Зміст статті

Розділ 1 Галузь застосування

1.1. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи на тепломеханічному обладнанні електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень.

1.2. Вимоги цих Правил є обов'язковими у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації теплосилового, механічного, паливного і водопідготовчого обладнання, неелектричних пристроїв теплової автоматики та вимірювань паливно-транспортних, котлотурбінних і хімічних цехів електростанцій, теплових мереж, теплових пунктів та опалювальних котелень.

1.3. Вимоги цих Правил необхідно виконувати під час проектування та обслуговування тепломеханічного обладнання.

1.4. Під час виконання робіт на тепломеханічному обладнанні необхідно керуватись також державними галузевими актами з охорони праці, стандартами безпеки праці, нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.

Розділ 2 Терміни, позначення, скорочення та визначення

Терміни, позначення Визначення та скорочення

Безпечна відстань Найменша допустима відстань між працівником і джерелом небезпеки, що необхідна для створення безпечних умов праці працівника

Бригада Бригада у складі двох працівників і більше, включно з виконавцем робіт або працівником, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядачем)

Вантажі небезпечні Речовини, матеріали та вироби, що мають властивості, виявлення яких під час транспортування, виконання навантажувально-розвантажувальних робіт і зберігання може призвести до загибелі, травмування, отруєння, опромінення, захворювання людей і тварин, викликати вибух, пожежу, пошкодження споруд, транспортних засобів, суден

Виробничі приміщення Замкнені простори у спеціально призначених будовах і спорудах, в яких постійно (за змінами) або періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей

ГДК Граничнодопустима концентрація

ГТУ Газотурбінна установка

Допуск Комплекс організаційно-технічних заходів, що здійснюються допускачем, після виконання яких бригада має право стати до роботи на робочому місці, куди вона допускається за нарядом-допуском або розпорядженням

"Дозволяється", Означають, що ця вимога Правил "Допускається", "може" застосовується винятково як вимушена (за місцевих умов)

Допуск первинний Допуск до роботи за нарядом-допуском або розпорядженням, що здійснюється вперше

Допуск повторний Допуск на робоче місце, де раніше вже проводилась робота цією самою бригадою за даним нарядом КВП Контрольно-вимірювальні прилади

Керівники, спеціалісти Керівники підприємств, установ і організацій, їхні заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їхні заступники, майстри, інженери, інші посадові особи, які організують роботу на тепломеханічному обладнанні електростанцій і теплових мереж

Клапан вибуховий запобіжний Пристрій, що запобігає руйнуванню елементів котла, системи пилоприготування від тиску вище допустимого значення під час вибуху

Машини Крани всіх типів, крани-екскаватори вантажопідіймальні (екскаватори, призначені для роботи з гаком, який підвішено на канаті), талі, лебідки (для піднімання вантажу і людей), на які поширюються вимоги ДНАОП 0.00-1.03-94 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів"

Механізми Гідравлічні підіймальники, телескопічні вишки, екскаватори, трактори, автонавантажувачі, бурильно-кранові машини, висувні драбини з механічним приводом та ін.

Механізми обертові Насоси, вентилятори, димососи, млини, живильники, дробарки і т.ін. з електричним або іншим приводом

Місця газонебезпечні Приміщення (споруди, дільниці тощо), у повітрі робочої зони яких можливе виділення шкідливих речовин понад граничнодопустиму концентрацію або можуть утворюватись вибухонебезпечні суміші

Наряд Складене на спеціальному бланку завдання на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, що відповідають за безпечне виконання робіт

Небезпечна зона Простір, в якому є можливість впливу на працівника небезпечного і (або) шкідливого виробничих факторів

НЗС Начальник зміни станції Підготовка робочого місця Виконання технічних заходів щодо створення безпечних умов проведення робіт на робочому місці

Підземні споруди Теплові камери, прохідні і напівпрохідні канали, колектори, тунелі і колодязі

"Повинно", "необхідно", Означають обов'язковість виконання "слід" вимог цих Правил

Постійне робоче місце Місце, на якому працівник перебуває більшу частину робочого часу (більше 50 % або більше двох годин безперервно). Якщо при цьому робота проводиться в різних пунктах робочої зони, постійним робочим місцем вважається вся робоча зона

ППР Проект проведення робіт

Працівники виробничі Працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами (експлуатація, ремонт, монтаж, налагоджування обладнання, транспортних засобів, споруд, будівель тощо) та їх забезпеченням

Працівники оперативні Працівники, які перебувають на (чергові) чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та (або) оперативних перемикань

Працівники Працівники, спеціально навчені і оперативно-виробничі підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ними обладнання

Роботи верхолазні Роботи безпосередньо з конструкцій (у тому числі із засобів підмощування, що не мають засобів захисту, за відстані від межі перепаду по висоті до 2 м), які виконуються на висоті 5 м і вище від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу. При цьому основними засобами захисту працівника від падіння з висоти є запобіжний пояс і страхувальний канат

Роботи на висоті Роботи із засобів підмощування, що не мають огородження, під час проведення яких площина опори для ступень ніг працівника знаходиться на висоті 1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочої площадки і відстань від межі перепаду по висоті при цьому менше 2 м. Під час проведення робіт на висоті обов'язковим є застосування запобіжного пояса Робоча зона Простір висотою до 2 м над рівнем підлоги або площадки, на яких знаходяться місця постійного або тимчасового перебування працівників

Робоче місце Місце постійного або тимчасового перебування працівника у процесі трудової діяльності, який виконує роботу на тепломеханічному обладнанні електростанцій і теплових мереж

Розпорядження Письмове або усне завдання на безпечне виконання роботи, що визначає її зміст, місце і час, заходи безпеки (якщо вони потрібні), а також перелік працівників, яким доручено її виконувати.

ТАВ Теплова автоматика та вимірювання Тепломеханічне обладнання, Теплосилове механічне та ТМО водопідготувальне обладнання, а також пристрої теплової автоматики і теплотехнічних вимірювань, що встановлені на цьому обладнанні

ТЕЦ Теплоелектроцентраль