• ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців” і Положення про РВЕ СО “______енергозбут” (СО “____обленерго”).
  • Посада іменується – майстер групи по заміні приладів обліку у фізичних осіб.
  • Призначення посади – організація роботи електромонтерів по заміні та установці приладів обліку.
  • Майстер по заміні приладів обліку призначається на посаду та звільняється з неї за наказом голови Правління АК “______обленерго”.
  • Майстер по заміні приладів обліку безпосередньо підпорядковується начальнику РВЕ та функціонально – начальнику абонентського відділу, провідному інженеру.
  • Майстру групи по заміні приладів обліку у фізичних осіб підпорядковуються електромонтери енергозбуту.

Завдання та обов’язки
При виконанні службових обов’язків, обумовлених цією Інструкцією, завдань та розпоряджень керівництва РВЕ майстер по заміні приладів обліку у фізичних осіб:

  • Розробляє місячні плани-графіки заміни і установки приладів обліку і здійснює та організовує роботу на підставі складеного плану.
  • Організовує роботу електромонтерів по заміні, установці та перевірці приладів обліку, видає розпорядження на виконання робіт.
  • Здійснює контроль за станом розрахункових приладів обліку та правильністю їх роботи, контролює за планом та строками заміни розрахункових приладів обліку відповідно до вимог Держстандарту.
  • Робить заміну, налагодження, перевірку розрахункових приладів обліку, встановлених у споживачів відповідно до вимог “Правил улаштування електроустановок” (ПУЕ), “Правил користування електричною енергією для населення” (ПКЕЕН) і термінів Держповірки приладів обліку.
  • Виявляє випадки безоблікового користування електричною енергією, ії розкрадань.
  • Складає звіти по факту проведених робіт.
  • Щотижня проводе перевірку робочих місць підлеглого персоналу з оформленням довідки, перевіряє якість виконанних електромонтерами робіт. Про результати перевірок докладає начальнику абонентського відділу.
  • Перевіряє справність та правильність експлуатації захисних засобів та інструментів, впроваджує заходи з усунення виявлених недоліків.
  • Проводить інструктаж по техніці безпеки (ТБ) електромонтерам по заміні приладів обліку.
  • Забезпечує дотримання робітниками вимог “ПКЕЕ” і інструкцій ТБ.
  • Проводить навчання і підготовку знов прийнятих електромонтерів по заміні приладів обліку.
  • Проводить технічне навчання по підвищенню кваліфікації і профмайстерства підлеглого персоналу.

Права
Майстер по заміні приладів обліку у фізичних осіб має право:

  • Одержувати від персоналу РВЕ необхідну для виконання посадових обов’язків інформацію.
  • Вносити пропозиції, направлені на удосконалення ефективності збутової діяльності РВЕ.

IV. Відповідальність
майстер по заміні приладів обліку у фізичних осіб несе відповідальність за:

  • Несвоєчасне, неякісне та не в повному обсязі складання звітності для керівництва обленерго, виконання доручень керівництва РВЕ.
  • Недотримання дійсної “Посадової інструкції”.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання “Правил внутрішнього розпорядку” особисто і підлеглого персоналу.
  • Недотримання правил технічної безпеки (ПТБ) і правил технічної експлуатації електричних систем і мереж (ТЕЕСМ).
  • За порушення договору - зобов’язання “Про комерційну таємницю обленерго
 • Повинен знати

Майстер по заміні приладів обліку у фізичних осіб у своїй роботі повинен знати і керуватися:

 • Чинним законодавством України;
 • Закон України “Про електроенергетику”;
 • Постанову КМ “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення” від 26.07.99 №1357;
 • Постанову КМ “Правила користування електричною енергією для населення” від 05.05.00 №754;
 • Нормативні та інструктивні матеріали Мінпаливоенерго України, Держенергонагляду, Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;
 • Накази, вказівки, розпорядження та листи Мінпаливоенерго, Держенергонагляду та НКРЕ;
 • Внутрішні нормативні та розпорядчи документи та інструктивні матеріали АК “______обленерго”;
 • Положення про РВЕ СО “____обленерго”;
 • Правила безпечної експлуатації електоустановок;
 • Інструкцію з надання першої допомоги потерпілим у зв’язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного обладнання;
 • Правила експлуатації електрозахісних засобів;
 • Інструкцію з охорони праці;
 • Правила пожежної безпеки для підприємств енергетичної галузі в Україні;
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 • Кваліфікаційні вимоги
  • Майстер по заміні приладів обліку у фізичних осіб повинний мати 5 кваліфікаційну групу зелектробезпеки.
  • Майстер по заміні приладів обліку у фізичних осіб повинен мати середньо-спеціальну або вищу освіту за фахом.
  • Стаж роботи в енергетиці не менш одного року.
 • Взаємовідносини
 • У ході своєї діяльності, виконання виробничих функцій, покладених на нього завдань та службових обов’язків майстер взаємодіє з працівниками підрозділів управління “______енергозбут”.
 • У своїй роботі майстер взаємодіє з працівниками районих електромереж (РЕМ) та інших підрозділів енергокомпанії відповідно до Інструкції про взаємовідносини “енергозбуту” з іншими структурними підрозділами АК “______обленерго”.
 • У випадку відсутності майстра заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:__________________________________________________________.
 • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
 • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається майстру для керівництва в роботі.