Содержание материала

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

Система стандартизації, сертифікації, метрологічного забезпечення і управління якістю продукції та виробництва

СИСТЕМА РЕМОНТІВ ОСНОВНОГО ЕНЕРГОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ КОМПРЕСОРНИХ СТАНЦІЙ

РОЗРОБЛЕНО

Науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом автоматизованих систем управління транспортом газу (НДПІАСУтрансгаз) ДК “Укртрансгаз”

ВНЕСЕНО
Управлінням з експлуатації та реконструкції КС ДК “Укртрансгаз”

РОЗРОБНИКИ: Р.А.Сімкіна (керівник роботи), В.В.Колодяжний, О.О.Прищепо, В.Г.Соляник, І.Ю.Стрюкова

Вступ
Цілий комплекс причин, вплив значення яких з часом тільки зростає, призводить до необхідності єдиного комплексного наукового обґрунтування строків, пріоритетності і економічної доцільності проведення кожного ремонту всіх видів енергомеханічного обладнання компресорних станцій. Найголовнішими причинами є:
­              постійне погіршення з часом загального технічного стану і показників надійності роботи всього енергомеханічного обладнання КС;
­              вироблення моторесурсу і повне вироблення експлуатаційного ресурсу для багатьох газоперекачуючих агрегатів та іншого обладнання;
­              підвищення експлуатаційних витрат і витрат на ремонтне обслуговування;
­              зростання кількості порушень екологічних вимог до умов експлуатації обладнання;
­              необхідність створення єдиної системи оптимального планування і виконання ремонтів і системи забезпечення їх запчастинами.
Для реалізації положень стандарту розроблене і впроваджене в експлуатацію в ДК “Укртрансгаз” програмне і інформаційне забезпечення автоматизованої системи ремонтного обслуговування основного енергомеханічного обладнання.

1 Галузь використання

Цей стандарт встановлює єдині підходи до визначення інтегрального технічного стану, інтегрального екологічного стану і надійності одиниць обладнання, методологію оптимального планування ремонтного обслуговування енергомеханічного обладнання КС і порядок роботи з автоматизованою системою оптимального ремонтного обслуговування всіх видів основного енергомеханічного обладнання КС (АСК Ремонти).
Стандарт визначає у складі АСК Ремонти методологію виконання:
­                 комплексного діагностування технічного стану в процесі експлуатації, до, під час і після ремонту;
­    комплексного аналізу показників надійності і безвідмовності роботи;
­    аналізу екологічних показників роботи;
­    аналізу економічної ефективності експлуатації обладнання;
­    аналізу ремонтопридатності обладнання і обґрунтування його реконструкції або заміни;
­    аналізу вироблення ресурсу складовими частинами ГПА і інших видів обладнання;
­    добору критичної стратегії для оптимального планування ремонтного обслуговування одиниці обладнання;
­    ремонтів і аналізу якості їх виконання;
1
­    структури серверної частини єдиного інформаційного забезпечення предметної області енергомеханічного обладнання в базі даних ДК “Укртрансгаз”;
­    роботи з клієнтським програмним забезпеченням.
Оперативне діагностування здійснюється в реальному часі, вібродіагностика і неруйнівні методи контролю застосовують з встановленою для них періодичністю. Стандарт визначає спосіб застосування результатів різних видів діагностування, поширюється на методологію визначення загального технічного стану і інтегрального показника надійності роботи всіх видів енергомеханічного обладнання КС до і після ремонтів, і в процесі експлуатації, методику комплексного оптимального планування ремонтного обслуговування, програмне і інформаційне забезпечення системи ремонтів.
Положення та вимоги цього стандарту обов’язкові для структурних підрозділів ДК “Укртрансгаз”, що експлуатують та ремонтують основне енергомеханічне обладнання КС.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
­              ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.
­              ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.
­              ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними.


3 Визначення

У цьому стандарті надані такі терміни та визначення, що використовуються в Автоматизованій системі керування ремонтним обслуговуванням:
АСК Ремонти - Автоматизована система керування ремонтним обслуговуванням всіх видів енергомеханічного обладнання компресорних станцій;
Система ППР – це сукупність запланованих організаційних і технічних заходів по нагляду за ГПА, їх обслуговуванню і ремонту з метою попередження зростання зносу і підтримки обладнання в працездатному стані;
Життєвий цикл обладнання – опис експлуатаційних і ремонтних подій, що мали місце для екземпляра (одиниці) обладнання з початку введення його в експлуатацію;
Міжремонтний цикл – опис (перелік) експлуатаційних і ремонтних подій для екземпляра обладнання між капітальними ремонтами або іншими ремонтами, що утворюють повний ремонтний цикл;
Ремонтна подія – ремонт, технічне обслуговування, обстеження, випробування і ін. події, що мають місце при обслуговуванні обладнання;
Нормативний міжремонтний пробіг – час між ремонтними подіями, що регламентується технічними умовами експлуатації обладнання;
Фактичний міжремонтний пробіг – час, фактично відпрацьований обладнанням між суміжними (послідовними) ремонтними подіями;
Горизонт планування – проміжок часу, на який ведеться планування. Перспективне планування – на 2-3 роки, поточне планування – на 1 рік, уточнений план-графік – на 1 квартал;
Графік планово-попереджувальних ремонтів – перелік ремонтних подій, що заплановані на горизонт планування з визначенням дат початку події і виду події;
Стратегія планування – методологія розрахунку дат ремонтів з урахуванням методу і міри розтягування або стискання часу відповідно до значення інтегрального показника цієї стратегії;
Інтегральний показник – чисельне значення, що характеризує кожну одиницю обладнання на початок горизонту планування і вираховується за відповідною до стратегії методикою;
Критична стратегія – така стратегія, для якої інтегральний показник має найбільше значення на початок горизонту планування;
Нормативний час простою в ремонті – час, відведений на виконання конкретного виду ремонту за технічними умовами експлуатації;
Номінальна дата проведення ремонту дата, що розраховується за нормативом міжремонтного пробігу після останнього виконаного до початку горизонту планування ремонту до наступного ремонту відповідного виду;
Розрахункова дата проведення ремонту дата, що розраховується на базі номінальної дати ремонту шляхом її переміщенням відповідно до обраної стратегії планування, для виконання обмежень або урахування фіксованих дат;
Обмеження на проведення ремонтів – це причина, що призводить до переміщення нормативних дат ремонтів відносно номінальних дат. Основні види обмежень – план транспорту газу, наявність запчастин, наявність ремонтного персоналу;
Календарний час - фізичний час. Одиниці календарного часу стосовно ремонтного обслуговування для різних типів обладнання – година, доба, місяць, рік;
Фактичний час роботи обладнання (наробіток)– абсолютний час перебування обладнання в роботі.

4 Позначення і скорочення

Позначення і скорочення, що використовуються в стандарті підприємства, стосуються, в основному, видів технологічних об’єктів і видів ремонтних подій.


АСК

- Автоматизована система керування

КС

- компресорна станція

ГПА

- газоперекачуючий агрегат

ППР

- планово-попереджувальний ремонт

КР

- капітальний ремонт

СР

- середній ремонт

ТО

- технічне обслуговування

ВЦН

- відцентровий нагнітач

ККД

- коефіцієнт корисної дії

БД

- база даних

ГТУ

- газотурбінна установка

УМГ

- управління магістральних газопроводів

СК

- силова турбіна

АПО

- аппарат повітряного охолодження

ГМК

- газомотокомпресор

ТВТ

- турбіна високого тиску

ТНТ

- турбіна низького тиску

СТ

- силова турбіна

ОК

- осьовий компресор

КВТ

- компресор високого тиску

КНТ

- компресор низького тиску

СКБД

- система керування базою даних

ГТД

- газотурбінний двигун

КПОП

- комплексний повітроочисний пристрій

ПТ

- парова турбіна

ОП

- опірний підшипник

ОУП

- опірно-упірний підшипник

САК

- система автоматичного керування

САР

- система автоматичного регулювання

ПОП

- передній опірний підшипник

ЗОП

- задній опірний підшипник

УП

- упірний підшипник

МБД

- маслобак двигуна

МБК

- маслобак компресора

ЕП

- електропривід

ГРС

- газорозподільча станція

ПЗГ

- пункт заміру газу

ГВС

- газовимірювальна станція

АР

- аварійний ремонт

МГ

- магістральний газопровід

СПЗГ

- станція підземного зберігання газу

КЦ

- компресорний цех

ЛВУ

- лінійне виробниче управління

ПР

- поточний ремонт

ОІ

- оперативна інформація

 

 

5 Основні положення методології оптимального планування ремонтів

Основні положення методології оптимального планування ремонтів основного енергомеханічного обладнання реалізовані в АСК Ремонти ДК «Укртрансгаз». Погіршення експлуатаційних характеристик газоперекачуючого обладнання з його фактичним зносом досягає з часом таких значень, що його подальша експлуатація стає економічно недоцільною і екологічно небезпечною. Достатню працездатність основного енергомеханічного обладнання можна забезпечити шляхом своєчасного і якісного проведення планово-попереджувальних ремонтів (ППР). Нормативна довжина міжремонтного циклу визначається строком служби основних частин і вузлів агрегату і повністю відповідає технічним умовам на експлуатацію кожного виду обладнання. Під плануванням ППР необхідно розуміти, в основному, визначення дат початку ремонтних подій за різними стратегіями. Критична стратегія ремонту для кожного конкретного випадку одиниці обладнання і горизонту планування обирається за максимальним значенням з переліку таких значень як: інтегральний показник технічного стану, загальний показник надійності, нормована відносна середня потужність, інтегральний показник екологічного стану, нормоване вироблення ресурсу складових вузлів. У разі економічної недоцільності подальшої експлуатації, обирається критична стратегія за економічною ефективністю.
Загальний підхід до обґрунтування методології проведення ремонтів наведений у розділі 9 цього СТП.

6 Методологія моніторингу технічного стану, показників надійності, екологічного стану і режиму роботи газоперекачуючого обладнання

Моніторинг технічного стану, показників надійності, екологічного стану і режиму газоперекачувального обладнання всіх видів енергомеханічного обладнання здійснює АСК Ремонти. Для реалізації моніторингу до складу АСК включені такі цільові функції:
­              паспортизація енергомеханічного обладнання з типізацією за марками, визначенням розміщення і підпорядкованості обладнання, аналізом наявності, достатності, якості і паспортного технічного стану;
­              збирання оперативної і звітної інформації про показники роботи для формування передісторії життєвого циклу обладнання за подіями і експлуатаційними показниками;
­              багатофакторний аналіз роботи технологічного обладнання КС.

Моніторинг необхідно виконувати з урахуванням:
­                 пріоритетів і вагових характеристик впливу на стратегію планування ремонтів для різних марок і конкретних екземплярів ГПА і інших видів обладнання інтегрального нормованого показника технічного стану, інтегрального нормованого показника надійності роботи, інтегрального нормованого екологічного показника, нормованої відносної середньої потужності, нормованого інтегрального вироблення ресурсу складових вузлів;
­                 методу розрахунків вагових коефіцієнтів на базі статистичного оброблення накопиченої технологічної інформації;
­                 алгоритму вибирання критичної стратегії планування в залежності від вище названих критеріїв і чисельних значень оцінки їх інтегральних нормованих значень.

7 Оцінка економічної доцільності подальшої експлуатації ГПА

За стандартом, оцінювання економічної доцільності подальшої експлуатації ГПА і економічної ефективності проведення ремонтів, що плануються, необхідно використовувати у тому разі, коли економічність експлуатації є найголовнішим критерієм оптимального планування. У разі, коли на горизонті планування визначається економічна доцільність проведення ремонтів, необхідно проводити комплексний аналіз ефективності проведених раніше ремонтів і ефективності подальшої експлуатації шляхом порівняння на одиницю часу таких питомих вартісних характеристик як:
1)            вартість однієї години безвідмовної роботи ГПА;
2)            вартість однієї години перебування ГПА в резерві;
3)            середня вартість одного аварійного ремонту для обладнання певного виду;
4)            середня вартість одного планово-попереджувального ремонту певного виду;
5)             вартість транспортування 1000 м3газу за період передісторії після останнього КР.
У розділі 11 цього СТП викладена “Методика оцінки економічної доцільності подальшої експлуатації ГПА”.


8 Інформаційне і програмне забезпечення системи ремонтів

Інформаційне і програмне забезпечення до АСК Ремонти повинно охоплювати (ураховувати) інформаційні потреби всіх комплексів інженерно - технологічних задач, розроблених стосовно енергомеханічного обладнання КС.
Єдина функціональна модель АСК Ремонти охоплює такі класи функцій керування як:
­       паспортизація (актуалізація екземплярів обладнання і їх стану),
­       збирання оперативної інформації (реплікація інформації),
­       контролювання режимів, стану, показників роботи,
­       аналіз показників роботи, відмов і стану обладнання,
­              оптимізація функцій керування ремонтним обслуговуванням, забезпечення працездатності обладнання (реалізація обчислювальних функцій).
Стандарт підприємства запроваджує єдині підходи до серверного інформаційного забезпечення, декларує використання єдиних інформаційних суттєвостей для різних за змістом і функційною спрямованістю комплексів задач. Стандарт підприємства запроваджує єдині підходи до зовнішнього програмного інтерфейсу комплексів задач і до порядку впровадження АСК Ремонти в підрозділах ДК “Укртрансгаз”.
У розділі 12 викладені “Основні вимоги до інформаційного забезпечення і зовнішнього програмного інтерфейсу для інформаційного і програмного забезпечення, що функціонує стосовно основного енергомеханічного обладнання КС”.