Содержание материала

ТЕМА 6: ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ.
Базові знання:
Дати визначення поняттям:

контроль у навчанні

Функції контролю

Види контролю

Цільова настанова:
У процесі вивчення теми формуються вміння:

 • обирати види контролю відповідно до етапів процесу навчання;
 • обирати способи контролю на кожному з етапів навчання;
 • розробляти засоби контролю, апробовувати та коригувати їх;
 • перевіряти відповідність обраних способів контролю вимогам.

Основна література
1. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нар. укр. акад. – Х.: Вид – во НУА, 2005. - 360 с.
2. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения: Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образования – Х.: ЧП „Штрих”, 2003. – 480с.
3. Коваленко О.Е., Шматков Є.В. Методика професійного навчання. Тестові завдання для самостійної роботи: Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей – Х., 2005. – 439с.

План вивчення теоретичного матеріалу:
1. Основні вимоги до контролю діяльності учнів.
2. Дидактичні характеристики контролю.
3. Проектування системи контролю.

1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Основні вимоги до контролю діяльності учнів.
1.Професійна спрямованість контролю.
Ця вимога зумовлюється цільовою підготовкою фахівців. Зміст і технологія підготовки фахівців у системі професійної освіти регламентуються стандартом освіти.

2. Об'єктивність контролю.
Для досягнення об'єктивності слід дотримуватися вимог інформативності, валідності та надійності контролю, диференційованості перевірки.

Інформативність контролю передбачає створення такої системи завдань, яка б охоплювала всі дози навчального матеріалу і відповідала всім необхідним рівням засвоєння.

Валідність контролю забезпечується:

 • відповідністю змісту контролю цілям навчання (контролювати слід лише те, чого навчали і що потрібно вміти виконувати);
 • наявністю значної кількості задач і завдань для контролю.

Надійність контролю – це стійкість його результатів, одержуваних при повторному контролі, а також близьких результатів під час його проведення викладачами. Ці показники пов'язані з валідністю й досягаються тими ж способами.

Диференційованість перевірки передбачає врахування специфіки навчального матеріалу, мети та завдань курсу, індивідуальних особливостей учнів.

3. Систематичність та інформативність контролю.
Систематичність контролю передбачає його регулярність. Організовуючи навчальний процес, викладач мусить продумати всю систему контролю з урахуванням мети, змісту, засобів педагогічної комунікації, своєї ролі та ролі учнів у цій системі, функцій, видів і методів контролю. Систематичність пов'язана з різноманітністю форм і методів контролю.

 • Правильна організація контролю.

Ця вимога передбачає індивідуальний характер контролю, гласність, етичне ставлення до учнів, різноманітність форм контролю, інформативність контролю, оперативність.

Вимоги до контролю і способи їхньої реалізації


Найменування
вимоги

Характеристики

Способи реалізації

Професійна спрямованість


Технологія контролю формування професійної діяльності мусить бути професійно спрямована і включати всі необхідні характери­стики мети (еталони) формованої професійної діяльності

Об'єктивність

Інформативність

Створення такої системи завдань, що охоплювали б усі дози навчального матеріалу і відповідали всім необхідним рівням засвоєння

Диференційованість перевірки

Вибір завдання залежно від характеру учнів, їхніх індивідуальних особливостей, типу темпераменту та мислення.
Добір засобів контролю залежно від мети курсу та теми.
Вибір способів контролю залежно від змісту навчального матеріалу

Валідність

Відповідність змісту контролю цілям навчання.
Наявність значної кількості задач і завдань для контролю.
Добір засобів контролю залежно від мети курсу і теми.
Вибір способів контролю залежно від змісту навчального матеріалу

Систематичність


Не можна контролювати засвоєне тільки на першому рівні (первинного ознайомлення).
Не слід удаватися до контролю, якщо викладач упевнений, що всі учні впораються із завданням.
Добре організований поточний (етапний) контроль може зняти необхідність у підсумковому контролі.
Потрібно застосовувати різні форми і методи контролю, що включають використання самоконтролю, взаємоконтролю під час роботи учнів парами

Правильна організація

Індивідуальний характер

Видача індивідуальних завдань.
Оцінювання кожного учня з поясненням індивідуальних помилок.
Виключення колективного приймання заліків, іспитів

Гласність

Наявність чітких критеріїв оцінювання виконаних контрольних
завдань.
Роз’яснювання учням цих критеріїв перед початком виконання
завдання.
Обов'язкове коментування результатів контролю із повідомленням правильних рішень та поясненням помилок

Етичне ставлення до учнів

Віра в можливості та перспективи кожного учня, що виявляється
в переконанні класу в цілому і кожного учня зокрема в тому, що всі вони є здібними і можуть перебороти труднощі навчання.
Попередження учнів перед поясненням нового матеріалу про можливі труднощі, висловлення надії, що всі зможуть їх перебороти,
з одночасною демонстрацією того, як діяти, на що звернути увагу, як впоратися з проблемами, що виникають.
Оптимістичне ставлення вчителя до успіхів учнів

2. ДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЮ.

Дидактичні характеристики контролю 

Рис. 1. Дидактичні характеристики контролю

Навчальна функція полягає в тому, що в процесі слухання відповідей учнів на питання і доповнень учителя відбувається систематизація, закріплення і зміцнення навчального матеріалу.

Виховуючи функція. Контроль привчає до систематичної роботи, дисципліни, сприяє формуванню відповідальності, активності, самостійності, допомагає розібратися в собі. Але контроль породжує і низку негативних ефектів (пристосовництво, неправда), саме тому він вимагає педагогічного керівництва й такту.

Розвиваюча функція. У процесі виконання завдань учні самостійно роблять висновки, узагальнення, використовують знання у змінених ситуаціях, навчаються виділяти головне, одержувати нову інформацію

Контроль, як один зі способів навчання дозволяє:

 • на початковому етапі навчання встановити діагноз, або визначити рівень підготовки учнів (діагностична функція);
 • спостерігати за ходом засвоєння навчального матеріалу і визначати ступінь правильності формованих умінь (формуюча функція);
 • прогнозувати або визначати якість формованих умінь згідно з вимогами до фахівців.

Блок контролю в схемі управління процесом навчання контролю виконує наступні функції:

 • комунікативно-організаційну – виявляється через спілкування викладачів і студентів у процесі контролю;
 • коригувальну – виявляється в розробленні коригувальних технологій навчання, які дозволяють виправити помилки в засвоєнні навчального матеріалу;
 • стимулюючу – виявляється як засіб стимуляції учнів у процесі навчання.

Контроль як спосіб оцінки результатів має кілька функцій і відповідних їм етапів:

 • перевірочна – установлення (виявлення) знань, умінь, навичок;
 • вимірювальна – вимірювання та порівняння виявлених умінь із метою навчання (еталонами цілей);
 • урахування – оцінювання і фіксація знань, умінь і навичок учнів.

3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ.

Алгоритм діяльності викладача 

Рис.2. Алгоритм діяльності викладача під час проектування системи контролю

Вимоги до організації контролю:

 • на перших етапах процесу навчання контроль мусить бути поопераційним;
 • на початку матеріального (матеріалізованого) і зовнішньомовленнєвого етапів зовнішній контроль має бути систематичним (за кожним виконуваним завданням);
 • наприкінці цих етапів, а також на наступних етапах зовнішній контроль мусить бути епізодичним (за вимогою учнів або у разі наявності у них систематичних помилок).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Завдання 16. Користуючись підручником [3], надати відповідь на тести, визначивши номера або набір номерів відповідей.

Запитання

Відповіді

13.2

А) Педагогів…
Б) Навчаемих…

13.4


13.6


13.11


13.13


13.23

А) Видами…
Б) Методами…
В) Засобами…

13.40


Завдання 17. Для заданої теми навчального матеріалу розробити систему контролю сформованих умінь, виконавши при цьому таке:

 • аналіз мети вивчення заданої теми;
 • аналіз характеристики учнів;
 • вибір видів і способів контролю на кожному з етапів навчання (заповнити таблицю, наведену нижче):

Етап навчання

Види і способи контролю

Діяльність викладача

Діяльність учнів

Вступний етап
Формування нових знань і дій
Контроль сформованої діяльності
 • розробити засоби контролю (завдання, питання, задачі) із указівкою системи оцінювання сформованих умінь.