Содержание материала

3. Проведення ремонтних робіт

3.1. Ремонт виробничих будівель і споруд є комплексом технічних заходів, спрямованих на підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій.
3.2. Для обліку робіт з обслуговування і поточного ремонту відповідної будівлі (споруди) має вестись технічний журнал, у який вносяться записи про всі виконані роботи із зазначенням виду і місця робіт (додаток 3).
3.3. Відомості, що вміщені в технічному журналі, відображають технічний стан будівлі (споруди) на даний період часу, а також історію його експлуатації. Крім того, частина цих відомостей слугує вихідними даними при складанні дефектних відомостей на ремонтні роботи.
3.4. Згідно з "Правилами обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд", затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288, ремонтні роботи для виробничих будівель і споруд усіх галузей поділяються на два види (в залежності від стану несучих та огороджувальних конструкцій):
- поточний ремонт (для нормального та задовільного стану);
- капітальний ремонт (для не придатного до нормальної експлуатації стану будівель (споруд) або окремих конструкцій).
3.5. Ремонти за іншою, більш детальною класифікацією, що застосовується в окремих галузях для деяких споруд (підйомний ремонт, середній ремонт та ін.), повинні відповідати єдиній класифікації:
за періодичності ремонту до 1 року - поточний;
за періодичності ремонту понад 1 рік - капітальний.

Поточний ремонт

3.6. До поточного ремонту виробничих будівель і споруд належать роботи із систематичного і своєчасного захисту частин будівлі (споруди) та інженерного обладнання від передчасного зношення шляхом проведення запобіжних заходів і усунення дрібних пошкоджень і поломок.
3.7. Примірний перелік робіт з поточного ремонту наведено в додатку 4 до цього Положення.
3.8. Поточний ремонт виробничих будівель і споруд здійснюється за рахунок експлуатаційних витрат підприємства чи організації.
3.9. Роботи з поточного ремонту виконуються регулярно протягом року за графіками, що складаються службою спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд підприємства на основі опису загальних, поточних і позачергових їх оглядів, а також за заявками персоналу, що експлуатує об'єкти (начальників цехів, керівників).
3.10. Пошкодження аварійного характеру, що загрожують безпеці працюючого персоналу чи призводять до пошкодження обладнання, сировини і продукції або до зруйнування конструкції будівлі, повинні усуватися негайно.

Капітальний ремонт

3.11. До капітального ремонту виробничих будівель і споруд належать такі роботи, в процесі яких проводиться заміна та підсилення зношених конструкцій і деталей будівель і споруд або їх заміна на більш прогресивні і економічні, що поліпшують експлуатаційні можливості об'єктів, за винятком повної заміни або заміни основних конструкцій, строк служби яких є найбільшим (кам'яні і бетонні фундаменти, всі види стін будівлі, всі види каркасів стін, труби підземних мереж, опори мостів та ін.).
3.12. Примірний перелік робіт з капітального ремонту наведений у додатку 5.
3.13. При капітальному ремонті не допускається змінювати трасу трубопроводу, автомобільної дороги, залізничного шляху, ліній зв'язку чи електросилової лінії без узгодження з відповідними організаціями.
3.14. Приблизна періодичність проведення капітальних ремонтів наведена в додатках 6...8. У конкретних умовах терміни капітального ремонту потрібно уточнювати з урахуванням експлуатаційних навантажень, кліматичних умов та інших факторів.
3.15. Капітальний ремонт виробничих будівель і споруд може бути комплексним, що охоплює будівлю чи споруду в цілому, або вибірковим, що складається з ремонту окремих конструкцій будівлі, споруди або окремого виду інженерного обладнання.
3.16. Вибірковий капітальний ремонт проводиться:
- якщо комплексний ремонт будівлі може викликати серйозні перешкоди в роботі підприємства в цілому чи окремого цеху;
- при великому зношенні окремих конструкцій;
- при економічній недоцільності проведення комплексного капітального ремонту.
3.17. При проведенні вибіркового капітального ремонту слід у першу чергу передбачити ремонт тих конструкцій, від яких залежить нормальний перебіг технологічного процесу (підкранових балок і шляхів, підлоги, виробничого водопроводу, теплопостачання, вентиляційних систем і установок з кондиціювання повітря, виробничої каналізації тощо), а також конструкцій, через вади яких можуть постраждати інші частини будівлі чи споруди (покрівля, водостічна мережа, водопровідно-каналізаційні пристрої та ін.).
3.18. Вибірковий капітальний ремонт виробничих будівель і споруд залежно від умов експлуатації відповідних конструкцій чи видів інженерного обладнання повинен здійснюватися відповідно до ступеня їх зношення.
3.19. Комплексний капітальний ремонт виробничих будівель і споруд у залежності від їх капітальності і умов експлуатації має здійснюватися з додержанням періодичності, наведеної у додатках.
3.20. Проведення чергового комплексного капітального ремонту будівлі (споруди) недоцільне у випадках:
- знесення або перенесення будівлі чи споруди в зв'язку з майбутнім будівництвом на цій ділянці;
- припинення експлуатації підприємства, для потреб якого ця будівля чи споруда побудовані (закінчення запасів корисних копалин та ін.);
- реконструкції будівлі;
- розбирання будівлі внаслідок її старіння.
3.21. При проведенні капітального ремонту не допускається заміна існуючих конструкцій такими, що не відповідають діючим технічним умовам і нормам нового будівництва.
3.22. До робіт з поліпшення благоустрою будівлі належать:
- влаштування у будівлях кімнат для приймання їжі, кімнат гігієни жінок і розширення роздягалень;
- поліпшення електричного освітлення приміщень (включаючи заміну світильників), опалення і вентиляції;
- розширення існуючих санітарних вузлів;
- покриття брукових і щебеневих вимощень асфальтом.

4. Планування заходів планово-запобіжних ремонтів

4.1. Усі роботи, передбачені системою планово-запобіжних ремонтів на виробничих будівлях і спорудах, виконуються за річними планами (графіками), що затверджені власниками (керівниками) об'єднань, підприємств чи організацій.
4.2. У річних планах-графіках встановлюються терміни проведення планових технічних оглядів, поточних і капітальних ремонтів з розподілом усіх заходів за місяцями.
4.3. Якщо одночасно з ремонтом ускладнюється або стає неможливим виконання технологічних процесів чи іншої основної діяльності підприємства, плани всіх видів ремонту виробничих будівель і споруд повинні бути пов'язані з планами робіт відповідних виробничих підрозділів підприємства.
4.4. Плани ремонту складаються на основі даних технічних оглядів будівель і споруд, окремих конструкцій і видів інженерного обладнання.
4.5. План капітального ремонту складається підприємствами і організаціями в грошовому еквіваленті і натуральних показниках і повинен містити:
- затверджений керівником об'єднання, підприємства титульний список об'єктів ремонту;
- перелік основних робіт;
- кошторисну вартість робіт;
- календарні графіки ремонтів;
- потребу в основних матеріалах, будівельних виробах, транспорті, засобах механізації і робітниках.
4.6. Усі об'єкти, які підлягають ремонту, включаються в титульний список поіменно.
4.7. Планування ремонту передбачає можливість цілорічного проведення робіт з метою скорочення термінів усунення дефектів.
4.8. Ремонт будівель і споруд, що обслуговують виробництво сезонного характеру, слід проводити в період найменшого завантаження або цілковитого їх зупинення. Наприклад, для цукрових заводів - у весняно-літній період, для портових будівель річного флоту - взимку, для котельних, теплових електростанцій, будівель компресорних станцій, магістральних газопроводів - у період найменшого їх навантаження.

5. Фінансування ремонтних робіт

5.1. Джерелами фінансування робіт із ремонту виробничих будівель і споруд можуть бути валові витрати, амортизаційні відрахування та прибуток підприємств, а також кошти інвесторів.
5.2. Фінансування капітального ремонту, а також розрахунки за виконані роботи підрядними ремонтно-будівельними організаціями здійснюється в установленому порядку.

6. Порядок складання і затвердження проектно-кошторисної документації на проведення ремонту

6.1. Кошторис на проект капітального ремонту (додаток 9) складають на основі зведеного опису робіт (додаток 10), якщо конструкції чи обладнання будівлі в процесі ремонту не змінюються і не підсилюються. Дефектний акт на проведення робіт складають окремо для кожної будівлі (споруди) з виконанням обмірювань у натурі та з наведенням формул розрахунків з кожного виду робіт і з зазначенням приміщення (поверху, прогону, цеху та ін.). До дефектного акту на проведення робіт повинна бути додана коротка пояснювальна записка.
6.2. На всі види ремонту розробляється проектно-кошторисна документація. Проектування здійснюється в одну стадію. У складі проектно-кошторисної документації повинні бути:
- коротка пояснювальна записка, що містить у собі обгрунтування технічних рішень, техніко-економічні показники і міркування щодо організації ремонтних робіт;
- робочі креслення;
- кошторисна документація.
6.3. Для забезпечення високої якості проектів і скорочення термінів проектування розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт складних об'єктів може здійснюватися проектними організаціями на договірних засадах.
6.4. Базисна кошторисна вартість робіт з ремонту визначається з використанням збірників кошторисних норм і розцінок на ремонтно-будівельні роботи, а також прейскурантів та калькуляцій, що встановлені для ремонтно-будівельних робіт.
Вартість робіт, при відсутності одиничних розцінок, визначається з використанням діючих кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи.
6.5. Додаткові витрати підрядника на матеріали, вантажні перевезення, електричну та теплову енергію, заробітну плату, експлуатацію машин та механізмів, накладних та інших витрат понад тих, що враховані в базисній кошторисній вартості робіт, визначаються додатковими розрахунками і додаються до вартості ремонтно-будівельних робіт.
6.6. При виявленні в процесі проведення ремонтно-будівельних і спеціальних робіт додаткових обсягів, що не враховані проектом і кошторисом, підрядна організація за участю представників замовника і проектної організації складають акт з переліком додаткових робіт і обгрунтуванням необхідності їх виконання. При збільшенні вартості робіт проти початкової - кошторис перезатвердженої документації.
6.7. До початку складання проектно-кошторисної документації проектна організація проводить технічне обстеження відібраних для ремонту будівель і споруд з метою визначення їх дійсного технічного стану, ступеня зношення основних конструкцій, а також отримання потрібних обмірювальних креслень об'єктів, що не мають певних архівних даних. Натурними обмірами конструктивних елементів і частин будівель чи споруд мають бути встановлені точні розміри основних конструкцій, вузлів та деталей, висоти приміщення, ширини і висоти віконних та дверних отворів тощо.
6.8. Робочі креслення на капітальний ремонт будівель і споруд повинні складатися: при переплануванні, при підсиленні основ, підсиленні чи частковій заміні фундаментів, кріплень при муруванні стін, при заміні чи підсиленні перекриттів, при заміні чи реконструкції покрівлі, при переобладнанні котельної, при газифікації, електрифікації будівлі чи споруди та в інших аналогічних випадках, відповідно до ТУ та АПЗ.
6.9. За підсумками кошторисів наводяться суми, які мають бути повернені в результаті використання чи реалізації матеріалів, одержаних від розбирання конструкцій в процесі проведення ремонтних робіт.
6.10. Перелік і кількість матеріалів, що їх мають одержати від розбирання конструкцій при капітальному ремонті, встановлюється проектно-кошторисним підрозділом підприємства чи проектної організації разом з замовником.
Вартість матеріалів, що їх одержують після розбирання, визначається:
- при використанні їх на ремонтних роботах даного підприємства чи організації - за ціною нових матеріалів, за вирахуванням витрат після приведення матеріалів у придатний стан і вартості транспортування до місця використання;
- при неможливості використання цих матеріалів на ремонтних роботах у даній організації чи підприємстві ціни встановлюються відповідним актом, виходячи з умов їх можливої реалізації.
6.11. На суму вартості повернення матеріалів, указану в кошторисі, зменшується розмір фінансування капітального ремонту.
6.12. Проектні організації, що розробляють проектно-кошторисну документацію, несуть відповідальність перед замовником за якість проектування, правильність визначення кошторисної вартості ремонту і за забезпечення виконання цих робіт у терміни, що встановлені договором.
6.13. Замовник несе відповідальність перед проектною організацією за якість і подання в потрібному обсязі і в установлені строки вихідних матеріалів для проектування.
6.14. Підрядна ремонтно-будівельна організація повинна в місячний термін з моменту одержання проектно-кошторисної документації подати проектній організації через замовника свої заперечення і зауваження.
6.15. Після місячного терміну, якщо таких заперечень і зауважень не надійшло, проектно-кошторисна документація вважається узгодженою з підрядною організацією.
6.16. Замовник, після внесення проектною організацією виправлень, затверджує одержану документацію.
6.17. Після внесення змін проектною організацією замовник в особі керівника підприємства не пізніше 15 днів з дня одержання проектно-кошторисної документації затверджує її і надає підряднику для виконання робіт.

7. Організація проведення ремонтних робіт

7.1. Для виконання капітального ремонту замовник за власним рішенням може організовувати та проводити тендери (торги) згідно з нормативними актами та методичними вказівками з проведення тендерів на будівництво.
7.2. Роботи з усіх видів ремонту можуть виконувати підрядні будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні організації, підприємства-виробники обладнання та підрозділи підприємства-замовника, якщо вони мають обладнання, досвід та ліцензію на виконання таких робіт.
7.3. При поєднанні ремонтно-будівельних робіт з капітальним ремонтом обладнання, а також при проведенні капітального ремонту будівель та споруд без припинення експлуатації підприємства, цеху або при проведенні робіт в умовах підвищеної небезпеки обов'язково розробляється та узгоджується з усіма учасниками проект проведення робіт за участю субпідрядної організації та замовника.
7.4. При проведенні ремонтних робіт слід керуватися нормативно-технічною документацією з проведення будівельних робіт і правилами прийняття окремих видів робіт при спорудженні будівель і споруд, що діють на час ремонту.
7.5. Ремонтно-будівельні роботи повинні проводитися з додержанням діючих правил техніки безпеки, правил протипожежної охорони і виробничої гігієни.
7.6. Щоденний контроль і нагляд за якістю і строками виконання ремонтних робіт здійснюється силами підприємства.
7.7. У процесі капітального ремонту будівель і споруд службою спостереження проводяться проміжне приймання і огляд прихованих робіт, а також робіт, від якості виконання яких залежить технічний стан будівлі і споруди та їх частин.
7.8. Проміжний огляд призначається також у випадку виявлення деформації у будівлях, які ремонтуються.
7.9. Результати оглядів оформляються актами за участю ремонтно-будівельних служб, проектної організації, ремонтно-будівельної організації, а також осіб, які відповідальні за надійну та безпечну експлуатацію, збереження і своєчасний ремонт закріплених за ними будівель і споруд.

8. Приймання в експлуатацію виробничих будівель і споруд після капітального ремонту

8.1. Об'єкти виробничого призначення після закінчення робіт з капітального ремонту надаються замовником до прийняття. Комісії з остаточного приймання робіт призначаються керівником підприємства чи організації. При прийманні об'єктів в експлуатацію комісії мають керуватися діючими нормами і технічними умовами.
8.2. Приймання в експлуатацію об'єктів виробничого призначення з недоробками, що перешкоджають їх експлуатації і погіршують санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці працюючих, заборонене.
8.3. Технічна документація, що надається ремонтно-будівельною організацією при здачі капітально відремонтованих об'єктів, повинна містити у своєму складі:
- проектно-кошторисну документацію (виконавчі креслення, кошториси);
- журнал робіт;
- акти проміжних приймань і оглядів;
- акти приймання прихованих робіт;
- іншу документацію, обов'язкову до подання за ДБН.
8.4. Акти комісії з приймання відремонтованих будівель і споруд мають бути підписані інстанцією, що затвердила проектно-кошторисну документацію.
8.5. Технічна документація з виконаних робіт і акти приймання відремонтованих будівель і споруд зберігаються на підприємстві разом з документами будівництва об'єкта.