втрат їв питомого опору рідких діелектриків]1);
- ІEC publication 296 (1982) Specification for unused mineral insulating oils for  transformers and switchgear [Публікація EC 296 (1982) Специфікація на свіжі нафтові ізоляційні масла для трансформаторів та вимикачів]1);
- ІЕС publication 422 (1989) Supervision and maintenance guide for mineral insulating oils in electrical equipment [Публікація ІЕС 422 (1989) Правила експлуатації та контролю якості ізоляційних масел в електричному обладнанні]1);
- ІЕС publication 628 (1985) Gassing of insulating liquids under electrical strеss and ionization [Публікація ІЕС 628 (1985) Газоутворення у рідких діелектриках у разі впливу електричної напруги та іонізації]1);
- ІЕС publication 666 (1979) Detection and determination of specified antioxidant additives in insulating oils [Публікація EC 666 (1979) Виявлення та визначення антиокислювальних присадок в ізоляційних маслах]1);
- ІЕС publication 733 (1982) Determination of water in insulating oils, and in oil-impregnated paper and pressboard [Публікація ІЕС 733 (1982) Визначення води в ізоляційних маслах та в папері і пресованому картоні, які просочені маслом]1);
- EC publication 814 (1985) Determination of water in insulating liquids by automatic coulometric Karl Fischer titration [Публікація ІЕС 814 (1985) Визначення води у рідких діелектриках за методом Карла Фішера]1);
- EC publication 970 (1989) Methods for counting and sizing particles in insulating liquids [Публікація EC 970 (1989) Методи підрахування та класифікації за розміром часток у рідких діелектриках]1);
- EC publication 997 (1989)  Determination of polychlorinated biphenyls (PCBs) іn mineral insulating oils by packed column gas chromatograpfy (GC) [Публікація ІЕС 997 (1989) Визначення поліхлорбіфенілів (ПХБ) у мінеральних ізоляційних маслах за допомогаю колонкової газової хроматографії]1);
- EC publication 1125 (1992) Unused hydrocarbon-based insulating liquids - Test methods for evaluating the oxidation stability [Публікація ІЕС 1125 (1992) Свіжі рідкі діелектрики на основі вуглеводнів - Методи випробувань для оцінювання стабільності проти окислення]1);

1) Посилання на цей Міжнародний стандарт має рекомендаційний характер.
- ІEC publication 1198 (1993) Mineral insulating oils - Methods for determination of 2-furfural and related compounds [Публікація ІЕС 1198 (1993) Мінеральні ізоляційні масла - Методи визначення 2-фурфуролу та похідних сполук]1);

 1. ISO Standard 2049 (1972) Petroleum products - Determination of color

(Стандарт ISO 2049-72 Нефтепродукты. Метод определения цвета)1);
- ISO Standard 2719 (1988) Petroleum products - Determination of flesh point -Pensky-Martens doused cup method (Стандарт ISO 2719 - 88 Нефтепродукты и
смазочные материалы. Определение точки вспышки. Метод Пенски-Мартенс в закрытом сосуде)1);

 1. ISO Standard 3016-(1974) Petroleum oils - Determination of pour point

(Стандарт ISO 3016 - 74 Масла нефтяные. Метод определения температуру застывания1);
- ISO Standard 3104 (1976) Petroleum products - Transparent and opaque liquids -Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (Стандарт ISO 3104 - 76 Нефтепродукты светлые и темные. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости)1);
- ISO Standard 3675 (1976) Crude petroleum and liquid petroleum products -Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (Стандарт ISO 3675 - 76 Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности или относительной плотности при помощи ареометра)1);
- ISO Standard 5562 (1978) Petroleum products - Electrical insulating oils -Detection of corrosive sulphur (Стандарт ISO 5562 - 78 Нефтепродукты. Масла трансформаторные. Метод определения коррозионной серы. НП)1);
-ISO Standard 6295 (1983) Petroleum products - Mineral oil - Determination of interfacial tension of oil against water by the ring method (Стандарт ISO 6295 - 83 Нефтепродукты. Минеральные масла. Определение натяжения на границе раздела фаз масло - вода. Метод с применением кольца. НП)1);
- ASTM standard D 2144 - 94 Methods for examination of electrical insulating oils by infrared absorption (Стандарт ASTM D 2144 - 94 Методи дослідження
електроізоляційних масел за допомогою інфрачервоного поглинання)1);
- ASTM standard D 3635 - 90 Test method for copper in electrical insulating oil by atomic absorption spectrophotometry (Стандарт ASTM D 3635 - 90 Метод

1) Посилання на цей Міжнародний стандарт має рекомендаційний характер.
визначення міді в електроізоляційному маслі за допомогою атомної абсорбційної спектрофотометрії)1);
- I/IEEE C.57.106-1993 An American National Standard IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment (Американский национальный стандарт по приемке и эксплуатации изоляционного масла в маслонаполненном оборудовании)1);
- ГОСТ 12.1.007 - 76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.1.044 - 89 (СТ СЭВ 4831 - 84, СТ СЭВ 6219 - 88, СТ СЭВ 6527 - 68) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;
- ГОСТ 33 - 82 Нефтепродукты. Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости;
- ГОСТ 981 - 75 Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления;
- ГОСТ 982 - 80 Масла трансформаторные. Технические условия;
- ГОСТ 1461 - 75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности;
- ГОСТ 1510-84 (СТ СЭВ 1415 - 78) Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;
- ГОСТ 1547 - 84 Масла и смазки. Метод определения наличия воды;
- ГОСТ 2517 - 85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб;
- ГОСТ 2917 - 76 Масла и присадки. Метод определения коррозионного воздействия на металлы;
- ГОСТ 3900 - 85 (СТ СЭВ 6754 - 85) Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности;
- ГОСТ 3956 - 76 Силикагель технический. Технические условия;
- ГОСТ 5439 - 76 Газы горючие природные и искусственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализов типа КГА;
- ГОСТ 5789 - 78 Толуол. Технические условия;
- ГОСТ 5985 - 79 (СТ СЭВ 3963 - 83) Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа;

1) Посилання на цей Міжнародний стандарт має рекомендаційний характер.
- ГОСТ 6307 - 75 (СТ СЭВ 3967 - 83) Нефтепродукты. Метод Определения наличия водорастворимых кислот и щелочей;
- ГОСТ 6356 -75 (СТ СЭВ 1495 - 79) Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле;

 1. ГОСТ 6370 - 83 (СТ СЭВ 2876 - 81) Нефть, нефтепродукты и присадки.

Метод определения механических примесей;
- ГОСТ 6433.5 - 84 (СТ СЭВ 2121 - 80) Диэлектрики жидкие. Отбор проб;

 1. ГОСТ 6581 - 75 (СТ СЭВ 3166 - 81) Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний; - ГОСТ 6722 - 75 Картон фильтровальный технический. Технические условия;

- ГОСТ 7822 - 75 Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды;
- ГОСТ 8136 - 85 Оксид алюминия активный. Технические условия;
- ГОСТ 8984 - 75 Силикагель-индикатор. Технические условия;
- ГОСТ 10121 - 76 Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия;
- ГОСТ 11362 - 76 (СТ СЭВ 5025 - 85) Нефтепродукты. Метод определения числа нейтрализации потенциометрическим титрованием;
- ГОСТ 11677 - 85 (СТ СЭВ 1102 - 86) Трансформаторы силовое. Общие технические условия;
- ГОСТ 17216 - 71 Промышленная чистота. Классы чистоты жидкостей;
- ГОСТ 18300 - 87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия;
- ГОСТ 19121 - 73 (СТ СЭВ 3361 - 81) Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе;
- ГОСТ 19296 - 73  Масла  нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы;
- ГОСТ 20284 - 74 Нефть и нефтепродукты. Метод определения цвета на колориметре ЦНТ;
- ГОСТ 20287 - 91 Нефтепродукты. Метод определения температур текучести и застывания;

 1. ГОСТ 24614 - 81 Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом

Фишера. Кулонометрический метод определения воды;

1) Посилання на цей Міжнародний стандарт має рекомендаційний характер.
- ТУ 34-11-11066 - 86 Установка для обработки трансформаторного масла типа УВМ-2. Технические условия;

 1. ТУ 34-38-8509 - 386 Установка маслоочистительная ПСМ1-3000, поставляемая для экспорта. Технические условия;
  -ТУ 34-38-10217 - 81 Установка передвижная сепараторная маслоочистительная ПСМ2-4. Технические условия;
  - ТУ 34-38-10610 - 83 Машина маслоочистительная СМ1-3000. Технически» условия;
  - ТУ 34-38-10612 - 83 Фильтропресс ФП2-3000. Технические условия;
  - ТУ 34-38-11043 - 86 Машина сепараторная маслоочистительная СМ2-4. Технические условия;
  - ТУ 34-38-11103 - 86 Фильтропресс рамный ФП4-4. Технические условия;
  - ТУ 34-43-1090 - 78 Установка блочная цеолитовая БЦ-77-1100. Технические условия;
  - ТУ 34-43-1347 - 78 Установка передвижная вакуумной обработки и азотирования трансформаторного масла типа УВМ-1. Технические условия;
  - ТУ 34-43-11020 - 86  Установка цеолитовая передвижная М002-А
  Технические условия;
  - ТУ 38-10281 - 75 Цеолиты общего назначения формованные со связующими. Технические условия;
  - ТУ 81-04-178 - 78 Бумага фильтровальная ДРКБ. Технические условия;
  - ТУ 81-04-519 - 78 Материал фильтровальный МФ-16 для масляных полнопоточных фильтров двигателей ЯМЗ и КАМАЗ. Технические условия;
  -ТУ 113-12-11.075 - 87 Силикагель-индикатор. Тип ИС-2. Технические условия;
  - ТУ 38.101.281 - 80 Масло трансформаторное адсорбционной очистки ТАп. Технические условия;
  -ТУ 38.101.857 - 80 Масло трансформаторное MB. Технические условия;
  - ТУ 38.101.890 - 81  Масло трансформаторное ТКп. Технические условия1);
  -.ТУ 38.101.1025 - 85  Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК. Технические условия;

1) Масло марки ТКп за цими ТУ не виробляється, але знаходиться в експлуатації.

 -ТУ 38.101.1271-89 Масло трансформаторное арктическое АГК. Технические условия;
- ТУ 38.401.58.49 - 92 Масло трансформаторное ТКп. Технические условия.
- Правила пожежної безпеки в Україні. - Затв. наказом МВС України від 22.06.95 №400;
- Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности. - Затв. МВС СРСР 27.02.86;
- РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - Затв. Міненерго СРСР 20.02.89;
- РД 34.43.202 Масла трансформаторные. Методика определения содержания механических примесей: РТМ 34-70-653 - 83. - Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 21.11.83;
- РД 34.46.302 - 89 Методические указания по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов (временные). - Затв. Головтехуправліщиям Міненерго СРСР 12.12.89;
- РД 34.46.303 - 89 Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов. -Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 14.12.89;
- Инструкция ОВБ 463.252 - 66 Эксплуатация прибора для определения объемного содержания воздуха в масле при монтаже трансформаторов (Запорожский трансформаторный завод);
- Правила устройства электроустановок. 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Энергоатомиздат, 1986. - Зі змінами та доповненнями.