Содержание материала

Розділ 1

Галузь використання

1.1 Цей документ "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила" (далі Правила) розроблений відповідно до законів
України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів з організаційних і технічних питань
функціонування Об'єднаної енергетичної системи України, міжгалузевих і галузевих нормативних документів і поширюється на всі суб'єкти та
об'єкти енергетики незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності.
1.2 Правила встановлюють (регламентують) основні організаційні і технічні вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації
устатковання, будівель, споруд і комунікацій об'єктів енергетики незалежно від їхньої відомчої належності і форм власності.
1.3 Правила обов'язкові для працівників усіх суб'єктів і об'єктів енергетики (енергогенерувальних, енергопередавальних, енергопостачальних компаній, теплових електричних станцій, блок-станцій, станцій теплопостачання, теплоцентралей і котелень з котлами тепловою потужністю понад 35 Гкал/год, атомних електричних станцій, гідравлічних і вітрових електричних станцій, електричних і теплових мереж);
організацій, що здійснюють функції керування, регулювання й інспектування в енергетиці, а також організацій, незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, будівництво об'єктів енергетики, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт устатковання й надають інші послуги суб'єктам і об'єктам енергетики.
1.4 Усі чинні в енергетичній галузі правові, керівні і нормативні документи з питань організації і технічної експлуатації
устатковання, будівель, споруд і комунікацій об'єктів енергетики, інструкції з експлуатації та посадові інструкції повинні бути приведені у відповідність до вимог цих Правил.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:
Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР;
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 р. № 39/95-ВР;
Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11 січня 2000 р. № 1370-ХІV;
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р. № 1264-ХII;
Закон України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 р. № 3 745-XII;
Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня
1992 р. № 2702-ХІІ;
Закон України "Про охорону праці" від 21 листопада 2002 р. №
229-ІV;
Закон України "Про відходи" від 5 березня 1998 р. № 187/98-ВР;
Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність" від 11
лютого 1998 р. № 113/98-ВР;
Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. №
2408-ІІІ;
Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ;
Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР;
ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положення;
ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к зашите от коррозии;
ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ. Сосуды, работающие под давлением.
Клапаны предохранительные. Требования безопасности;
ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системи. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
ГОСТ 687-78Е Выключатели переменного тока на напряжение свыше
1000 В. Общие технические условия;
ГОСТ 981-75 Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления;
ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;
ГОСТ 3619-89 Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры;
ГОСТ 12450-82 Выключатели переменного тока на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ. Технические требования к отключению ненагруженных воздушных линий и методы испытаний;
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки;
ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность;
ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа.
Показатели качества питательной воды и пара;
ГОСТ 24277-91 Установки паротурбинные стационарные для атомных
электростанций. Общие технические условия;
ГОСТ 24278-89Е Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования;
ГОСТ 24570-81 Клапаны предохранительньїе пароваых и водогрейных котлов. Технические требования;
ГОСТ 25364-97 Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации
опор валопроводов и общие требования к проведению измерений;
ГОСТ 25804.1-83 - ГОСТ 25804.8-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управлення технологическими процессами атомных электростанций;
ГОСТ 25859-83 Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках;
ГОСТ 27164-86 Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупних стационарных агрегатов. Технические требования;
ГОСТ 27165-97 Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведенню измерений;
ДСТУ 150 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги;
ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять;
ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки.
Організація та порядок проведення;
ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення;
ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів;
ДСТУ 3463-96 Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів;
ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні.
Правила виготовлення, застосування і зберігання;
ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та
оформлення результатів;
МИ 2002-89 ГСИ. Системи информационно-измерительньїе. Организация й порядок проведення метрологической аттестации;
ПМГ 06-94 Порядок признання результатов государственньїх
испьітаний й утверждения типа средств измерений;
ПМГ 07-94 Порядок признання результатов поверки средств
измерений;
ПМУ 7-98 Порядок проведення експертизи щодо відповідності засобів
Вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України, вимогам
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";
ПМУ 8-98 Порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці;
ПМУ 18-2000 Правила акредитації на право проведення метрологічних робіт;
ПМУ 25-2002 Типове положення про метрологічні служби центральних
органів виконавчої влади, підприємств і організацій;
ОСТ 108.031.08-85 Котлы стационарные и трубопроводи пара и
горячей воды. Нормы расчета на прочность. Общие положення по обоснованию толщины стенки;
ОСТ 108.031.09-85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и
горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки;
ОСТ 108.031.10-85 Котлы стационарные и трубопроводи пара и горячей воды.Норми расчета на прочность. Определение козффициентов прочности;
РД 34.03.352 (НАОП 1.1.10-1.05-89) Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива;
РД 34.03.702 (НАОП 1.1.10-5.05-86) Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастньїми случаями при обслуживании
энергетического оборудования;
РД 34.17.406-82 Инструкция по контролю роторов парових турбин со стороны осевого канала;
РД 34.17.417 (П 34-70-005-85) Положение об оценке ресурса, порядке контроля и замены гибов необогреваемых труб котлов с рабочим давлением 10 и 14 МПа;
РД 34.17.428-90 Положение о порядке продления срока эксплуатации корпусов ПВД и ПНД свыше 30 лет;
РД 34.20.405 (ВСН 37-86) Правила приемки в эксплуатацию
отдельных пусковых комплексов и законченных строительством
электростанций, объектов электрических и теплових сетей;
РД 34.20.508 Инструкция по эксплуатации силових кабельных линий.
Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ;
РД 34.20.509 Инструкция по зксплуатации силових кабельних линий.
Часть 2. Кабельние линии напряжением 110 - 500 кВ;
РД 34.21.501 Типовая Инструкция по эксплуатации механического
оборудования гидротехнических сооружений;
РД 34.22.502 (ПР 34-70-009-83) Правила эксплуатации заиляемых водохранилищ малой й средней емкости;
РД 34.26.105 (МУ 34-70-118-84) Методические указания по предупреждению низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева и
газоходов котлов;
РД 34.30.310 (МУ 34-70-062-83) Методические указания по проверке
и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин;
РД 34.31.602 Инструкция по ремонту гидротурбин и механической
части генератора;
РД 34.31.603 (МУ 34-70-154-86) Методические указания по построению комплексной сетевой модели ремонта гидроагрегата;
РД 34.40.504 (МУ 34-70-155-86) Методические указания по защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от азрации;
РД 34.43.102-89 Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел;
РД 34.43.106-90 Типовая инструкция по приемке, хранению и
эксплуатации огнестойкого турбинного масла ОМТИ;
РД 34.45.512 (ТИ 34-70-065-87) Типовая инструкция по эксплуатации
газовой системи водородного охладження генераторов;
РД 34.48.151 Норми технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем;
РД 53.025.002-88 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования атомных станций;
РД 53.025.016-89 Положение о порядке вывода оборудования в ремонт и ввода его в эксплуатацию после ремонта на атомных станциях;
РД 153-34.020.340-98 Методические указания по контролю за состоянием металлических напорных трубопроводов гидроэлектростанций;
ПУЭ Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное.- М: Энергоатомиздат, 1985;
ГКД 34.03.106-2003 Безпека гідротехнічних споруд і
гідротехнічного обладнання електростанцій України. Положення про
галузеву систему нагляду;
ГКД 34.03.303-99 (НАПБ В.01.034-99/ІІІ) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі
України;
ГКД 34.03.306-2000 (НАПБ 05.027-2000) Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних підприємствах Мінпаливенерго України;
ГКД 34.08.551-99 Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в Об'єднаній енергетичній системі України;
ГКД 34.09.102-95 Рідке паливо на електростанціях. Методика з інвентаризації;
ГКД 34.17.401-95 Контроль та продовження строку служби металу
устаткування теплових електростанцій. Типова інструкція. Частина 1.
Котли, турбіни та трубопроводи з тиском 9 МПа і вище;
ГКД 34.17.404-94 Техническое диагностирование й продление зксплуатации оборудования тепловьіх злектростанций. Деазраторы с давлением среды 0,6 МПа й вьіше. Положение;
ГКД 34.20.302-2002 Норми випробувань електрообладнання;
ГКД 34.20.502-97 Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації;
ГКД 34.20.503-97 Методические указания по организации системьі зксплуатационного обслуживания воздушных линий злектропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторних подстан-ций напряжением
6-20/0,4 кВ й распределительньїх пунктов напряжением 6-20 кВ;
ГКД 34.20.504-94 Теплові мережі. Інструкція з експлуатації;
ГКД 34.20.571-96 Металеві та залізобетонні опори повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ та вище. Методичні вказівки з оцінки технічного стану та перерахунку;
ГКД 34.20.572-96 Портали металеві та залізобетонні відкритих розподільних пристроїв напругою 35-330 кВ. Методичні вказівки; з обстеження;
ГКД 34.20.661-95 Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України;
ГКД 34.20.801-2001 (НАПБ 05.029-2001) Інструкція із службового розслідування, первинного обліку та аналізу пожеж, які сталися на
об'єктах Мінпаливенерго України;
ГКД 34.21.522-96 Стальные вертикальные цилиндрические резервуары для хранения жидкого топлива и воды. Строительные конструкции. Инструкция по эксплуатации;
ГКД 34.21.661-96 Перелік робіт з технічного обслуговування електричних мереж напругою 220-750 кВ і норми періодичності їх капітального ремонту;
ГКД 34.23.501-93 Мазутні господарства теплових електростанцій.
Інструкція з експлуатації;
ГКД 34.25.301-96 Котли, турбіни та трубопроводи ТЕС. Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичного обладнання з тиском 9
МПа і вище;
ГКД 34.35.101-95 Оборудование энергетических блоков мощностью 300
МВт и выше. Требования, определяемые условиями их автоматизации;
ГКД 34.35.506-96 Типові технічні вимоги до станційного рівня АСУ
ТП ТЕС;
ГКД 34.42.401-96 Установки для очищення виробничих стічних вод теплових електростанцій. Методика пуску і налагодження;
ГКД 34.43.101-97 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Методичні вказівки;
ГКД 34.47.501-95 Руководящие указания по предотвращению
феррорезонанса в распределительных устройствах 110-500 кВ с
электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения;
ГКД 34.51.101-96 Вибір та експлуатація зовнішньої ізоляції електроустановок 6-750 кВ на підприємствах Міненерго України.
Інструкція;
ГКД 341.003.001.002-2000 Правила проектування вітрових електричних станцій;
ГКД 341.003.003.001-2000 Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Вимоги до обсягів приймальних випробувань, комплектації документацією і технічними засобами;
ГКД 341.003.003.002-2000 Розслідування та облік технологічних порушень на ВЕС;
ГКД 343.000.003.001-2000 (НАПБ 05.024-2000) Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України;
ГКД 343.000.003.002-2000 (НАПБ 05.025-2000) Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок водяного пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України;
НД 306.203-95 Положення про ліцензування персоналу АЕС України;
НД 306.205-96 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомньїх станций;
НП 306.1.02/1.034-2000 Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій;
НП 306.2.02/1.004-98 Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів;
НП 306.4.06.050-2001 (ПБ ПРМ-2001) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів;
НП 306.4.07.016-98 Правила ведення учета и контроля ядерных материалов на установко;
НП 306.5.02/3.017-99 Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок;
ТС ТОБ АС-85 (ПНАЗ Г-1-001-85) Типовое содержание технического
обоснования безопасности атомных станций;
ТС ТОБ РУ-87 (ПНАЗ Г-1-004-87) Типовое содержание технического
обоснования безопасности реакторной установки;
ПБЯ РУ АС-89 (ПНАЗ Г-1-024-90), (ДНАОП 0.04-1.06-90) Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций;
ПНАЗ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;
ПНАЗ Г-7-008-89 (ДНАОП 0.04-1.05-90) Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок;
ПНАЗ Г-9-026-90 Общие положення по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций;
ПНАЗ Г-9-027-91 Правила проектирования систем аварийного
электроснабжения атомных станций;
ПНАЗ Г-14-029-91 Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики;
НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.001-98), (ДНАОП 0.03-3.24-97) Державні
гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України;
ПРБ АС-89 (ДНАОП 0.03-1.76-89) Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций;
ПБЯ 04-74 (ДНАОП 0.04-1.01-74) Правила ядерной безопасности атомных электростанций (раздел 4);
ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;
ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов;
ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України;
ДНАОП 0.00-4.03-2001 Положення про порядок розслідування та
Ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та Переліку обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці;
ДНАОП 0.00-4.15-98 Положенння про розробку інструкцій з охорони праці;
ДНАОП 0.00-8.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві;
СП АС-88 (ДНАОП 0.03-1.73-79) Санитарные правила проектирования и
эксплуатации атомных станций;
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
ДНАОП 1.1.10-1.01-01 Правила безпечної експлуатації електроустановок;
ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій та теплових мереж;
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів;
ВСН 01-87 Противопожарные нормы проектирования атомных станций;
ДБН А.2.2-3-97 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва;
ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення;
ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва. НДІБВ;
ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання;
ДБН В. 1.2.-1-95 СНББ. Положення про розслідування причин аварій
(обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів;
ДСП 6.074.120-01 Основные санитарные правила противорадиационной защиты Украины (ОСПУ);
Положення про порядок, надання дозволу на виконання будівельних робіт. Затверджено наказом Держбуду України 5.12.2000 р., № 273;
СНиП 2.01.01-82 Строительные климатология и геофизика;
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий;
СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
СНиП 3.03.01-87 Несущие й ограждающиеконструкции;
РТМ 24.038.08-72 Расчет трубопроводов знергетических установок на прочность;
РТМ 24.038.11-72 Расчет прочности трубопроводов энергоустановок для условий нестационарннх температурних режимов;
РТМ 108.031.112-80 Котлы стационарные паровые и водогрейные
и трубопроводы пара и горячей воды. Метод оценки долговечности колен трубопроводов;
НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;
НАПБ Б.02.005-94 Типовое положение о специальном обучении,
инструктаже и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины;
НАПБ В.05.018-85/ІІІ Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведений огневых работ на энергетических объектах Минэнерго СССР;
ТИ 34-70-062-87 Типовая инструкция по эксплуатации газового
хозяйства теплових злектростанций, сжигающих природний газ;
ТИ 34-70-049-86 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных электростанций;
ДСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води
централізованого господарського питного водопостачання", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 грудня 1996 р. №
383.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах наведені нижче терміни використовуються у таких значеннях.
Аварійна ситуація - стан об'єкта, що характеризується порушенням меж і/або умов безпечної експлуатації, що не перейшов у аварію.
Автоматичне безінерційне включення вмикача-вимикача -включення
шунтуючого реактора через пробій іскрового проміжку "куля-голка" із-за перенапруги в мережі.
Адміністративно-технічний персонал енергооб'єкта - директори, технічні керівники, начальники відділів, цехів, служб, лабораторій та
їхні заступники;
Асинхронізований синхронний генератор - неявнополюсний синхронний
генератор з поздовжньо-поперечним збудженням, у якого обмотки індуктора приєднуються до регульованого перетворювача частоти.
Асинхронний режим генератора - режим роботи синхронного
генератора, за якого його синхронний електромагнітний момент менший від обертового моменту турбіни, внаслідок чого частота обертання турбоагрегату вища ніж синхронна.
Базовий режим роботи електростанції (енергоблока, агрегату)
-режим роботи електростанції (енергоблока, агрегату) із заданою, практично постійною потужністю протягом установленого інтервалу часу.
Викид аварійний - викид забруднювальних речовин, який різко зростає внаслідок порушеннятехнологічного режиму роботи
устат-ковання, правил зберігання матеріалів, роботи систем контролю та регулювання і/або у разі пошкодження елементів устатковання, виникнення пожежі, вибуху, що призводить до перевищення
граничнодопустимих значень викидів.
Випробувальний режим - режим роботи устатковання за спеціальними заявками і програмами з метою визначення (перевірки) відповідності його технічних характеристик після монтажу, модернізації, ремонту вимогам НД, інструкціям заводу-виробника і проектній документації.
Вітрова електрична станція - група вітрових електроустановок,
устатковання та споруд, які розташовані на одній території,
функційно пов'язані між собою і становлять єдиний комплекс для виробітку електроенергії.
Вітрова електроустановка - вітрова установка, що перетворює кінетичну енергію вітру в електричну.
Власна відновна напруга - відновна напруга, яка визначається тільки схемою і параметрами електричного кола без урахування сукупності факторів, які впливають на перехідний процес, у тому числі і опір дугового проміжку (відновна напруга - напруга, яка виникає на полюсах вимикача безпосередньо після гасіння дуги і складається з напруги промислової частоти (напруги повернення) і вільної складової, яка в залежності від схеми і параметрів електричного кола може бути
одночастотною, багаточастотною і аперіодичною).
Водно-хімічний режим - сукупність заходів, які регламентують відповідну якість робочих середовищ з метою забезпечення надійної та економічної експлуатації устатковання, яке контактує з ними.
Водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей економіки, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів).
Глухозаземлена нейтраль - нейтраль трансформатора або генератора, приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий
опір (наприклад, через трансформатори струму).
Джерело теплопостачання - узагальнене поняття джерел теплової енергії, до яких належать теплоцентраль, станція теплопостачання, парова і водогрійна котельні.
Експлуатація устаткования - стадія життєвого циклу устатковання від моменту введення його в роботу і до виведення з роботи, протягом якої підтримується і відновлюється його роботоздатність. Експлуатація
устатковання поділяється на чотири оперативних стани: робота, резерв, ремонт і консервація.
Експлуатуюча організація АЕС - юридична особа, створена або призначена в установленому порядку для виконання власними силами або із залученням інших підприємств (організацій) діяльності, пов'язаної з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією і зняттям з експлуатації АЕС, на яку покладається відповідальність за забезпечення ядерної і радіаційної безпеки і яка зобов'язана в установленому порядку отримувати дозвіл
(ліцензію) на здійснення діяльності згідно з законодавством.
Експрес-випробування - випробування за скороченою програмою для визначення за короткий термін ефективності окремих заходів, проведених на вузлах чи елементах устатковання.
Енергетична характеристика - сукупність залежностей техні-ко-економічних показників роботи основного устатковання в абсолютних або відносних величинах в оптимальних режимах, прийнятій тепловій схемі, фіксованих значеннях зовнішніх факторів з урахуванням стану устатковання. Відображає реально-можливу економічність роботи
устатковання.
Енергокомпанія - енергогенерувальна, енергопередаюча, енер-гопостачальна компанії.
Енергооб'єкт (енергопідприсмство) - електричні станції, джерела теплопостачання, електричні і теплові мережі, що здійснюють виробництво, передачу і постачання електричної і/чи теплової енергії.
Ізольована нейтраль - нейтраль трансформатора або генератора, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через прилади сигналізації, вимірювань, захисту, заземлювальні дугогасні реактори і подібні їм пристрої, що мають великий опір.
Індивідуальний ресурс - ресурс конкретної деталі (вузла)
устатковання, визначений аналогічно парковому ресурсу, з урахуванням
фактичних відхилень розмірів деталі від номінальних значень і
усереднених або еквівалентних параметрів робочого середовища за весь термін експлуатації на час проведення діагностування.
Клас напруги електроустатковання - номінальна міжфазна напруга електричної мережі, для роботи в якій призначене електроустатковання.
Конденсаторні установки - установки напругою 6 кВ і вище,
частотою 50 Гц, призначені для вироблення реактивної потужності і регулювання напруги.
Консервація - стан справного устатковання з повним відключенням
(зупином) і виведенням з роботи на тривалий час через відсутність необхідності його використання в даний час, але з можливістю наступного його включення в роботу у разі необхідності (після його підготовки, перевірки та опробування).
Консервація енергетичного устатковання - комплекс заходів щодо захисту від корозії та збереження роботоздатного стану основного і допоміжного устатковання під час його перебування в оперативному стані резерву чи консервації.
Марка вугілля - умовне позначення різновидностей кам'яного вугілля, близьких за походженням та основними фізико-хімічними
характеристиками.
Мережа з компенсацією ємнісних струмів - електрична мережа з заземленою через дугогасний реактор нейтраллю.
Наявна потужність електростанції (енергоблока) - установлена потужність генерувальної електростанції (енергоблока), за винятком
обмежень її (його) потужності.
Номінальна швидкість вітру - швидкість вітру, за якої вітрова електроустановка розвиває номінальну потужність.
Обертовий резерв потужності ОЕС України -різниця між сумарною максимально допустимою (за умов можливого тривало допустимого перевантаження устатковання, існуючих обмежень щодо потужності, збереження стійкості) потужністю генерувальних агрегатів, підключених до електричної мережі ОЕС України, і сумарною потужністю, що
генерується в ОЕС України в установлений момент часу.
Паливо високовологе - тверде паливо з високим вмістом вологи, приведена (на 1000 ккал/кг) вологість якого більша ніж 8 %.
Паливо високозольне - тверде паливо з високим вмістом золи та різних гірничих домішок, приведена (на 1000 ккал/кг) зольність якого більша ніж 10 %.
Паливо низькосортне - тверде паливо, що характеризується високою зольністю і/чи вологістю, з нижчою теплотою згоряння менше ніж 3500 ккал/кг (15 МДж/кг).
Парковий ресурс - мінімальне розрахункове або гарантоване виробником безаварійне напрацювання однотипних деталей (вузлів)
устатковання з проектними параметрами і дотриманням вимог НД та інструкцій з експлуатації.
Пусковий комплекс енергооб'єкта - сукупність об'єктів основного виробничого і обслуговувального призначення, ремонтного і транспортного господарства, інженерних комунікацій, зв'язку, очисних споруд тощо, визначених генеральним проектувальником, для виробітку електричної і/чи теплової енергії.
Радіаційна безпека - дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами і стандартами з безпеки.
Робоча потужність електростанції - наявна потужність електростанції, за винятком потужності устатковання, виведеного для ремонту, модернізації, консервації.
Сертифікація - процедура, за допомогою якої визначений в
установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.
Система управління якістю - система управління, яка спрямовує і контролює діяльність організації щодо якості.
Станція теплопостачання - комплекс установок (парових, водогрійних і пароводогрійних котлів та теплообмінників), які є джерелом теплопостачання.
Температурний графік теплової мережі - значення температури
гарячої води після джерела теплопостачання на вході в теплову мережу і після її повернення від споживачів, який залежить від кліматичних
умов.
Теплова мережа - сукупність устатковання (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки і автоматика), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій споживачам і повертається після часткового використання тепла (охолодження) до джерела тепла.
Теплоцентраль - енергооб'єкт, до складу якого входять котельні з паровими і/чи водогрійними котлами, теплообмінниками, які є джерелом теплопостачання.
Технічний керівник енергооб'єкта - головний інженер, технічний директор, головний енергетик (технолог, механік).
Технологічне порушення - пошкодження енергетичного устатковання і споруд, порушення їхньої роботоздатності, порушення нормального режиму роботи або надійності енергооб'єкта, електричних і теплових мереж, що призводить до зупину або зниження їхньої потужності.
Технологічні порушення поділяються на відмови та аварії.
Устатковання, яке перебуває в резерві - відключене за заявкою або командою (узгодженням) диспетчера устатковання, готове до включення за командою диспетчера.
Устатковання, яке є під напругою але не перебуває в роботі підключене комутаційними апаратами до джерела напруги устатковання
(силовий трансформатор на неробочому ході, лінія електропередавання, підключена зі сторони живлячої підстанції тощо).
Швидкість вітру вимкнення - максимальна швидкість вітру, за якої вітрова електроустановка припиняє виробіток електроенергії щоб
уникнути її пошкодження.

СКОРОЧЕННЯ

АБ - акумуляторна батарея
АБЖ - агрегат безперебійного живлення
АВР - автоматичне включення резерву
АЕС - атомна електрична станція
АЗ - аварійний захист
АПВ - автоматичне повторне включення
АРЗ - автоматичний регулятор збудження
АРМ - автоматизоване робоче місце
АС - автоматизована система
АСДК - автоматизована система диспетчерського керування
АСК - автоматизована система керування
АСКВ - автоматизована система керування виробництвом
АСК ТП - автоматизована система керування технологічним процесом
АЧР - автоматичне частотне розвантаження
БВ - басейн витримки
БЗУ - блокова знесолювальна установка
БОП - блок осушування повітря
БЩК - блочний щит керування
ВЕС - вітрова електрична станція
ВЕУ - вітрова електроустановка
ВІС - вимірювальна інформаційна система
ВОЛЗ - волоконно-оптична лінія зв'язку
ВП - власні потреби
ВРУ - відкрита розподільча установка
ВСК - вибіркова система керування
ГЕС - гідравлічна електрична станція
ГЗВ - гідрозоловідведення
ГЗЗ - головна запірна засувка
ГРП - газорегулювальний пункт
ГТУ - газотурбінна установка
ГЦК - головний циркуляційний контур
ГЦП - головна циркуляційна помпа
ГЩК - головний щит керування
ДІВ - джерело іонізуючого випромінювання
ДТ - джерело теплопостачання
ЕГП - електрогідравлічний перетворювач
ЕЕС - електроенергетична система
ЕОТ - електронно-обчислювальна техніка
ЕТК - експертно-технічна комісія
ЕТЛ - електротехнічна лабораторія
ЄЕС - єдина енергетична система
ЄТП - єдиний технологічний процес
ЗВТ - засоби вимірювальної техніки
ЗДТК - засоби диспетчерсько-технологічного керування
3І3 - засоби індивідуального захисту
ЗРУ - закрита розподільча установка
ІОС - інформаційно-обчислювальна система
КЗ - коротке замикання
КЗА - комплекс засобів автоматики
КРУ - комплектна розподільча установка
КРУЕ - комплектна розподільча установка елегазова
КТЗ - комплекс технічних засобів
МВВ - методика виконання вимірювань
МКР - мінімальний контрольований рівень
МЕМ - магістральні електричні мережі
НД - нормативний документ
ОВБ - оперативно-виїзна бригада
ОДГ - оперативно-диспетчерська група
ОДС - оперативно-диспетчерська служба
ОЕДФК - оксиетилідендифосфонова кислота
ОЕС - об'єднана енергетична система
ПБЗ - перемикач без збуджень
ПВТ - підігрівник високого тиску
ПЗВ - пневмозоловідведення
ПЗО - пристрій зв'язку з об'єктом
ПЛ - повітряна лінія електропередавання
ПНТ - підігрівник низького тиску
ПОП - Правила охорони праці
ППБ - Правила пожежної безпеки
ПРБ - Правила радіаційної безпеки
ПТК - програмно-технічний комплекс
РАВ - радіоактивні відходи
РВБ - ремонтно-виробнича база
РДЕС - резервна дизель-електростанція
РЗА - релейний захист і автоматика
РПН - регулювання напруги під навантаженням
РПП - регенеративний повітропідігрівник
РРВ - рідкі радіоактивні відходи
РУ - реакторна установка, розподільча установка
РЩ - релейний щит
РЩК - резервний щит керування
САВН - спеціальна автоматика вимкнення навантаження
САЕ - система аварійного електропостачання
СДНС - система дій у надзвичайних ситуаціях
СКЗ - система керування і захистів
СРВ - сховище рідких відходів
ТВЗ - тепловиділяюча збірка
ТЕП - техніко-економічні показники
ТЕС - теплова електрична станція
ТЕЦ - теплова електроцентраль
ТОБ - технічне обґрунтування безпеки
ТП - трансформаторна підстанція
ТРВ - тверді радіоактивні відходи
УТП - учбово-тренувальний пункт
УТЦ - учбово-тренувальний центр
ЦДС - центральна диспетчерська служба
ЦНТ - циліндр низького тиску
ЦЩК - центральний щит керування
ЧАПВ - частотне автоматичне повторне вмикання
ЯУ - ядерна установка
ЯП - ядерне паливо
ЯР - ядерний реактор