ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців” і Положення про районне відділення ененергозбуту (далі - РВЕ ененергозбуту).
  • Посада іменується – майстер рейдової бригади і бригади по відключенням.
  • Призначення посади – організація роботи по виявленню безоблікового користування електричною енергією, організація роботи електромонтерів по відключенням боржників.
  • Майстер рейдової бригади і бригади по відключенням обліку РВЕ призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління обленерго.
  • Майстер рейдової бригади і бригади по відключенням обліку безпосередньо підпорядковується начальнику абонентського відділу та функціонально – провідному інженеру.
  • Майстру рейдової бригади і бригади по відключенням підпорядковуються електромонтери.

 

Завдання та обов’язки
При виконанні службових обов’язків, обумовлених цією інструкцією, завдань та розпоряджень керівництва РВЕ майстер рейдової бригади та бригади по відключенням:

  • Розробляє місячні плани-графіки проведення відключень боржників та проведення рейдів по виявленню порушень правил користування електричною енергією (ПКЕЕ).
  • Організовує та відповідає за організацію роботи електромонтерів по відключенням та електромонтерів по виявленню крадіжок електроенергії споживачами.
  • Видає наряди та розпорядження на виконання робіт відповідно до вимог нормативних документів.
  • Проводить відключення та повторне підключення абонентів-боржників, перевіряє раніше відключених абонентів.
  • Приймає участь при виявленні безоблікового використання електричної енергії зі складанням актів за встановленою формою.
  • Складає звітність по факту проведених робіт.
  • Щоденно перевіряє справність та правильність експлуатації захисних засобів та інструментів. Впроваджує заходи по усуненню виявлених недоліків.
  • Проводить інструктаж по технічної безпеки рейдової бригаді та бригаді по відключенням боржників.
  • Проводить навчання і підготовку знов прийнятих електромонтерів по відключенням.
  • Проводить технічне навчання по підвищенню кваліфікації і профмайстерства підлеглого персоналу.
  • Щотижня проводить перевірку робочих місць підлеглого персоналу з оформленням довідки . Про результати перевірок інформує начальника абонентського відділу.
  • Виконує роботи по зніманню показань приладів обліку на підстанціях.

Права

  • Одержувати від персоналу РВЕ необхідну для виконання посадових обов’язків інформацію.
  • Вносити пропозиції, направлені на удосконалення ефективності збутової діяльності РВЕ.

Відповідальність
Майстер рейдової бригади та бригади по відключенням несе відповідальність за:

  • Несвоєчасне, неякісне та не в повному обсязі складання звітності для керівництва, невиконання доручень.
  • Недотримання дійсної “Посадової інструкції”.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання “Правил внутрішнього розпорядку” особисто і підлеглого персоналу.
  • Недотримання правил технічної безпеки (ПТБ) і правил технічної експлуатації електричних систем і мереж (ТЕЕСМ).
  • За порушення договору - зобов’язання “Про комерційну таємницю обленерго.

Повинен знати

  • Майстер рейдової бригади та бригади по відключенням у своїй роботі повинен знати і керуватися:
 • Чинним законодавством України;
 • Закон України “Про електроенергетику”;
 • Постанову КМ “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення” від 26.07.99 №1357;
 • Постанову КМ “Правила користування електричною енергією для населення” від 05.05.00 №754;
 • Нормативні та інструктивні матеріали Мінпаливоенерго України, Держенергонагляду, Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;
 • Наказами, вказівками, розпорядженнями та листами Мінпаливоенерго, Держенергонагляду та НКРЕ;
 • Внутрішніми нормативами та розпорядчими документами та інструктивними матеріалами обленерго;
 • Положення про РВЕ СО обленерго;
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок;
 • Інструкцію по наданню першої допомоги потерпілим у зв’язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного обладнання;
 • Правила експлуатації електрозахисних засобів;
 • Інструкцію з охорони праці;
 • Правила пожежної безпеки для підприємств енергетичної галузі в Україні;
 • Правила внутрішньо трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги

  • Майстер рейдової бригади та бригади по відключенням повинен мати середньо-спеціальну або вищу освіту за фахом.
  • Майстер виробничої ділянки групи обслуговування приладів обліку повинний мати 5 кваліфікаційну групу по електробезпеки.
  • Стаж роботи в енергетиці не менш одного року.

Взаємовідносини

  • У ході своєї діяльності, виконання виробничих функцій, покладених на нього завдань та службових обов’язків майстер взаємодіє з працівниками підрозділів управління енергозбут.
  • У своїй роботі майстер взаємодіє з працівниками розподільчих районних електромереж (РРЕМ) та інших підрозділів енергокомпанії відповідно до Інструкції про взаємовідносини СО енергозбут з іншими структурними підрозділами обленерго.
  • У випадку відсутності майстра заміна здійснюється по вказівці начальника

РВЕ:__________________________________________________________

   • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
   • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається майстру для керівництва в роботі.