Содержание материала

ТЕМА 2: МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Базові знання:
Дати визначення поняттям:

Технологічний підхід до навчання

Особистість

Структура особистості

Технології навчання

Мотивація

Стимул

Цільова настанова:
У процесі вивчення теми формуються вміння:
– визначати мету мотивації навчальної діяльності на кожному з етапів навчання;
– визначати вплив умов на вибір способів мотивації на кожному з етапів засвоєння;
– обґрунтовувати способи формування внутрішньої мотивації в учнів;
– для заданої теми навчального матеріалу залежно від наявних умов розробити заходи щодо формування внутрішньої мотивації на різних етапах навчання: формування нових знань, формування вмінь, контролю.
Основна література
1. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нар. укр. акад. – Х.: Вид – во НУА, 2005. - 360 с.
2. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения: Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образования – Х.: ЧП „Штрих”, 2003. – 480с.
3. Коваленко О.Е., Шматков Є.В. Методика професійного навчання. Тестові завдання для самостійної роботи: Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей – Х., 2005. – 439с.

План вивчення теоретичного матеріалу:
1. Цілі мотивації.
2. Поняття навчальної мотивації.
3. Дидактичні характеристики навчальної мотивації та способи її здійснення.
4. Послідовність діяльності викладача під час проектування мотиваційних технологій.

1. ЦІЛІ МОТИВАЦІЇ.

“Ми захоплюємося нашою наукою, але як заразити молодь цим захопленням? Як заманити у фізику майбутні Фермі? Звичайний у цих випадках метод - здивувати, вразити. Проблема в тому, що людину не можна здивувати, якщо вона не знайома з тією ситуацією, у яку ваш сюрприз вносить вирішальні зміни. Але в кожній сфері для новачка можна знайти захопливий, повчальний бік справи й подати її у формі, що викличе гострий інтерес. Це не кожному дано, але в цьому полягає “секрет мистецтва лектора” (Карл Дарроу).

“Світоглядні почуття виступають як внутрішні умови, включені в загальний ефект, визначені закономірним відношенням зовнішніх і внутрішніх умов. Від такого узагальненого, підсумкового відношення людини до життя залежить і поведінка людини в будь-якій ситуації, у якій вона перебуває, і ступінь її залежності від тієї ситуації або свободи в ній” (С.Л Рубінштейн).

Цілі мотиваційних технологій
мотиваційні технології покликані сприяти швидкому включенню учнів у професійну навчально-пізнавальну й навчально-виробничу діяльність без тривалого «вживання» в роботу, підтримувати діяльність на необхідному рівні активності.

Наявність мотиваційного компоненту в процесі навчання:
• швидкість включення викладача у навчальну діяльність,
• стійкість інтересу до неї,
• наполегливість у вирішенні навчальних проблем.

2. ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ.

Мотивація - це так звані психічні явища, що стали спонуканням до виконання тієї або іншої дії, учинку, що визначають активність особистості та її спрямованість на досягнення запланованого результату.

Мотиваційна поведінкаце результат дії двох чинників: особистісного та ситуаційного.

Особистісний чинник– це потреби, мотиви, настанови, цінності;

C итуаційний чинник – зовнішні умови, наприклад: поведінка інших людей, оцінки й реакції оточення.

Мотивусвідомлена потреба, яка викликає активність людини й визначає спрямованість цієї активності.

Мотив усвідомлена потреба, яка викликає активність людини й визначає спрямованість цієї активності.

Стимулспонукальна причина (звичайно зовнішній вплив), що суб'єктивно сприймається й викликає спрямовану активність людини. У деяких випадках стимул може стати мотивом, для чого людина мусить усвідомити стимул, «переробити» та відбити його у свідомості.

Мотивування пояснення людиною причин своїх дій із посиланням на обставини, що спонукали її до вибору певної дії.

Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях та інших видах стимуляції, які або спрямовують, або гальмують поведінку людини. У разі зовнішньої мотивації чинники, що регулюють поведінку, не залежать від внутрішнього «я» особистості.

Внутрішня мотивація сприяє одержанню задоволення від роботи, викликає інтерес, радісне збудження, підвищує самоповагу особистості.

«Люди поринають у діяльність заради неї самої, а не для досягнення яких-небудь зовнішніх нагород. Така діяльність є самоціллю, а не засобом для досягнення іншої мети.» (Рубінштейн С.Л.)
Взаємозв'язок мотивації з характером навчальної діяльності


Показники навчальної діяльності

Мотивація

Зовнішня

Внутрішня

Тенденція до продовження навчальної діяльності

Припиняється, якщо зникають зовнішні стимули

Триває досить довго

Креативність

Викликає напруженість, стримує творчість

Сприяє одержанню задоволення від роботи, викликає інтерес, радісне збудження, підвищує самоповагу особистості

Складність завдань

Учні надають перевагу спрощеним завданням, що призводить до втрати інтересу й активності у навчальній діяльності

Надають перевагу ускладненим завданням, що полегшує виконання дій, які вимагають евристичного підходу

Характер виконуваних дій

Полегшує виконання дій, що вимагають алгоритмічного підходу, але погіршує якість вирішення евристичних завдань, сповільнює творчу активність

Заважає виконанню алгоритмічних завдань, але сприяє евристичному підходові до вирішення завдань, прискорює зростання творчого мислення

Ефективність засвоєння навчального матеріалу

Поверхневе оволодіння навчальним матеріалом

Більш високий рівень освоєння теоретичного матеріалу

Тип сформованого мислення

Позитивно впливає на формування алгоритмічного мислення й алгоритмічної діяльності

Більш успішно впливає на пізнавальні процеси та поведінку особистості, сприяє формуванню творчого мислення

3. ДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА СПОСОБИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ.
Способи формування внутрішньої мотивації:
Класифікація навчальної мотивації 

Рис. 1. Класифікація навчальної мотивації

Вступна мотивація
активізує навчальну діяльність учнів, сприяє формуванню початкового бажання освоїти навчальний матеріал, викликає інтерес до процесу навчання.

Поточна мотивація
забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності та підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання.

Дидактичні характеристики внутрішніх мотиваційних технологій навчання


Види технологій

Методи навчання

Використовувані прийоми навчання

Вступна мотивація

Мотивуючий вступ

Віднесення до особистості

Віднесення до ситуації

Приголомшення

Виступ із цитатою, питанням

Мотивуюча демонстрація

Попереднє відвідування підприємств

Попередній показ досліджуваного явища, процесу

Поточна і заключна мотивація

Етап викладу матеріалу: лекція, бесіда, розповідь

,

Орієнтація змісту навчального матеріалу на його практичний зміст і на конкретну професійну діяльність

Демонстрація в мовленні практичного використання теоретичних положень, що наводяться

Етап формування і контролю діяльності: розв’язання задач і рішення завдань, виконання лабораторних робіт

Надання права вільного вибору завдань, створення завдань оптимальної складності, новизна і непередбачуваність завдань

Позитивний зворотний зв'язок або інформування учнів про успішність їхньої діяльності

Вступна мотивація може здійснюватися у формі
бесіди, показу, демонстрації того чи іншого предмета або явища, на яке буде спрямовано весь процес навчання. При цьому основними методами є мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація.

Поточна мотивація для підтримки постійного інтересу до навчальної діяльності. Вона може здійснюватися різними методами навчання відповідно до етапів формування діяльності:

у процесі його пояснення (бесіда, лекція, розповідь);

у ході виконання практичних завдань (розв’язання задач, вирішення завдань, виконання лабораторних робіт);

у процесі контролю (поточний, підсумковий, заключний тощо).

Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового матеріалу є
орієнтація навчального матеріалу на його практичний зміст, орієнтація на конкретну професійну діяльність, демонстрація в мовленні практичного використання теоретичних положень, які наводяться.

Основні прийоми поточної мотивації на етапі формування і контролю діяльності:
надання права вільного вибору завдань, створення завдань оптимальної складності, новизна та непередбачуваність завдань, позитивний зворотний зв'язок або інформування учнів про успішність їхньої діяльності.

4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Етап 1.
Аналіз тактичних і стратегічних навчальних цілей, виявлення професійної спрямованості навчального матеріалу і можливостей його орієнтації на практичний зміст, а також конкретну професійну діяльність. Результатом є перелік прикладів застосування навчального матеріалу для вирішення практичних завдань.

Етап 2.

Аналіз оперативних цілей навчання, змісту навчального матеріалу з метою встановлення типу формованого мислення і, відповідно, характеру пропонованих завдань (алгоритмічних або евристичних).

Етап 3.

Аналіз стану навчального процесу, що охоплює:
– аналіз базового матеріалу;
– аналіз типу мислення (образне, логічне або комбіноване);
– аналіз типу темпераменту, що переважає.

Етап 4.

Вибір типу мотивації (внутрішня, зовнішня).

Етап 5.

Під час вибору зовнішнього типу мотивації розробка способів її здійснення для різних типів темпераментів.

Етап 6.

За внутрішньої мотивації – розробка її способів для різних типів мислення з урахуванням базових знань.

Етап 7.

Опис послідовності дій викладача і передбачуваної реакції учнів у процесі реалізації мотивації.

Етап 8.

Перевірка реалізації мети, а також врахування особливостей психофізіологічних процесів під час навчання в розробленій технології.

 

Рис. 2. Алгоритм діяльності викладача з проектування мотиваційних технологій

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання 3. Користуючись підручником [3], надати відповідь на тести, визначивши номера або набір номерів відповідей.


3апитання

Відповідь

7.1

А) До зовнішніх мотивів….
Б) До внутрішніх мотивів….

7.10


7.11


7.14

А) Зовнішня мотивація….
Б) Внутрішня мотивація….

7.15


7.16

А) Вступна мотивація……
Б) Поточна мотивація……
В) Заключна мотивація……

7.20

Функції вступної мотивації…..

Функції поточної мотивації…..

7.37

А) Учні зі зовнішньою мотивацією
Б) Учні з внутрішньою мотивацією

4. Для заданої теми навчального матеріалу залежно від наявних умов розробити заходи щодо формування внутрішньої мотивації на різних етапах навчання: формування нових знань, формування вмінь, контролю.

Порядок опису розробленої технології.

  • Тема навчального матеріалу.
  • Мета мотивації.
  • Перелік прикладів використання застосовуваних знань у практичній діяльності (на підставі аналізу цілей навчання).
  • Тип формованого мислення і характер формованих завдань (на підставі аналізу змісту).
  • Тип темпераменту, що переважає, тип мислення, базові знання (на підставі аналізу навчального процесу).
  • Обраний тип мотивації.
  • Способи здійснення зовнішньої мотивації (перелік дій викладача й учнів).
  • Способи здійснення внутрішньої мотивації (перелік дій викладача й учнів).
  • Доказ істинності представлених мотивацій.