I. Загальні положення

1.1 Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців ” і положення про РВЕ «______енергозбут»

  • Посада іменується – інспектор з контролю та обліку електроенергії РВЕ СО “____обленерго”.
  • Призначення посади – контроль за:
 • реалізацією, організацією, споживанням й обліком електричної енергії;
 • контроль за режимами електроспоживання і потужності;
 • своєчасною оплатою споживачами споживаної електроенергії.
  • Інспектор енергозбут призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління АК “______обленерго”.
  • Інспектор безпосередньо підпорядковується начальнику енергозбуту та функціонально - старшому інспектору РВЕ, а також підтримує прямі зв'язки та обмін інформацією з відділом збуту електроенергії та абонентським відділом РВЕ.

II Завдання та обов’язки інспектора з контролю та обліку електроенергії

Інспектор повинен:

  • Вести роботу за місячним планом, затвердженим начальником (заступником начальника) РВЕ.
  • Проводити разом із представниками споживача обстеження і перевірки електрообладнання та засобів обліку. Зі складеними актами, ознайомлювати керівництво (директора, головного інженера), споживача.
  • Здійснювати перевірку технічного стану електроустановок споживача (трансформаторних підстанцій) напруги до 1000В II та III категорії надійності, розподільчих щитів, повітряних і кабельних ліній, що комплектує устаткування, приладів обліку, вимірювальних трансформаторів струму і напруги, дизельних електростанцій і т.п.
  • Брати участь у допуску до експлуатації нових чи реконструйованих, або у разі збільшення потужності, електроустановок споживачів до 1000В II та III категорії надійності.
  • Визначати і контролювати відповідність схем електропостачання категорійності споживачів в електроустановках до 1000В II та III категорії надійності.
  • Здійснювати контроль за виконанням споживачами заходів для попередження аварій на час можливих перерв електропостачання в грозовий період, при ожеледньо-вітрових явищах, при введенні регулювальних заходів.
  • Контролювати та аналізувати подані заявки споживачами на споживання електричної енергії і потужності.
  • Брати безпосередню участь у оформлені договорів на постачання електроенергії.
  • Контролювати своєчасну оплату за спожиту електричну енергію і вживати заходи по ліквідації заборгованості.
  • Брати участь у відключенні споживачів-боржників.
  • Виявляти безоблікове користування електроенергією, невідповідність договірним умовам.
  • Виявляти самовільне чи приховане приєднання потужності, порушення договірних умов.
  • Контролювати наявність, відповідність, стан приладів обліку, вимірювальних трансформаторів струму і напруги.
  • Контролювати повірку розрахункових засобів обліку споживачів на закріпленій ділянці.
  • Зобов'язаний забезпечити наявність відбитків пломб свого пломбувача на всіх закріплених точках обліку електроенергії протягом 6 місяців з дня призначення на посаду
  • Складати акти режиму енергоспоживання, що визначають величину аварійної, технологічної та екологічної броні споживачів
  • Контролювати проведення режимних вимірів у споживачів і в цілому по РВЕ.
  • Здійснювати контроль за застосуванням усіх видів графіків відключень і обмежень і їхньої ефективності.
  • Контролювати виконання споживачами заданих граничних величин споживання електроенергії і потужності.
  • Брати участь по підготовці матеріалів юрисконсульту для подальшої передачі в адміністративну комісію, прокуратуру чи господарський суд на порушників правил користування електричною енергією (ПКЕЕ).
  • Здійснювати контроль за виконанням раніше виданих розпоряджень і вживати заході по їх виконанню.
  • Виконувати роботи по наладці схем обліку.
  • Виконувати роботи по заміні приладів обліку та трансформаторів струму.
  • Вести облік робочого часу, заповнювати графік обстежень електроустановок споживачів, складати місячний звіт про виконану роботу.
  • Ведення пофідерного балансу, всієї документації по закріпленому за ним фідеру.
  • Виконувати інші роботи за вказівкою начальника (заступника начальника) РВЕ.

 

III Права інспектора з контролю та обліку електроенергії

Інспектор має право:

  • Безперешкодного доступу в будь-який час доби до електроустановок і до розрахункових приладів обліку електроенергії до всіх споживачів, незалежно від міністерства, форм власності і приналежності при пред'явленні службового посвідчення.
  • Давати обов'язкові для виконання розпорядження для усунення виявлених порушень згідно правил улаштування електроустановок (ПУЕ), правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил користування електричною енергією (ПКЕЕ), складати відповідні акти.
  • Вимагати від споживачів дотримання встановлених режимів споживання електроенергії і потужності, обмежувати у встановленому порядку відпуск електроенергії, у випадку невиконання встановлених режимів, а також в інших випадках, передбачених законодавством і ПКЕЕ.
  • Вимагати від споживачів пред'явлення необхідної технічної документації і статичної звітності згідно встановленого порядку.
  • Припинити роботу й опломбувати електроустановку, по якій є заборгованість за спожиту електроенергію.
  • Вимагати від керівництва підприємств, організацій і установ дотримання заданого режиму електроспоживання і потужності.

IV Відповідальність інспектора з контролю та обліку електроенергії

інспектор несе відповідальність за:

  • Недотримання дійсної інструкції.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни і не дотримання “Правил внутрішнього розпорядку”, правил пожежної безпеки (ППБ), правил улаштування електроустановок (ПУЕ), правил технічної експлуатацію електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил технічної безпеки (ПТБ).
  • Неякісне і несвоєчасне виконання планових і оперативних завдань керівництва РВЕ і СО “____обленерго”.
  • Неякісне складання, несвоєчасне надання звітності, інформації у відповідні відділи Енергозбуту.
  • Несхоронність інформації, що складає комерційну таємницю.
  • Несхоронність справ, звітів, технічної документації.
  • Прострочення термінів держповірки розрахункових засобів обліку на закріпленій ділянці.
  • Понаднормативні втрати електричної енергії на закріпленій ділянці.

V Повинен знати

  • Інспектор повинен знати і використовувати у своїй роботі :
 • схему надходження електроенергії в електромережі РВЕ;
 • територіальне розташування споживачів електричної енергії;
 • основи економіки й організації праці;
 • положення: навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій Мінпаливенерго України з питань охорони праці й експлуатації устаткування;
 • основи трудового законодавства;
 • теоретичні основи електротехніки (ТОЕ), правила улаштування електроустановок (ПУЕ), правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правила технічної безпеки (ПТБ);
 • Правила застосування засобів захисту, використовуваних в електроустановках;
 • Правила безпеки при роботі з інструментом і обладнанням;
 • Інструкцію за наданням першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного устаткування.;
 • Правила користування електричною енергією;
 • Методику розрахунків за реактивну електроенергію;
 • Прейскурант тарифів за електроенергію;
 • Методику визначення величини безоблікового, нераціонального використання електричної енергії, порушення режиму робіт електронагрівальних установок і нарахування за порушення підвищеної плати;
 • Постанови, накази, розпорядження обленерго та СО “____обленерго” відповідно до службових обов'язків;
 • володіти навиками роботи на персональному комп`ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI Кваліфікаційні вимоги

інспектор повинний:

  • Мати вищу чи середню електротехнічну освіту.
  • Мати кваліфікаційну групу по техніки безпеки не нижче 5 при інспектуванні електроустановок напругою до 1000В.
  • Періодичність перевірки знань з охорони праці – 1 раз на рік у комісії СО “____обленерго”, з правил технічної безпеки – 1раз у 3 роки.
  • Повинний мати організаторські здібності.
  • При виконанні вищевикладених вимог інспектор має право на одержання премії і доплат, передбачених законодавством і діючими положеннями про преміювання по підприємству.

VII Взаємовідносини

   • У випадку відсутності інспектора відділу заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:________________________________________________________________________
   • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається інспектору для керівництва у виробничій діяльності.
   • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.