I. Загальні положення

 • Інструкція складена на підставі ЕТКД для робітників та Положення про РВЕ СО “______енергозбут” АК “______обленерго” (СО “____обленерго” обленерго).
 • Посада іменується – майстер виробничої ділянки групи обслуговування приладів обліку.
 • Призначення посади: забезпечення роботи з заміни і перевірці розрахункових електролічильників, виявлення безоблікового користування електричною енергією, організація роботи електромонтерів по заміні електролічильників.
 • Майстер рейдової бригади і бригади по відключенням обліку РВЕ призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління АК “______обленерго” .
 • Майстер по заміні приладів обліку безпосередньо підпорядковується начальнику енергозбуту.
 • Майстер по заміні приладів обліку включається в список осіб, що мають право видачі нарядів та розпоряджень, є матеріально відповідальною особою.

Завдання та обов' язки майстра

При виконанні службових обов’язків, обумовлених цією Інструкцією, завдань та розпоряджень керівництва РВЕ майстер здійснює функції та виконує наступні види роботи:

  • Робить заміну, перевірку розрахункових приладів обліку електричної енергії, встановлених у споживачів відповідно до вимог правил улаштування електроустановок (ПУЕ), “Правил користування електроенергією” (ПКЕЕ) і термінів Держповірки приладів обліку.

2.2. Відповідає за організацію роботи електромонтерів з експлуатації приладів обліку, по заміні розрахункових однофазних, трифазних електролічильників у низьковольтних і високовольтних електроустановках споживачів і підстанціях електромереж “______обленерго”.
2.3 Розробляє річні і місячні плани-графіки заміни електролічильників і здійснює роботу на підставі затвердженого керівництвом СО “____обленерго” плану-графіка.

  • Складає у встановлений термін звіти по обсягу виконаних робіт.

2.5 Здійснює навчання і підготовку знову прийнятих електромонтерів по заміні однофазних і трифазних електролічильників .
2.6 Проводить технічне навчання по підвищенню кваліфікації і майстерності персоналу, що виконує роботи зі зняття, установці і перевірці приладів обліку.
2.7 Працює в комісії з перевірки знань Правил технічної експлуатації електричних систем і мереж (ТЕЕСМ), Правил технічної безпеки (ПТБ), Правил пожежної безпеки (ППБ) і інструкцій електромонтерів і контролерів.

  • Організовує роботу електромонтерів по заміні електролічильників.
  • Перевіряє якість виконуваних робіт електромонтерами.
  • Проводить інструктаж з техніки безпеки (ТБ) електромонтерам.
  • Аналізує результати виробничої діяльності електромонтерів, забезпечує правильність і своєчасне оформлення первинних документів по обліку робочого часу, вироблення.
  • Бере участь у розробці і впровадженні прогресивних методів перевірки приладів обліку і виявлення розкрадань.
  • Контролює налагодження, монтаж і проводить подальшу експлуатацію нових приладів обліку електроенергії. Бере участь у вимірах навантажень у години максимуму системи, у рейдах по перевірці дотримання режимів споживання.
  • Дає рекомендації з організації розрахункового обліку електроенергії при проектуванні електроустановок споживачів.
  • Робить заміну електролічильників безпосереднього включення і включених через вимірювальні трансформатори струму.
  • Здійснює перевірку правильності схем включення приладів обліку електроенергії до і після заміни електролічильників, при необхідності виконує налагоджувальні роботи розрахункових обліків.
  • Виявляє випадки безоблікового користування електроенергією, її розкрадань.
  • Робить заміну трьохфазних та однофазних електролічильників .
  • Забезпечує дотримання електромонтерами по заміні приладів обліку вимог Правил і інструкцій із ТБ і застосуванні безпечних прийомів при провадженні робіт.
  • Щодня проводить перевірку справності і правильності експлуатації захисних засобів і інструментів. Вживає заходів по усуненню виявлених недоліків.
  • Контролює дотримання електромонтерами правил безпеки при веденні робіт на ділянці. Вживає заходів по усуненню виявлених недоліків.
  • Видає розпорядження на наряди і проведення робіт і не допускає виконання робіт без видачі розпоряджень.
  • Проводить періодичні і позачергові інструктажі, інструктажі на робочих місцях по безпечних методах роботи з оформленням їхній у журнал інструктажів.
  • Забезпечує наявність на відповідних пристроях, що відключають, і устаткуванні попереджувальних плакатів.
  • Щодня на початку робочого дня контролює готовність персоналу до роботи (здачу ыспитыв з ТБ; забезпечення спецодягом і спецвзуттям; наявність інструмента, засобів індивідуального захисту; виконання заходів, виявлених попередньою перевіркою).

При виявленні неготовності персоналу до безпечних прийомів праці негайно повідомляє керівника; проводить позачерговий інструктаж з ТБ.

  • Виявляє причини порушення правил ТБ при веденні робіт, розбирає їх з персоналом.
  • Забезпечує виконання у встановлений термін розпоряджень і заходів щодо поліпшення і створення безпечних умов праці, передбачених актами, наказами, розпорядженнями.
  • На зборах робітників, ІТП доповідає о порушеннях правил безпеки, що мали місце.
  • Навчає знову прийнятих і переведених робітників безпечним методам праці. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань робітників і ІТП на допуск до самостійної роботи.
  • Стежить за своєчасним проведенням інструктажу по техніки безпеки, навчанням, перевіркою знань підлеглого персоналу.

III Права майстра

Майстер виробничої ділянки групи обслуговування приладів обліку має право:

  • Безперешкодного доступу в будь-який час доби до електроустановок і до розрахункових приладів обліку електроенергії до всіх споживачів, при пред'явленні службового посвідчення.
  • Давати обов'язкові для виконання приписи для усунення виявлених порушень згідно: правил улуштування електроустановок (ПУЕ), правил безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ), правил технічної експлуатацію електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ); складати відповідні акти.
  • Одержувати від споживачів пред'ялення необхідної технічної документації і звітності згідно встановленого порядку.
  • Одержувати від структурних підрозділів РВЕ необхідні матеріали для рішення питань, що входять у коло його діяльності.
  • Давати вказівки і розпорядження підвідомчим споживачам і підлеглому персоналу РВЕ з питань експлуатації приладів обліку і вимагати їхнього виконання.

IV. Відповідальність майстра

Майстер виробничої ділянки групи обслуговування приладів обліку енергозбуту згідно з чинним законодавством несе відповідальність за:

  • Недотримання дійсної інструкції.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни та недотримання “Правил внутрішнього трудового розпорядку”, ПБЕЕ, ПУЕ, ПТЕЕСМ, правил безпечної роботи з інструментами і пристосуванням (ПБРз ІіП), правил експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ).
  • За неякісне і несвоєчасне виконання завдань та службових обов'язків, покладених на нього та обумовлених цією Інструкцією.
  • Несхоронність інформації, що складає комерційну таємницю.
  • Несхоронність справ, звітів, технічної документації та матеріальних цінностей.
  • Неправильність виданих розпоряджень, прострочення термінів держповірки розрахункових засобів обліку.

V. Повинен знати

Майстер повинний знати:

  • Постанови розпорядження, накази, методичні, нормативні, керівні матеріали, що стосуються виробничої діяльності в частині експлуатації розрахункового обліку електроенергії.
  • Технічні характеристики і вимоги, пропоновані до приладів розрахункового обліку електроенергії.
  • Інструкцію з охорони праці при заміні електролічильників.
  • Правила внутрішнього розпорядку, правила і норми охорони праці і ТБ протипожежної безпеки.
  • Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ), гл. I п.п. 1.1.1-1.1.4; 1.3.6; 1.5.1-1.5.4; 1.5.6; 1.5.7; 1.7.
  • Правила організації роботи з персоналом.
  • Правила технічної експлуатації електричних систем і мереж (ТЕЕСМ): Уведення; гл. Е1-12; Е1-2 цілком; гл. ЕП-12 цілком.
  • Правила технічної безпеки (ПТБ): ГЛ. БІ-1, БІ-2 цілком; гл. БПІ – БІІ4 цілком; гл. БІІІ-5 цілком.
  • Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) гл. 1.5.1-1.5.44; Гл. 1.6.1-1.6.23; Додаток – цілком.
  • Інструкції з надання першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадком при обслуговуванні енергетичного устаткування – цілком.
  • Правила застосування й іспити засобів захисту, використовуваних в електроустановках: гл. 1.2-цілком; гл. 2.1.1-12.1.5; гл.1.1.44-2.1.50; гл. 1.51-2.1.54; 2.1.63-2.1.64; 2.1.94-2.1.95; гл. 2.2. –цілком; гл. 3.1.35; гл.3.1.53.
  • Посадову інструкцію.
  • ППБ: розділ Б гл. 14; розділ Е гл.18; розділ Ж.;
  • володіти навиками роботи на персональному комп’ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI. Кваліфікаційні вимоги

  • Майстер виробничої ділянки групи обслуговування приладів обліку повинний мати 5 кваліфікаційну групу по електробезпечності.
  • Стаж роботи в енергетиці не менш одного року.
  • Майстер виробничої ділянки групи обслуговування приладів обліку повинний мати середньо-спеціальну або вищу освіту за фахом.

II. Взаємовідносини

  • Призначення, переміщення і звільнення від роботи майстра виробляється по представленню начальника РВЕ.
  • У випадку відсутності майстра заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:_________________________________________________________________________
  • Термін дії дійсної інструкції 3 роки з моменту.
  • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розписку, один екземпляр вручається майстру для керівництва у виробничої роботі.
  • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.