Содержание материала

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА


Охорона праці
ПРОГРАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСНОВНИХ
ПРОФЕСІЙ ДК "УКРТРАНСГАЗ"
(ЧАСТИНА 2)м. Київ
ДК "Укртрансгаз"
2004 р.
Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО
Відкритим акціонерним товариством "Український Центр екології, безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості" (ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз")

ВНЕСЕНО
Управлінням науково-технічного прогресу ДК "Укртрансгаз"

2 ПОГОДЖЕНО
Управлінням охорони праці, технічного нагляду та пожежної безпеки ДК "Укртрансгаз"

Управлінням організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах Держнаглядохоронпраці України (лист від 18.02.2004 № 07-01-17/903)

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
наказом ДК "Укртрансгаз" від 03.03.2004 № 75

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ:
В. Костанян канд.техн.наук (керівник розробки)

6 РЕДАКЦІЙНА КОМІСІЯ:
В. Коломєєв, О. Болокан, В. Морозенко, В. Разладов канд.техн.наук

Затверджено і введено в дію наказом від 03.03.2004Чинний від 2004 - 04 - 15


1 Сфера застосування

 Цей стандарт містить рекомендовані тематичні плани та програми спеціального навчання з питань охорони праці працівників основних професій ДК "Укртрансгаз", зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.
Вимоги цього стандарту розповсюджуються на посадових осіб і спеціалістів, які відповідають за організацію та проведення попереднього спеціального навчання з питань охорони праці працівників на об'єктах ДК "Укртрансгаз".
2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
- ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці;
- СТП 320.30019801.085-2003 Охорона праці. Положення про навчання працівників ДК "Укртрансгаз".
3 Позначення і скорочення


ЗІЗ

- засіб індивідуального захисту

ЕУ

- електроустановка

КВП

- контрольно-вимірювальний прилад

ПЛАС

- план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ППДУ

- парова пересувна депарафінізаційна установка

ПСГ

- підземне сховище газу

КС

- компресорна станція

ТО

- технологічне обладнання

ГБУ

- газобалонні установки.

4 Загальні положення

4.1 Організація та проведення попереднього спеціального навчання і перевірки знань працівників ДК "Укртрансгаз" з питань охорони праці повинна відповідати вимогам Закону України "Про охорону праці", ДНАОП 0.00-4.12, СТП 320.30019801.085 та цього стандарту.
4.2 Працівники, яких приймають на роботи з підвищеною небезпекою або на роботи, де є потреба у професійному доборі проходять за місцем роботи попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть.
Попереднє спеціальне навчання і перевірка отриманих знань працівників проводяться одноразово до початку самостійної роботи, а також у разі перерви у роботі понад один рік.
4.3 У розділі 5 цього стандарту наведені загальні теми для всіх програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці. Зміст загальних тем може бути зменшений або збільшений з урахуванням особливостей професій працівників та робіт, які ними виконуються.
У додатку А наведений перелік літератури, яка є основою для складення програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці.