Содержание материала

4 Вибір розрахункових метеостанцій

4.1 Розрахункові точки об'єкта будови задаються географічними координатами.
4.2 Розрахункові метеостанції вибираються за критеріями:
віддаленості від розрахункової точки; належності розрахункової точки й метеостанції до одного й того ж орографічного району; однорідності режиму кліматичних умов місцезнаходження розрахункової точки й метеостанцій; однорідності вихідних даних.
4.3 За критерієм віддаленості метеостанції повинні знаходитись від розрахункової точки на відстані не більше 100 км.
Попередній вибір метеостанцій виконується за допомогою карт масштабу не менше 1:1 000 000.
Географічні координати відібраних метеостанцій і розрахункової точки перетворюють в умовну прямокутну систему координат за формулами:

 

Географічні координати відібраних метеостанцій

 

формула

4.4 Належність відібраних метеостанцій і розрахункової точки одному й тому самому орографічному району визначається згідно з таблицею 2, що містить перелік районів із відносно однорідним розчленуванням рельєфу.

Таблиця 2 - Орографічні райони України


Найменування районів

Показник вертикального розчленування, м

Причорноморська низина та степовий Крим

20

Українське полісся

25

Придніпровська низина

З0

Закарпаття .....

35

Приазовська височина

40

Придніпровська височина

50

Волино-подільська височина

50

Середньо-руська височина

70

Донецький кряж

80

Українські Карпати

200

Кримські гори

200

4.5 Перевірка однорідності режиму кліматичних умов у регіоні, що розглядається (траса ПЛ, територія РЕМ іт.ін.) може виконуватись двома способами:
- у разі наявності даних визначається однорідність рядів спостережень на розрахункових метеостанціях;
- встановлюється однорідність фізико-географічних умов.
4.6 Однорідність даних спостережень оцінюється для кожної пари метеостанцій, які утворюються в такому порядку: перша з другою, третьою,..., k; друга з третьою, ..., k - 1 й т. д. до L обробок (k -кількість метеостанцій). Для розрахунків на практиці достатньо обмежитись трьома метеостанціями, якщо розрахункова точка лежить у середині трикутника, утвореного цими метеостанціями.

Кількість обробок визначається за формулою:

 

Кількість обробок

 
Визначається кількість інверсій   /    одержаного ряду.  Пара метеостанцій утворює інверсію, якщо будь-якому значенню х  передує якесь значення у.
Приклад визначення однорідності рядів спостережень наведено в додатку А.

формула

4.7 Однорідним вважається регіон, розташований у межах радіусів дії однорідних пар метеостанцій. У межах цієї території до розрахунків можуть залучатись дані експлуатації та спостережень на ОВП.
4.8 Для визначення однорідності фізико-географічних умов ділянок 
території, що розглядається, використовуються показники оцінки гіпсометричної неоднорідності (однорідності).
Абсолютне значення показника однорідності Е визначається за формулою:

 

Абсолютне значення показника однорідності

 

Порівнювані ділянки території вважаються однорідними, якщо оцінювані на кожній ділянці значення Sо не перевищують 0,15 і їх попарна різниця не перевищує 0,05.
4.9 Кількісні дані для визначення однорідності вибираються з топографічних карт великого масштабу. Зведення щодо висот знімаються з контрольних точок на порівнюваних ділянках території.
Положення (координати) контрольних точок визначаються перетином ізогіпс зі сторонами квадратів імовірнісної палетки або регулярної сітки контрольних точок, в якості якої для зручності можна використовувати координатну географічну сітку карти. Сторона квадрата сітки контрольних точок має бути від 5 до 10 мм.
4.10 Приклад визначення однорідності фізико-географічних умов ділянок території наведено в додатку Б.