Содержание материала

СТП 320.30019801.090.1-2003

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВАОхорона праці
ПРОГРАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО СПЕЦІАЛЬНОГО
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСНОВНИХ
ПРОФЕСІЙ ДК "УКРТРАНСГАЗ"
(ЧАСТИНА 1)м. Київ
ДК "Укртрансгаз"
2003 р.
Передмова

     1 РОЗРОБЛЕНО
     Відкритим акціонерним товариством "Український Центр екології, безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості" (ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз")

     ВНЕСЕНО
     Управлінням науково-технічного прогресу ДК "Укртрансгаз"

     2 ПОГОДЖЕНО
     Управлінням охорони праці, технічного нагляду та пожежної безпеки ДК "Укртрансгаз"

     Управлінням організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах Держнаглядохоронпраці України (лист від 06.05.2003 № 07-01-17/2222)

     3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
     наказом ДК "Укртрансгаз" від 17.09.2003 № 263

     4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

     5 РОЗРОБНИКИ:
     В. Костанян канд.техн.наук (керівник розробки)

     6 РЕДАКЦІЙНА КОМІСІЯ:
Додаток А Перелік використаної літератури 132В. Коломєєв, О. Болокан, В. Морозенко, В. Разладов канд.техн.наук


Зміст
     1 Сфера застосування

     2 Нормативні посилання

     3 Визначення

     4 Позначення і скорочення

     5 Загальні положення

     6 Загальні теми програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці

     6.1 Законодавство України з охорони праці. Основи законодавства про працю України

     6.2 Небезпечні та шкідливі виробничі чинники

     6.3 Виробнича санітарія

     6.4 Вимоги безпеки під час виконання газонебезпечних та вогневих робіт

     6.5 Електробезпека

     6.6 Надання долікарняної допомоги

     7 Програми попереднього спеціального навчання з питань охорони праці працівників основних професій ДК "Укртрансгаз"

     7.1 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для електрогазозварника

     7.2 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста технологічних компресорів з приводом від газотурбінних установок

     7.3 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста технологічних компресорів з електроприводом

     7.4 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста технологічних компресорів з приводом від поршневих газоперекачувальних агрегатів

     7.5 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для регенераторника відпрацьованих масел

     7.6 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для оператора пункту заміру газу

     7.7 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для лаборанта хімічного аналізу

     7.8 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для приладиста контрольно-вимірювальних приладів

     7.9 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для слюсаря контрольно-вимірювальних приладів

     7.10 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для слюсаря з ремонту технологічних установок АГНКС

     7.11 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста компресорної установки автомобільної газонаповнювальної компресорної станції

     7.12 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для монтера захисту підземних трубопроводів від корозії

     7.13 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для оператора газорозподільних станцій

     7.14 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для обхідника лінійного магістральних трубопроводів

     7.15 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для трубопровідника лінійного магістральних трубопроводів

     7.16 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для слюсаря з ремонту технологічного обладнання (газорозподільні станції)

     7.17 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста трубоукладача

     7.18 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста екскаватора

     7.19 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для машиніста бульдозера

     7.20 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для наповнювача балонів автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій

     7.21 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для бурильника капітального ремонту свердловин

     7.22 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці для помічника бурильника капітального ремонту свердловин

     Додаток А Перелік використаної літературиСТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

Охорона праці
ПРОГРАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО СПЕЦІАЛЬНОГО
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСНОВНИХ
ПРОФЕСІЙ ДК "УКРТРАНСГАЗ"
(ЧАСТИНА 1)

Охрана труда
ПРОГРАММЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИЙ ДК "УКРТРАНСГАЗ"
(ЧАСТЬ 1)


     Затверджено і введено в дію наказом від 17.09.2003 р. № 263


Чинний від 2003 - 10 - 01     1 Сфера застосування

     Цей стандарт містить рекомендовані тематичні плани та програми попереднього спеціального навчання з питань охорони праці працівників основних професій ДК "Укртрансгаз", зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.
     Вимоги цього стандарту розповсюджуються на посадових осіб і спеціалістів, які відповідають за організацію та прове-дення попереднього спеціального навчання з питань охорони праці працівників на об'єктах ДК "Укртрансгаз".
     2 Нормативні посилання

     У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
     - ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять;
     - ОСТ 51.81-82 НАОП 1.1.23-2.02-82 Охрана труда в газовой промышленности. Основные термины и определения;
     - ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України;
     - ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці;
     - ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
     - ДНАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.
     3 Визначення

     Безпечність виробничого обладнання - властивість виробничого обладнання відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу) і експлуатації в умовах, установлених нормативною документацією (ДСТУ 2293).
     Безпечність виробничого процесу - властивість виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час проведення його в умовах, установлених нормативною документацією (ДСТУ 2293).
     Безпечні умови праці - стан умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усунуто, або вплив шкідливих виробничих чинників не перевищує гранично допустимих значень (ДСТУ 2293).
     Вимоги безпеки (праці) - вимоги, встановлені актами законодавства, нормативними і проектними документами, правилами та інструкціями, виконання яких забезпечує безпечні умови праці та регламентує поведінку працівників (ДСТУ 2293).
     Вогневі роботи - роботи, пов'язані з застосуванням відкритого вогню (ДНАОП 0.00-1.20).
     Газонебезпечне місце - зона, у повітрі якої є чи може з'явитись загазованість вище гранично допустимих концентрацій і гранично допустимих вибухобезпечних концентрацій або вміст кисню складає менше 16 % об'ємних (ОСТ 51.81).
     Газонебезпечні роботи - роботи, які виконуються в загазованому середовищі або при яких можливий вихід газу (ДНАОП 0.00-1.20).
     Засіб індивідуального захисту - засіб захисту, що надягається на тіло працівника або його частину або використовується працівником під час праці (ДСТУ 2293).
     Засіб колективного захисту - засіб захисту, конструктивно і (або) функціонально пов'язаний з виробничим обладнанням, виробничим процесом, виробничим приміщенням (будівлею) або виробничим майданчиком (ДСТУ 2293).
     Небезпечний виробничий чинник - виробничий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травми, гострого отруєння або іншого раптового різкого погіршення здоров'я або до смерті (ДСТУ 2293).
     Охорона праці - система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності (Закон України "Про охорону праці").
     Умови праці - сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час виконування нею трудових обов'язків (ДСТУ 2293).
     Шкідливий виробничий чинник - виробничий чинник, вплив якого за певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативного впливу на здоров'я нащадків (ДСТУ 2293).
     4 Позначення і скорочення


ПЛАС

- план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ЗІЗ

- засіб індивідуального захисту

КС

- компресорна станція

ЕУ

- електроустановка

ТК

- технологічний компресор

ГТУ

- газотурбінна установка

КЦ

- компресорний цех

ГПА

- газоперекачувальний агрегат

КВПіА

- контрольно-вимірювальні прилади і автоматика

АПО

- апарат повітряного охолодження

ГМК

- газомоторний компресор

ПЗГ

- пункт заміру газу

ГРС

- газорозподільна станція

КВП

- контрольно-вимірювальні прилади

АСУ

- автоматизована система управління

ЗВТ

- засоби вимірювальної техніки

АГНКС

- автомобільна газонаповнювальна компресорна станція

КУ

- компресорна установка

СКУР

- система контролю, управління та регулювання

УКЗ

- установка катодного захисту

УПЗ

- установка протекторного захисту

ЕХЗ

- електрохімічний захист

ЛЕП

- лінія електропередачі

МГ

- магістральний газопровід

ГРП

- газорегулюючий пункт

ЛЕС

- лінійна експлуатаційна служба

     5 Загальні положення

     5.1 Організація та проведення попереднього спеціального навчання і перевірки знань працівників ДК "Укртрансгаз" з питань охорони праці повинна відповідати вимогам Закону України "Про охорону праці", ДНАОП 0.00-4.12 та цього Стандарту.
     5.2 Працівники, яких приймають на роботи з підвищеною небезпекою згідно з ДНАОП 0.00-8.02, або на роботи, де є потреба у професійному доборі, згідно з ДНАОП 0.03-8.06 проходять за місцем роботи попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть.
     Попереднє спеціальне навчання і перевірка отриманих знань працівників проводяться одноразово до початку самостійної роботи, а також у разі перерви в роботі понад один рік.
     5.3 Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
     5.4 Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці у філіях ДК "Укртрансгаз" та їх структурних підрозділах організовують заняття: лекції, семінари та консультації. Для навчання рекомендується застосування комп'ютерних програм навчання та перевірки знань, тренажерів, інших технічних засобів.
     5.5 Попереднє та періодичне спеціальне навчання працівників повинно здійснюватися на підставі програм спеціального навчання з питань охорони праці.
     5.6 Програми попереднього спеціального навчання з питань охорони праці розроблюються окремо для кожної професії начальником цеху (служби, дільниці) на підставі рекомендованих програм, наведених у цьому Стандарті, з урахуванням особливостей виробництва та вимог плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі - ПЛАС) для конкретного цеху (служби, дільниці).
     5.7 Програма попереднього спеціального навчання з питань охорони праці повинна містити теоретичну та практичну частини. Теоретична частина вивчається протягом 10 - 30 годин. Практична частина повинна містити програму стажування на робочому місці протягом 2 - 15 змін. Об'єм навчання визначається вимогами до професії та кваліфікацією працівника.
     5.8 Програми попереднього спеціального навчання з питань охорони праці узгоджується службою охорони праці та затверджується керівником структурного підрозділу.
     5.9 У розділі 6 цього Стандарту наведені загальні теми для всіх програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці. Зміст загальних тем може бути зменшений або збільшений з урахуванням особливостей професій працівників та робіт, які ними виконуються.
     У додатку А наведений перелік літератури, яка є основою для складення програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці.