Содержание материала

3.1. Облік електроенергії на електростанціях організовується для визначення її виробітку, власного споживання електростанції та відпуску електроенергії в Енергоринок відповідно до вимог Інструкції та нормативних документів.

3.2. Розрахункові лічильники повинні встановлюватись:

3.2.1. На генераторах для контролю виконання кожним блоком диспетчерського графіка навантаження.

3.2.2. На стороні вищого рівня напруги блочного трансформатора для визначення фактичного відпуску електроенергії.

3.2.3. На лініях напругою 110 кВ і нижче, що відходять від станції згідно з актами розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності Сторін (для рівня напруги 110 кВ та нижче розрахункові лічильники можуть бути встановлені на трансформаторах і автотрансформаторах зв'язку, які живлять шини цієї напруги, в випадках коли нема необхідності розділу кількості відпущеної електроенергії між декількома електропостачальними організаціями або споживачами).

3.2.4. На обхідному вимикачі (ОВ) або шинороз'єднувальному вимикачі (ШРВ).

3.2.5. На резервних трансформаторах власних потреб.

3.2.6. Для споживачів, що живляться від внутрішньостанційної електричної мережі.

3.3. У разі коли відсутня можливість обліку на стороні вищого рівня напруги блочного трансформатора для визначення фактичного відпуску електроенергії та для визначення обсягу електроенергії, яку продає Енергоринок Постачальникам електричної енергії, розрахункові лічильники встановлюються:

3.3.1. На генераторах для контролю виконання кожним блоком диспетчерського графіка навантаження.

3.3.2. На лініях усіх класів напруги, що відходять від станції згідно з актами розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

3.3.3. На ОВ або ШРВ.

3.3.4. На резервних трансформаторах власних потреб.

3.3.5. Для споживачів, що живляться від внутрішньостанційної електричної мережі.

3.3.6. На автотрансформаторах зв'язку.

3.4. Обладнання вимірювальних комплексів і Системи обліку знаходяться на балансі генеруючої компанії. Їх ремонт та періодична повірка здійснюється персоналом Оператора, а заміна та перевірка - спільно з відповідним персоналом усіх зацікавлених Сторін.

3.5. Обладнання вимірювальних комплексів і Системи технічного обліку знаходяться на балансі електростанції і експлуатуються її персоналом.

3.6. Оператор (генкомпанія) забезпечує роботу лічильників, вимірювальних трансформаторів з відповідним класом точності, а також надає зацікавленим Сторонам паспорти-протоколи вимірювальних комплексів, в яких повинні бути зазначені виміри навантажень струмових ланцюгів та ланцюгів напруги, і втрат напруги від трансформаторів напруги до лічильників.

3.7. Планові заміни та перевірки лічильників розрахункового обліку виконуються згідно з графіками. Графіки складаються електростанціями, узгоджуються з зацікавленими Сторонами та затверджуються відповідною електроенергетичною системою. При виявленні відхилень від норм провадиться заміна лічильників. Роботи виконує персонал Оператора (генкомпанії) у присутності представників всіх зацікавлених Сторін, для чого надсилається виклик її представникам. При відсутності офіційної відповіді на виклик протягом 2-х діб Оператор має право самостійно провести перевірку (заміну) приладів обліку з подальшим поданням протоколу перевірки (заміни) зацікавленим Сторонам. Лічильники та ланцюги зв'язку до трансформаторів струму та напруги пломбуються відповідними Сторонами.

3.8. При виконанні ремонтно-налагоджувальних робіт у ланцюгах обліку виконавець діє згідно з встановленим у п. 3.7 порядком.

3.9. При живленні приєднання через ОВ або ШРВ електростанція повинна телефонограмою повідомити відповідній електроенергетичній системі, із зазначенням часу переходу на ОВ (ШРВ), початкове показання лічильника ОВ (ШРВ). При відновленні нормальної схеми живлення приєднання знов повідомляється час переходу на нормальну схему та кінцеві показання лічильника ОВ (ШРВ). Ця інформація передається електроенергетичною системою усім зацікавленим Сторонам.

3.10. Облік електроенергії здійснюється відповідно з періодом інтеграції, який визначає Енергоринок (тимчасово - як вказано в п. 2.12).

3.11. Лічильники технічного обліку електроенергії на електростанціях необхідно встановлювати:

3.11.1. На стороні вищої або нижчої напруги трансформаторів власних потреб (ТВП).

3.11.2. На робочих тиристорних та резервних збуджувачах.

3.11.3. На автотрансформаторах зв'язку, в разі його невикористання згідно п. 3.2.3.

3.12. Класи точності розрахункових електролічильників і електролічильників технічного обліку електроенергії, вимірювальних трансформаторів струму та напруги, а також припустимі значення похибок вимірювального комплексу повинні відповідати вимогам додатка 7.

3.13. На кожній електростанції наказом повинен бути призначений відповідальний за технічний стан та експлуатацію засобів обліку електроенергії.

3.14. Щомісяця для оцінки точності системи обліку по записах показань лічильників в 0 годин облікового часу Енергоринку 1-го числа на кожній електростанції необхідно складати баланс електроенергії, який включає в себе:

3.14.1. В разі обліку згідно п. 3.2:

- відпуск електроенергії блоками електростанції - Wбл;

- надходження електроенергії з зовнішніх мереж - Wем;

- відпуск електроенергії з шин електростанції по класах напруг - Wвд;

- втрати електроенергії в автотрансформаторах зв'язку - D Wатр.

3.14.2. В разі обліку згідно п. 3.3:

- виробіток електроенергії генераторами електростанції - Wг;

- надходження електроенергії з зовнішніх мереж - Wем;

- витрати електроенергії на власні потреби - Wвп;

- відпуск електроенергії з шин електростанції по класах напруг - Wвд;

- втрати електроенергії в головних трансформаторах електростанції, а також в автотрансформаторах зв'язку та ТВП (якщо лічильники встановлені на нижчій стороні), шунтуючих реакторах - D Wтр.

3.15. Всі складові балансу електроенергії, за винятком втрат електроенергії в трансформаторах електростанції визначаються на основі вимірювань розрахунковими лічильниками та лічильниками технічного обліку.

3.16. Втрати електроенергії в трансформаторах електростанції (в разі обліку згідно п. 3.3) і автотрансформаторах зв'язку визначаються згідно Методики про визначення втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач, що враховуються при фінансових розрахунках за електроенергію розрахунковим шляхом.

3.17. Для складання щомісячного балансу електроенергії і контролю за технічним станом засобів обліку повинен бути складений акт виробітку та відпуску електроенергії на електростанції (додаток 5), з урахуванням місць встановлення розрахункового обліку.

3.18. Акт виробітку та відпуску електроенергії на електростанції складається електростанцією за даними Системи обліку електроенергії, які фіксуються на 0 годин облікового часу Енергоринку 1-го числа кожного місяця.

Акт складається в трьох примірниках, які погоджують відповідна генеруюча компанія (електростанція) та відповідна електроенергетична система, і 3-го числа кожного місяця надсилаються: перший в генеруючу компанію, другий в відповідну електроенергетичну систему, а третій залишається на станції.

3.19. Тимчасово, до впровадження Системи обліку, акт виробітку та відпуску електроенергії на електростанції повинна складати комісія по записах показань лічильників, які виконані оперативним персоналом електростанції в 0 годин державного часу 1-го числа кожного місяця.

В комісію входять представник Оператора (голова), представник відповідної електроенергетичної системи, відповідальний за облік електроенергії на електростанції та інші зацікавлені сторони (члени комісії). Акт складається в трьох примірниках: перший залишається на електростанції в групі обліку, а другий та третій надсилається 3-го числа кожного місяця в відповідні генеруючу компанію та електроенергетичну систему. В разі неприбуття представника Енергоринку (відповідної електроенергетичної системи) в призначений час, акт складається в односторонньому порядку комісією електростанції.

При наявності транзиту електроенергії через автотрансформатори зв'язку електростанції втрати електроенергії відносяться до електромереж і розраховуються по узгодженим відповідними електроенергетичними системами та Радою Методиками, які повинні передбачити механізм вилучення втрат для кожної електростанції окремо через індивідуальність схем обліку.

3.20. Для складання балансу і визначення техніко-економічних показників електростанції оперативний персонал щомісяця в один й той же час по визначеному маршруту повинен записувати показання розрахункових і технічних лічильників. Вищезгадані відомості треба передавати в відповідний підрозділ електростанції.

3.21. Для контролю за точністю засобів обліку електроенергії по складовим щомісячного балансу на електростанції треба визначати фактичний небаланс електроенергії (додаток 5).

3.22. Фактичний небаланс повинен бути меншим або дорівнювати припустимому. Якщо фактичний небаланс більший припустимого небалансу, обчисленого згідно додатка 8, персоналу Оператора та станції разом з представниками зацікавлених Сторін необхідно виявити причини цього і прийняти заходи по їх усуненню на протязі 1 міс. Приклад обчислення небалансу наведено в додатку 9.

3.23. З метою зниження небалансу і втрат часу на його визначення треба встановлювати загальностанційні автоматизовані системи обліку електроенергії. Система обліку повинна збирати за минулу добу дані обліку електроенергії та визначення потужності відповідно з періодом інтеграції, який визначає Енергоринок.