Содержание материала

7. Облік реактивної електроенергії

7.1. Основною метою обліку реактивної енергії є:

7.1.1. Облік фактичної видачі або споживання реактивної енергії генераторами електростанцій.

7.1.2. Забезпечення контролю за фактичним споживанням або видачею реактивної потужності споживачам.

7.1.3. Забезпечення контролю перетікань реактивної потужності по електричних мережах.

7.1.4. Отримання інформації про реактивну потужність, яка "генерується" або споживається пристроями, що її компенсують, і які встановлені на підстанціях 35 кВ та вище, а також про реактивну потужність, що передається з шин середньої та нижчої напруги цих підстанцій.

7.2. Лічильники обліку реактивної енергії, що встановлюються на електростанціях і підстанціях, використовуються для рішення наступних техніко-економічних завдань:

7.2.1. Визначення плати за генерацію та споживання реактивної потужності.

7.2.2. Оптимізація режимів електричної мережі по реактивній потужності, вибір компенсаторів, режиму їх роботи та місць установлення в електричних мережах.

7.2.3. Обчислення та аналіз усталених режимів, втрат потужності та електроенергії в електричних мережах.

7.3. Облік реактивної енергії на статичних конденсаторах, а також генераторах, що працюють в режимі синхронних компенсаторів, треба здійснювати лічильниками прийому та віддачі.

7.4. Порядок і обсяг обслуговування, повірки, ремонту та експлуатації розрахункових та технічних лічильників реактивної енергії повинні задовольняти вимогам, що викладені в розділі 10 Інструкції.

7.5. Даний розділ буде уточнюватися після прийняття відповідних директивних документів про розрахунок за реактивну енергію на всіх рівнях.

8. Автоматизація обліку електроенергії

8.1. Автоматизацію обліку електроенергії на електростанціях та підстанціях треба організовувати відповідно до вимог Інструкції та нормативних документів з метою:

8.1.1. Підвищення достовірності визначення балансу електроенергії на шинах електростанції та підстанції.

8.1.2. Зниження комерційних втрат електроенергії за рахунок одночасного зняття показань лічильників.

8.1.3. Підвищення швидкості обробки інформації.

8.1.4. Оперативного контролю за виконанням диспетчерського графіка навантажень кожного блоку електростанції.

8.1.5. Проведення розрахунків за отриману та відпущену електроенергію і потужність в умовах Оптового ринку.

8.2. Автоматизацію обліку електроенергії необхідно здійснювати на основі автоматизованих систем, що виробляються серійно і занесені до Держреєстру України.

8.3. Експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування повинен здійснювати персонал Операторів, на ім'я яких зареєстрована відповідна Система обліку.

8.4. Під регламентними роботами розуміються будь-які роботи, що виконуються у вимірювальних ланцюгах ТС, ТН та приладів обліку (ел. лічильників, суматорів, реєстраторів і т. і.), в результаті яких може бути порушене функціонування системи комерційного обліку електроенергії, або внесені похибки в параметри, що вимірюються.

При виконанні регламентних робіт у вимірювальних комплексах, що входять до складу автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії, необхідно дотримуватись встановленого порядку їх виконання:

8.4.1. Всі регламентні роботи повинні виконуватись згідно з затвердженим графіком.

8.4.2. Перед виконанням регламентних робіт необхідно повідомити не менше ніж за 2 доби осіб, що відповідають за функціонування системи комерційного обліку електроенергії.

8.4.3. Початок регламентних робіт необхідно прив'язувати до закінчення найближчого інтегрального періоду системи обліку електроенергії. Наприклад, якщо інтегральний період рівний 30 хвилинам, то почати роботи можна: в 00:00, 00:30, 01:00, 01:30 й так до 23:30. Відлік часу необхідно виконувати по внутрішніх годинниках приладів обліку, якщо існує така можливість. Необхідно робити 5 - 10 сек. затримку часу початку робіт від означеного, для завершення обробки попереднього інтегрального періоду. Не рекомендується виконувати роботи з переходом на наступну добу.

8.4.4. Закінчення регламентних робіт необхідно прив'язувати до початку найближчого інтегрального періоду системи обліку електроенергії. Відлік часу необхідно виконувати по внутрішніх годинниках приладів обліку, якщо існує така можливість. Не рекомендується виконувати роботи з переходом на наступну добу.

8.4.5. Необхідно фіксувати в акті час початку та закінчення регламентних робіт. Відлік часу необхідно виконувати по внутрішніх годинниках приладів обліку, якщо існує така можливість. В акті необхідно зазначити, по яких годинниках виконувався відлік часу (внутрішніх годинниках приладів обліку, місцевому часу).

8.4.6. Розрахунок недопостачання електричної енергії повинен виконуватися окремо по кожному інтегральному періоду на протязі усього часу проведення регламентних робіт. Дані оформлюються відповідним актом з зазначенням часу початку і закінчення інтегрального періоду та величини не врахованої електроенергії. Відлік часу необхідно виконувати по внутрішніх годинниках приладів обліку, якщо існує така можливість.

8.5. Положення п. 8.4 не поширюються на роботи, пов'язані із усуненням наслідків аварій.

9. Порядок зняття показань розрахункових лічильників

9.1. Зняття показань розрахункових лічильників має проводитися:

9.1.1. Щоденно на кінець доби (станом на 24 годину звітної доби).

9.1.2. Щомісяця (станом на 24 годину останньої доби кожного звітного місяця).

9.1.3. При наявності автоматизованої системи комерційного обліку - відповідно з періодом інтеграції, який визначає Енергоринок.

9.2. Щоденні показання, що знімаються на кінець звітної доби, використовуються для попередніх розрахунків за вироблену на електростанціях та відпущену в Енергоринок електроенергію. Черговим персоналом електростанції та підстанції здійснюється зняття показань і передача їх на верхній рівень по телефону до 2-ої години доби наступної за звітною. Погодинні значення формуються в відповідній електроенергетичній системі (згідно п. 2.12) по узгоджених формах.

9.3. Показання, що знімаються станом на 24 годину останньої доби кожного місяця використовуються для коригування остаточних фінансових розрахунків за звітний місяць за відпущену в Енергоринок і отриману з Енергоринку електроенергію. Зняття показань здійснюється спільно відповідальним персоналом зацікавлених Сторін. Складається узгоджений акт показань з підписами відповідальних осіб. Цей акт є підставою для остаточного розрахунку за відпущену в Енергоринок і отриману з Енергоринку електроенергію. Узгодження показань проводиться шляхом обміну факсограмами або телетайпограмами.

9.4. Відповідальність за вчасне зняття показань розрахункових лічильників та їх достовірність несе керівник підрозділу, якому ця функція довірена, та безпосередній виконавець.