Содержание материала

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
НА УСТАТКУВАННІ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ,
ЩО ВВОДИТЬСЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО філією НВЦ “Техдіагаз” ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”. При розробці цього Положення враховані зауваження Управління експлуатації та реконструкції компресорних станцій, Управління метрології, засобів автоматизації та телемеханізації, Управління енергетики, Управління охорони праці, технічного нагляду та пожежної безпеки, Управління раціонального використання ресурсів та екології, ВРТП “Укргазенергосервіс”.

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом ДК “Укртрансгаз” від 2000-11-16

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ТЕРМІН ДІЇ без обмеження

5 РОЗРОБНИКИ: Сакун М.Ю. (керівник розробки), Старик І.К., Корольов П.В., Мазницький А.С., Димовіс В.І., Сірик В.Г.

 

 

положення про організацію пусконалагоджувальних робіт
на устаткуванні компресорних станцій магістральних газопроводів, що вводиться в експлуатацію

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
НА ОБОРУДОВАНИИ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ВВОДИМОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 

Затверджено і введено в дію наказом від 2000-11-16 № 251

Чинний від 2000-11-16

 

1 Сфера використання

 

1.1 Цей стандарт поширюється на організації і підприємства, що входять до складу ДК “Укртрансгаз”, та підрядні організації, які виконують пусконалагоджувальні роботи на устаткуванні компресорних станцій магістральних газопроводів, що вводиться в експлуатацію.
1.2 Умови виконання робіт і розрахунків визначаються угодами між Замовником і підрядними організаціями, а також генпідрядною і субпідрядними організаціями, відповідно до “Положення про взаємовідносини організацій – генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями”.

 

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення
ГОСТ 12.2.016-81 ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности
ГОСТ 23405-78 Вентили запорные для пневматических и гидравлических систем. Типы, основные параметры и технические требования
ГОСТ 25136-82 Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность
ГОСТ 27487-87 Электрооборудование  производственных машин. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 28775-90 Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия
ГОСТ 29010-91 Системы смазочные. Методы испытаний
ГОСТ 29014-91 Пневмоприводы. Общие методы испытаний
ГОСТ 29015-91 Гидроприводы объемные. Общие методы испытаний
ГОСТ 29328-92 Установки газотурбинные для привода турбогенераторов. Общие технические условия
ГОСТ 3.1507-84 ЕСТД. Правила оформления документов на испытания
ГОСТ 4666-75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска
СНиП 1.06.05-85 Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий и сооружений
СТП 320.30019801.003-2000 Системи та засоби автоматизації і телемеханізації. Приймальні випробування та впровадження в експлуатацію
Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями (затв. НТР Держбуду України, протокол від 14.12.1994 р. № 4)

 

3 Визначення, позначення і скорочення

3.1 Випробування - експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик об’єкта випробувань.
3.2 Генпідрядчик - юридична особа з якою Замовник укладає угоду на виконання профільного виду робіт (будівництво, монтаж).
3.3 ГПА - газоперекачувальний агрегат.
3.4 ДБН - державні будівельні норми.
3.5 ДК - дочірня компанія.
3.6 Замовник - юридична особа яка розпоряджається грошовими коштами, що виділені на капітальні вкладення, і всіма матеріальними цінностями, що є на балансі капітального будівництва, а також має печатку зі своїм найменуванням.
3.7 Індивідуальне випробування устаткування - перевірка в дії окремого елементу або групи елементів змонтованого устаткування на відповідність технічним вимогам.
3.8 КВПіА – контрольно-вимірювальні прилади і автоматика.
3.9 Комплексне випробування устаткування - перевірка в експлуатаційному режимі спільної роботи устаткування і магістрального трубопроводу протягом не менше 72 годин.
3.10 КС - компресорна станція.
3.11 КТП - комплектна трансформаторна підстанція.
3.12 Монтажні роботи - всі роботи по збиранню і установці в проектне положення конструкцій і технологічного устаткування з приєднанням до них засобів контролю і автоматики, всіх комунікацій, що виконані відповідно до проектної документації та інших діючих нормативних документів.
3.13 Нормативний документ – документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів. Термін “нормативний документ” є родовим, що містить такі поняття, як стандарти, технічні умови, зводи правил, регламенти - за ДСТУ 1.0.
3.14 ПЗК - повітряно-забірна камера.
3.15 ПММ - паливно-мастильні матеріали.
3.16 Проектна документація - обов’язкова документація, що включає робочі креслення, технічні умови та іншу документацію, необхідну для виконання пусконалагоджувальних робіт.
3.17 Пусконалагоджувальні роботи - всі роботи з налагодження, індивідуальних та комплексного випробувань устаткування, що виконані відповідно до проектної документації, цього Положення та інших діючих нормативних документів.
3.18 СНиП - строительные нормы и правила.

4 Загальні положення

4.1 До пусконалагоджувальних робіт відноситься комплекс робіт на устаткуванні КС, які виконуються у періоди індивідуальних і комплексного випробувань.
4.2 Комплекс пусконалагоджувальних робіт включає роботи по всіх групах елементів устаткування КС: механічна, електроенергетична,  КВПіА тощо.

 

5 Організація пусконалагоджувальних робіт

5.1 ДК “Укртрансгаз” визначає головну пусконалагоджувальну організацію (Наладчика).
5.2 Головна пусконалагоджувальна організація в своїй роботі керується Положенням про взаємовідносини організацій – генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями і виконує такі функції:
- укладає договори на виконання пусконалагоджувальних робіт;
- контролює надходження до пускового комплексу технічної і проектної документації;
- розробляє календарний графік проведення пусконалагоджувальних робіт;
- здійснює технічний контроль за проведенням пусконалагоджувальних робіт і координує дії всіх організацій, що беруть участь у цих роботах.
5.3  В період проведення пусконалагоджувальних робіт загальне керівництво всіма роботами на компресорній станції здійснює  Керівник пускового комплексу, призначений наказом генерального директора ДК “Укртрансгаз”.
5.4 Керівнику пускового комплексу дається право оперативно вирішувати питання по забезпеченню своєчасного введення в дію устаткування КС, залучати до виконання робіт фахівців всіх організацій і підприємств, що приймають участь у проектуванні, будівництві, монтажних і пycконалагоджувальних роботах - за СНиП 1.06.05.
5.5 Організації, що беруть участь в пусконалагоджувальних роботах, повинні завчасно, на стадії закінчення монтажних робіт, за розпорядженням Керівника пускового комплексу, направити своїх представників для визначення готовності устаткування для проведення пусконалагоджувальних робіт.
Закінчення монтажних робіт і готовність змонтованого устаткування для  проведення пусконалагоджувальних робіт оформляється актом (додаток А).
5.6 Для газоперекачувальних агрегатів визначальним, за часом, етапом монтажних робіт для виклику представників пусконалагоджувальних організацій є закінчення монтажу маслосистеми ГПА, насосної станції складу масел разом із трубопроводами подачі масла до ГПА, готовність агрегатів для прокачування масла, а також готовність об'єктів електропостачання  та КТП.
5.7 Терміни проведення налагоджувальних робіт та індивідуальних випробувань встановлюються календарним графіком, розробленим Наладчиком і погодженим із Замовником.
5.8 Індивідуальні випробування устаткування завершуються підписанням акта приймання устаткування для комплексного випробування (додаток Б).
З моменту підписання зазначеного акта устаткування вважається прийнятим Замовником і він відповідає за його цілість.
5.9 Роботи в період комплексного випробування здійснюються по програмі, розробленій Наладчиком і погодженій з Замовником, а також з монтажними організаціями і шеф-персоналом підприємств-виготовлювачів устаткування.
5.10 Закінченням пусконалагоджувальних робіт на КС (комплексного випробування устаткування) є безупинна робота агрегатів, що перекачують газ, і постійна або чергова робота всього допоміжного устаткування КС по проектній схемі на режимах, що дозволяють забезпечити нормальну експлуатацію магістрального газопроводу, протягом не менше 72 годин. Закінчення пусконалагоджувальних робіт оформлюється актом приймання устаткування в експлуатацію (додаток В).
5.11 До зазначеного акта повинна додаватися слідуюча виконавчо-технічна документація – за ГОСТ 3.1507:
- проміжні акти на проведення пусконалагоджувальних робіт;
- перелік уставок пристроїв, приладів і засобів автоматизації і значень параметрів наладки систем автоматичного управління;
- програми і протоколи індивідуальних випробувань;
- один примірник проектної документації, отриманої від Замовника, з усіма змінами, внесеними в процесі будівництва, монтажу та проведення пусконалагоджувальних робіт;
- паспорти та інструкції заводів-виготовлювачів устаткування, приладів і засобів автоматизації, додаткова технічна документація, отримана від Замовника в процесі проведення пусконалагоджувальних робіт.

6 Граничні обсяги закінчення монтажних робіт

6.1 Генпідрядчик і субпідрядні організації повинні завершити монтажні роботи всього основного і допоміжного технологічного устаткування, трубопроводів, запірної запобіжної та регулюючої арматури, кабелів, електросилових щитів, засобів автоматики, засобів захисту, вузлів обліку витрат газу, систем пожежного, господарчого та питного водопостачання, систем газовиявлення, пожежовиявлення і пожежогасіння, систем вентиляції, опалення, каналізації, освітлення, ліній зв’язку, станцій катодного захисту, пристроїв заземлення устаткування, пристроїв живлення ланцюгів захисту і керування агрегатів постійним і змінним струмом, а також роботи по ревізії, очищенню, продуванню, випробуванню на міцність і щільність вищезгаданого устаткування відповідно до вимог проектної та іншої нормативної документації - за ГОСТ 12.2.016, ГОСТ 4666, ГОСТ 23405, ГОСТ 25136, ГОСТ 28775, ГОСТ 29328.
6.2 Граничними обсягами монтажних робіт на устаткуванні КС слід вважати:
6.2.1 Запірна, запобіжна та регулююча арматура компресорної станції
В гідробалони залите масло. Очищені, продуті, випробувані на щільність імпульсні лінії.  Підключені всі кабелі системи автоматики.
6.2.2 Газова турбіна і нагнітач зі всіма основними і допоміжними функціональними системами
Повністю закінчений монтаж основного і допоміжного устаткування (ПЗК, протиобліднювальної системи, системи підігрівання та охолодження масла, системи вихлопу і т.д.), а також кабелів, приладів, імпульсних ліній до них, трубопроводів. Закінчене прокачування всіх маслопроводів турбоагрегату та нагнітача. Опресовані, очищені, продуті трубопроводи пycкoвoгo та паливного газу. Виконане центрування валопроводів “турбіна - нагнітач” та “турбіна - блок приводу допоміжних механізмів” і проведене контрольне збирання валопроводів. На трубопроводах пускового та паливного газу встановлені силові заглушки. Проведені індивідуальні випробування устаткування.
6.2.3 Аварійна електростанція
Закінчене прокачування маслосистеми. Проведене опресування трубопроводів паливного газу. Виконане центрування валопроводу “турбіна – електрогенератор”.

6.2.4 Блоки підготовки пускового, паливного та імпульсного газу, пункт редукування газу на власні потреби
Закінчене опресування, видалена рідина і здійснене продування трубопроводів і устаткування.
6.2.5 Технологічні трубопроводи. Установка очищення технологічного газу. Повітряні газоохолоджувачі
Закінчене опресування технологічних трубопроводів, пиловловлювачів, видалена рідина і здійснене продування. Трубні пучки газоохолоджувачів опресовані, перевірена співвісність валів вентиляторів і двигунів.
6.2.6 Установка підготовки масла. Насоси складу ПММ
Очищені і перевірені на герметичність посудини складу масел, опресовані, очищені, продуті і пpoмиті маслопроводи від складу масел до агрегатів. Відцентровані і відревізовані нacocи, фільтри, центрифуги, арматура та інше обладнання установок підготовки масла, складу ПММ. Перевірені електродвигуни, система заповнена і прокачана маслом.
6.2.7 Система підготовки антифризу
Опресовані і промиті всі трубопроводи і посудини, перевірене центрування електродвигунів і насосів. Посудини заповнені рідиною. Всі елементи системи індивідуально випробувані.
6.2.8 Системи автоматичного керування і захисту
Встановлена відповідність змонтованих систем проектній документації.
6.2.9 Постійне і аварійне освітлення. Грозозахист. Заземлення
Змонтовані системи постійного й аварійного зовнішнього і внутрішнього освітлення, грозозахисту, а також пристрої для живлення кіл захисту і керування агрегатів постійним і змінним струмом.
Змонтована система заземлення устаткування КС.
Оформлені акти на приховані роботи, на огляд і перевірку відкрито прокладених  провідників, що заземлюють устаткування КС. Оформлений акт випробувань на герметичність освітлювальних мереж у вибухонебезпечних зонах.
6.2.10 Трансформатори, розподільні пристрої, електродвигуни, генератори в межах проммайданчика
Установка обладнання відповідно до проекту, монтаж кабельних зв’язків, проведення ревізії електричних машин. Сушіння трансформаторів, електродвигунів і генераторів (при необхідності).
6.2.11 Силове електроустаткування об’єктів
Виконаний монтаж відповідно до проекту та ревізія електроустаткування. Оформлений акт випробувань на герметичність силових мереж у вибухонебезпечних зонах.
6.2.12 Вузол по прийманню і запуску очисних пристроїв газопроводу
Виконане опресування установки, змонтований місцевий щит керування, прокладені, розключені і випробувані силові і контрольні кабелі, оформлений акт на приховані роботи, закінчений монтаж і випробування вантажопідйомних пристроїв.
6.2.13 Станції катодного захисту
Виконаний монтаж і підключення станцій відповідно до проекту, виконане заземлення станцій, підключені анодні заземлювачі.
6.2.14 Водозабірні споруди, свердловини, насосні станції, системи підготовки і постачання води
Установка обладнання відповідно до проекту.
6.2.15 Котельня, теплові мережі, система утилізації тепла, теплофікаційна насосна станція
Установка обладнання відповідно до проекту.

6.2.16 Система пожежовиявлення і пожежогасіння
Установка обладнання відповідно до проекту. Виконані гідравлічні випробування обладнання.
6.2.17 Система газовиявлення
Установка обладнання відповідно до проекту.
6.2.18 Система вентиляції
Установка обладнання відповідно до проекту. Виконана ревізія обладнання.
6.3 Замовник зобов’язаний оформити в установленому порядку дозвіл на експлуатацію слідуючого устаткування: апаратів і посудин, що працюють під тиском, вантажопідйомних механізмів, систем пожежовиявлення, пожежогасіння та газовиявлення, електроустановок.
6.4 Замовник зобов’язаний отримати позитивні висновки Державної екологічної експертизи щодо можливості експлуатації устаткування КС, а також необхідні дозволи на викиди і скиди, водокористування.

7 Склад пусконалагоджувальних робіт

Пусконалагоджувальні   організації  повинні  виконати  на  КС  налагоджувальні і пускові   роботи   на   слідуючих   групах   елементів  устаткування - за ГОСТ 27487, ГОСТ 27883, ГОСТ 29010, ГОСТ 29014, ГОСТ 29015, СТП 320.300198.01.003:
- функціональні механічні системи ГПА;
- системи автоматичного управління та електрозабезпечення ГПА;
- зовнішньоплощадочні та внутрішньоплощадочні системи електро‑ устаткування;
- система підготовки технологічного газу;
- запірна, запобіжна та регулююча газова арматура КС;
- установки очищення порожнини газопроводу;
- блоки підготовки пускового, паливного та імпульсного газу, пункт редукування  газу на власні потреби;
- загальностанційна система зберігання і регенерації масла, система підготовки антифризу;
- система забезпечення КС стиснутим повітрям;
- насосна станція метанолу;
- загальностанційна система автоматики;
- вузли обліку витрат газу;
- системи пожежовиявлення і пожежогасіння;
- теплоутилізаційна система;
- котельня, система теплопостачання, система хімводопідготовки;
- аварійна електростанція і електростанція власних потреб;
- система водопостачання;
- каналізаційні і очисні споруди, насосні станції;
- система промислової вентиляції;
- газорозподільні станції;
- система телемеханіки;
- система газовиявлення.

8 Взаємовідносини і зобов'язання сторін, що беруть участь у пусконалагоджувальних роботах

8.1 Пусконалагоджувальні організації виконують роботи на пусковому комплексі на договірних засадах з Наладчиком.
8.2 Персонал кожної пусконалагоджувальної організації на пусковому комплексі очолює її відповідальний представник, який призначений наказом керівника цієї організації.
8.3 Замовник зобов’язаний забезпечити виконання пусконалагоджувальних робіт:
- кваліфікованим експлуатаційним персоналом, починаючи з етапу закінчення монтажних робіт;
- газом, електроенергією, водою, стиснутим повітрям, ПММ, іншими матеріалами;
- охороною обладнання, що підлягає наладці, та внутрішнім режимом КС,  що виключає доступ сторонніх осіб до пускового комплексу;
- проектною та іншою нормативною документацією не пізніше, ніж за 2,5 місяці до початку пусконалагоджувальних робіт.
8.4 Замовник зобов’язаний забезпечити пусконалагоджувальний персонал житлом, службовими приміщеннями, приміщеннями для лабораторій, транспортом, медичним обслуговуванням, спецхарчуванням.
8.5 На протязі всього періоду проведення пусконалагоджувальних робіт Наладчик зобов’язаний вести журнал виконання пусконалагоджувальних робіт, у який заносяться:
- дані про основні етапи виконання пусконалагоджувальних робіт з визначенням їх початку і закінчення;
- дані про дефекти устаткування, будівельних, монтажних та пуско‑ налагоджувальних робіт, які виявлені в процесі індивідуальних і комплексного випробувань і про заходи, прийняті для їх усунення;
- реєстраційні записи про акти і формуляри щодо виконання і контролю якості пусконалагоджувальних робіт.
8.6 У своїй роботі персонал, зайнятий у пусконалагоджувальних роботах повинен керуватися:
- даним Положенням;
- договорами на проведення пусконалагоджувальних робіт;
- проектною та іншою технічною документацією на пусковий комплекс;
- нормативними документами щодо технології виконання окремих видів робіт;
- наказами та розпорядженнями ДК “Укртрансгаз”;
- посадовими інструкціями;
- календарним графіком проведення пусконалагоджувальних робіт;
- діючими правилами охорони праці при експлуатації устаткування компресорних станцій магістральних газопроводів;
- іншими діючими нормативними документами.

9 Охорона праці при проведенні пусконалагоджувальних робіт, індивідуальних і комплексному випробуваннях устаткування

9.1 Відповідальність за охорону праці персоналу пусконалагоджувальної організації при виконання робіт несе відповідальний представник цієї організації.
При комплексному випробуванні устаткування пускового комплексу за охорону праці відповідає Замовник. Весь персонал, що приймає участь у комплексному випробуванні, повинен бути проінструктований Замовником з оформленням відповідних документів.
9.2 Зони проведення індивідуальних і комплексного випробувань устаткування повинні бути огороджені. При цьому повинна бути виключена можливість перебування в цих зонах сторонніх осіб, а також сторонніх предметів.
9.3 Пуск устаткування категорично забороняється при:
- невиконаній і неперевіреній системі захисту;
- неналагодженій системі централізованого контролю устаткування;
- несправних органах керування;
- незадіяних системах пожежовиявлення, пожежогасіння, газовиявлення і вентиляції;
- всіх інших обставинах, що можуть спричинити аварію агрегату, або призвести до понаднормативного забруднення навколишнього середовища.
9.4 На пусковому комплексі, під час виконання пусконалагоджувальних робіт, забороняється проведення будь-яких будівельно-монтажних або земляних робіт без дозволу Керівника пускового комплексу.
9.5 На пусковому комплексі, під час виконання пусконалагоджувальних робіт, дозволяється проведення вогневих робіт тільки з письмового дозволу і в присутності представника Замовника.
9.6 Подача і зняття напруги, подача і стравлення газу проводяться тільки з дозволу Замовника із попереднім повідомленням всіх організацій, що беруть участь у пусконалагоджувальних роботах, з оформленням відповідних документів.
9.7 Устаткування, не прийняте для проведення пусконалагоджувальних робіт, повинно бути відключене від усіх видів енергії, а також від систем газо- та маслопостачання.
9.8 Замовник забезпечує наявність в зоні пусконалагоджувальних робіт необхідних плакатів та знаків безпеки, що передбачені правилами охорони праці.