Содержание материала

9. Про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд

9.1. Загальні положення

9.1.1. Служба спостереження за експлуатацією будівель і споруд (надалі - служба спостереження) створюється власником або уповноваженим органом (надалі - власник) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж і запобігання виникненню аварій, і діє на підставі цього Положення.
9.1.2. Відповідно до цілей, зазначених у п. 9.1.1, служба спостереження за експлуатацією будівель і споруд розв'язує забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж.
9.1.3. Служба спостереження входить до структури підприємства, установи, організації як одна з основних виробничо-технічних служб.
9.1.4. Служба спостереження, в залежності від чисельності працюючих, може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, в тому числі - за сумісництвом.
9.1.5. Служба спостереження комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою до служби спостереження зараховуються у виняткових випадках. Обмеження не поширюються: щодо виробничого стажу - на осіб, які мають спеціальну освіту з питань спостереження, щодо рівня освіти - на осіб, які прийняті на посаду до затвердження цього Типового положення.
9.1.6. З урахуванням специфіки виробництва опрацьовуються та затверджуються власниками Положення про службу спостереження підприємств, установ та організацій.
9.1.7. Служба спостереження створюється в усіх підприємствах, установах, організаціях.
В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з питань спостереження за безпечною та надійною експлуатацією будівель та споруд.
Перевірка знань з питань спостереження за безпечною експлуатацією працівників служби спостереження проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків та періодично, один раз на три роки.
Служба спостереження має бути підпорядкована безпосередньо керівникові підприємства.
9.1.8. Працівники служби спостереження у своїй діяльності мають керуватися чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з безпечної експлуатації та надійності будівель і споруд і цим Положенням про службу спостереження.
9.1.9. Працівники служби спостереження не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених постановою "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та цим Положенням.

9.2. Службові обов'язки працівників служби спостереження

9.2.1. Служба спостереження виконує такі основні функції:
9.2.1.1. Проводить експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових технологій на відповідність нормативним актам.
9.2.1.2. Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, планування проведення планово-запобіжних ремонтів (підвищення існуючого рівня технічного стану, якщо встановлені норми досягнуті).
9.2.1.3. Організовує:
а) паспортизацію цехів, будівель, дільниць щодо їх відповідності вимогам нормативних документів;
б) підготовку статистичних звітів підприємства з питань спостереження.
9.2.1.4. Бере участь у:
а) розслідуванні нещасних випадків і аварій;
б) роботі комісії з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд підприємства;
в) роботі комісії з введення в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;
г) розробці положень, інструкцій, інших нормативних документів з питань спостереження за безпечною експлуатацією, що діють у межах підприємства.
9.2.1.5. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, в тому числі ергономіки, прогресивних технологій, захисту населення і навколишнього середовища.
9.2.1.6. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.
9.2.1.7. Готує проекти та розпорядження з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд, загальних для всього підприємства.
9.2.1.8. Контролює:
а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд;
б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд;
в) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування.

9.3. Права працівників служби спостереження

9.3.1. Спеціалісти технічного нагляду мають право:
9.3.1.1. Надавати керівникам підприємств, установ, організацій пропозиції та готувати приписи щодо усунення наявних недоліків.
(абзац 1 підпункту 9.3.1.1 в редакції наказу Держбуду України
та Держнаглядохоронпраці України від 28.07.99 р. № 184/140)

Припис спеціаліста служби спостереження, у тому числі про зупинення робіт, може скасовувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба спостереження.
9.3.1.2. Представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляданні питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.
9.3.1.3. Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва виключно в разі порушень, які загрожують життю або здоров'ю працюючих.
9.3.1.4 Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.

9.4. Відповідальність працівників служби спостереження

9.4.1. Працівники служби спостереження підприємств, об'єднань, міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади несуть персональну відповідальність за:
а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з безпечної та надійної експлуатації будівель та споруд;
б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених цим Положенням про службу спостереження та посадовими інструкціями;
в) невірогідність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.