Содержание материала

Додаток 8

Визначення
припустимого небалансу і межі припустимої похибки

1. Припустимий небаланс треба визначати по формулі, %:

де dni (doi) середньоквадратична похибка, %, i-го вимірювального комплексу, який відповідає класам точності трансформаторів напруги і струму, та лічильника, який рахує електроенергію, що надійшла (відпущена), які входять в цей комплекс; dni (doi) - частка електроенергії, що надійшла (відпущена) через i-ий вимірювальний комплекс; k - кількість вимірювальних комплексів, що рахують електроенергію, яка надійшла на шини об'єкта; m - кількість вимірювальних комплексів, що рахують відпущену електроенергію (в тому числі на власні потреби електростанції).

Середньоквадратичну похибку i-го вимірювального комплексу дозволяється визначати по формулі, %:

де dсі - похибка лічильника (за даними державної повірки), %; dтсі (dтні) - похибка трансформатора струму (трансформатора напруги), що відповідає класу точності (за паспортними даними або по даних повірки), %.

Частку електроенергії, що пройшла через i-й вимірювальний комплекс, треба визначати по формулі:

де Wi - кількість електроенергії, що пройшла через i-й вимірювальний комплекс за звітний період; Wåп(о) - підсумкова кількість електроенергії, що надійшла (відпущена) на шини об'єкта за звітний період.

Приклад обчислення припустимого небалансу по (1) наведено в додатку 9.

2. Межа припустимої відносної похибки i-го вимірювального комплексу визначається по формулі, %:

де dтс, dтн - межі припустимих значень відносної похибки для вимірювальних трансформаторів струму (ГОСТ 7746-89) та напруги (ГОСТ 1983-89), %; dл - межа припустимих по ПУЕ втрат напруги в лініях приєднання лічильників до трансформаторів напруги, %; dлк - межа припустимої основної похибки лічильника, %; dq - сумарна похибка, викликана кутовими похибками ТС і ТН; dлкj - похибки лічильників, які враховують робочі умови застосування.