Содержание материала

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ


Системи керування об'єктами транспортування газу.
Комплекси технічних засобів.
Заземлювальні системи і системи зрівнювання потенціалів


     1 РОЗРОБЛЕНО
     ДК "Укртрансгаз", філія "Науководослідний та проектно
     конструкторський інститут автоматизованих систем управління
      транспортом газу" (НДПІАСУтрансгаз)

     РОЗРОБНИКИ
     І. Гордієнко, Є. Гуревич, М. Демченко, В. Єгоров,
     А. Жереб, В. Панчішний, О. Цвєтков (керівник розробки).

     ВНЕСЕНО
     Управління науковотехнічного прогресу ДК "Укртрансгаз"

     2 ПОГОДЖЕНО
     Держенергонагляд України Міністерства
     палива та енергетики, лист №02/4195 від 10.03.04р.

     Технічним Комітетом України по стандартизації "Електромагнітна
     сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та
     електротехнічних засобів" ТК У 22 ЕМС, лист №180 від 12.02.04р.

     3 ПРИНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
     Наказом ДК "Укртрансгаз" від 05.04.2004р. №__115__

    

ВСТУП
     Потреба у розробленні цього стандарту зумовлена впровадженням сучасних програмнологічних контролерів для автоматизованого керування технологічними об'єктами транспорту газу.
     Програмнологічні контролери, які є складовою частиною комплексу технічних засобів (КТЗ) автоматизованих систем керування, установлюють як в операторних і апаратних приміщеннях диспетчерських пунктів, так і безпосередньо біля технологічного обладнання, яке несе значні струми і потенціали та створює електромагнітні поля високої напруги. З огляду на ці обставини актуальними є питання забезпечення надійного і безпечного експлуатування технічних засобів систем керування і технологічного обладнання. Для цього, розробляючи комплекс технічних засобів, проект їх прив'язки та виконуючи монтування згідно з проектом, потрібно передбачати відповідні заходи щодо організування:
      заземлювальної системи;
      системи електроживлення;
      системи захисту від перенапруг;
      оптимальних трас прокладання кіл керування, зв'язку та живлення;
      екранування обладнання.
     Стандарт розроблено для надання рекомендацій з улаштування систем і захисту від перенапруг програмнологічних контролерів систем автоматизованого керування об'єктами транспорту газу.
     Розробляння цього стандарту зумовлено відсутністю нормативних документів України щодо заземлення та захисту від перенапруг сучасної обчислювальної техніки з програмнологічними контролерами.
     У стандарті враховано вимоги нормативних документів Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) з питань заземлення обладнання, призначеного для обробляння інформації.
     Впровадження цього стандарту в ДК "Укртрансгаз" та його філіях дозволить узагальнити чинні нормативи та документи, зробити більш жорсткими деякі положення чинних нормативів щодо улаштування функціонального та захисного заземлення КТЗ.


СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Чинний від 2004.04.30   

     1 СФЕРА ЗАСТОСОВУВАННЯ
     Цей стандарт поширюється на електроустановки напругою до 1000 В комплексів технічних засобів систем керування об`єктами транспортування газу на базі програмнологічних контролерів і мережі персональних електроннообчислювальних машин, розташованих на об'єктах ДК "Укртрансгаз" і з'єднаних між собою для обміну даними.
     Стандарт установлює вимоги до конструкції заземлювальних систем та улаштування системи зрівнювання потенціалів комплексів технічних засобів і спрямований на забезпечення електробезпеки, електромагнітної сумісності, підвищення завадозахищеності від потужних електромагнітних завад.
     Вимоги цього стандарту є обов'язковими для всіх філій та підрозділів ДК "Укртрансгаз", а також для інших підприємств і організацій незалежно від їхньої підпорядкованості та форми власності, якщо вони проектують чи реконструюють об'єкти транспортування газу та КТЗ систем керування з використанням програмнологічних контролерів на замовлення ДК "Укртрансгаз".
     2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
     У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
      ДСТУ 368098. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Методи захисту.
      ДНАОП 0.001.322001. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
      ГОСТ 30331.295 (МЭК 364393). Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики. (Електроустановки будівель. Частина 3. Основні характеристики).
      ГОСТ 30331.395 (МЭК 364441292). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током. (Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги з забезпечення безпеки. Захист від ураження електричним струмом).
     3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
     Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.
     3.1 грозозахист
     Комплекс заходів та технічних засобів, спрямованих на застерігання та (або) запобігання небезпечній грозовій дії (впливу) на технічні засоби
     3.2 блискавковідвід
     Пристрій, що сприймає удар блискавки і відводить її струм у землю
     3.3 заземлення
     Навмисне електричне з'єднання будьякої частини електроустановки з заземлювальним пристроєм
     3.4 заземлювальна система
     Сукупність гальванічно з'єднаних заземлювальних пристроїв, розташування яких забезпечує протікання струму із заземлювачів у землю
     3.5 заземлювальний пристрій
     Сукупність електрично з'єднаних заземлювача та заземлювальних провідників
     3.6 заземлювальний провідник
     Провідник, що з'єднує заземлювальні частини з заземлювачем
     3.7 заземлювач
     Провідник (електрод) чи сукупність електрично з`єднаних між собою провідників (електродів), що перебувають у безпосередньому контакті з землею
     3.8 штучний заземлювач
     Заземлювач, спеціально виконаний для заземлення в конкретній заземлювальній системі
     3.9 природний заземлювач
     Струмопровідні частини комунікацій, будівель, споруд виробничого чи іншого призначення, що перебувають в безпосередньому контакті с землею, які використовують для заземлення
     3.10 заземлювальна система грозозахисту
     Пристрій, призначена захищати КТЗ від занесення високих потенціалів та дестабілізувального впливу на ці засоби електромагнітних завад грозових розрядів шляхом з'єднання із землею
     3.11 прямий удар блискавки
     Безпосередній контакт каналу блискавки з будівлею або спорудою, супроводжуваний протіканням через нього струму блискавки
     3.12 електромагнітна дія грозових розрядів
     Наведення потенціалів в металевих елементах, конструкціях, обладнанні, в незамкнених металевих контурах, спричинене близькими розрядами блискавки, що може викликати іскріння в середині захищуваного об'єкта
     3.13 блискавковідвід
     Пристрій, що сприймає удар блискавки і відводить її струм у землю
     3.14 заземлювальна система захисна
     Заземлювальна система для захищення обслуговуючого персоналу та сторонніх осіб шляхом заземлення частин КТЗ, які можуть опинитися під напругою внаслідок порушення ізоляції
     3.15 заземлювальна система функційна
     Заземлювальна система для забезпечення нормального функціонування апарату, на корпусі якого за вимогами розробника не має бути навіть найменшого електричного потенціалу (іноді для цього виникає потреба застосування окремого незалежного заземлювача)
     3.16 заземлювальна система спеціальна
     Заземлювальна система для виконання спеціальних функцій (наприклад, вимірювальна)
     3.17 електромагнітна сумісність
     Здатність технічних засобів зберігати потрібну якість функціонування під час дії на них електромагнітних завад з регламентованими значеннями параметрів та не створювати в цьому випадку електромагнітних завад іншим технічним засобам
     3.18 електромагнітне оточення
     Сукупність електромагнітних, електричних і (чи) магнітних полів, струмів (напруги) у визначеній зоні
     3.19 занулення в електричних пристроях із робочою напругою електричного струму до 1 кВ
     Навмисне електричне з`єднання неструмопровідних частин електричного пристрою з глухозаземленою нейтраллю генератора чи трансформатора у мережах трифазного струму або із глухозаземленим виходом джерела однофазного струму, або із глухозаземленою середньою точкою джерела у мережах постійного струму
     3.20 нульовий захисний провідник
     Провідник, який з'єднує занульовані частини з глухозаземленою нейтральною точкою обмотки джерела струму чи її еквівалентом
     3.21 головна заземлювальна шина (головний заземлювальний затискач)
     Шина або затискач, який є частиною заземлювального пристрою електроустановки до 1 кВ, для приєднання декількох провідників з метою заземлення
     3.22 зрівнювання електричних потенціалів
     Забезпечення однакового електричного потенціалу різних струмопровідних частин, яке досягається шляхом їх електричного з'єднання
          3.23 вирівнювання електричних потенціалів
     Зниження різниці потенціалів (крокової напруженості) на поверхні землі з використанням захисних провідників, прокладених в землі і приєднаних до заземлювального пристрою
     3.24 головна шина для зрівнювання потенціалів
     Те саме, що і головна заземлювальна шина, але призначена для зрівнювання потенціалів (часто одна й та сама шина може виконувати одночасно ці дві функції)
     3.25 неструмовідна частина
     Доступна доторканню частина електроустановки, здатна проводити електричний струм, потенціал якої в нормальному експлуатаційному режимі дорівнює або близький до нуля, наприклад, корпус трансформатора
     3.26 струмовідна частина
     Провідник або провідна частина, призначена для роботи під напругою в нормальному експлуатаційному режимі роботи електроустановки
     3.27 потенціалозрівнювальна сітка
     Декілька потенціалозрівнювальних провідників, об'єднаних для розширення зони зрівнювальних потенціалів
     4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ
     У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:
     АСК      автоматизована система керування;
     ГРС      газорозподільна станція;
     ЗГ        заземлювальна система грозозахисту;
     ЗЗ        заземлювальна система захисна;
     ЗС        заземлювальна система спеціальна;
     ЗФ        заземлювальна система функційна;
     КТЗ      комплекс технічних засобів;
     КЦ        компресорний цех;
     МЕК      міжнародна електротехнічна комісія;
     ПЕОМ персональна електроннообчислювальна машина;
     ПЛК      програмнологічний контролер.
     ПУЕ      правила улаштування електроустановок