Посадова інструкція
Начальника абонентського відділу
районного відділення ененергозбуту

 

I.Загальні положення


1.1. Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників та спеціалістів” і Положення про районне відділення ененергозбуту .
1.2. Посада іменується – начальник абонентського відділу РВЕ енергозбут.

  • Призначення посади - організація роботи РВЕ по обліку, реалізації та збору коштів за відпущену побутовим споживачам електроенергію, здійснення контролю за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що надходить в межі району та відпускається споживачам, а також організація роботи з персоналом.
  • Начальник абонентського відділу РВЕ ененергозбуту призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління обленерго.
  • Начальник абонентського відділу РВЕ безпосередньо підпорядковується начальнику РВЕ СО енергозбут.
  • Начальнику абонентського відділу РВЕ ененергозбуту підпорядковуються інженерно-технічні робітники, що займаються питаннями збуту, розподілу, контролю і обліку електроеннергії, а також контролери та електромонтери по заміні приладів обліку електроенергії.

II. Завдання та обов'язки начальника абонентського відділу

Начальник абонентського відділу РВЕ ененергозбуту:

  • Здійснює керівництво виробничою й економічною діяльністю РВЕ щодо збуту електроенергії і контролю за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що надходить в межі району та відпускається споживачам.
  • Забезпечує виконання виробничих планів і завдань персоналом абонентського відділу.
  • Здійснює систематичний контроль за своєчасним надходженням коштів за відпущену електроенергію в т.ч. по виписаних рахунках і вживає заходів по ліквідації заборгованості споживачів.
  • Організовує та забезпечує контроль за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що відпускається споживачам, а також пофідерний аналіз.
  • Проводить аналіз витрат електроенергії на її транспорт (ТРЕ), несе відповідальність та приймає міри по зменшенню їх комерційної складової, в т.ч. обумовлені невірно виконаними нарахуваннями (донарахуваннями) та виписаними рахунками, неправильною роботою приладів обліку, безобліковим споживанням та розкраданням електроенергії.
  • Організовує роботу по укладанню договорів з побутовими споживачами на користування електроенергією, приймає заходи по виконанню плану укладення договорів.
  • Організовує проведення замірів в “режимний” день, виконує аналіз результатів замірів.
  • Контролює додержання технічних умов на приєднання електроустановок споживачів.
  • Організовує та контролює роботу по ліквідації безоблікового споживання електроенегії.
  • Організовує установку приладів розрахункового обліку побутових споживачів.

За результатами місяца надає керівництву СО обленерго службову записку з оцінкою діяльності персоналу абонентського відділу.

  • Організовує контроль за станом розрахункових приладів обліку та правильністю їхньої роботи.
  • Забезпечує своєчасне виконання заявок споживачів щодо контролю споживання та розрахунків за електроенергію.
  • Організовує роботу персоналу по якісній підготовці та успішному проходженню РВЕ до осінньо-зимового періоду (ОЗП).
  • Проводить роботу з персоналом абонентського відділу відповідно до "Положення про навчання, інструктажі та перевірки знань робітників підприємств, установ і організацій Мінпаливенерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання".
  • Організовує своєчасне проходження працівниками абонентського відділу РВЕ медичних оглядів та перевірки знань.
  • Забезпечує своєчасне та якісне проведення усіх видів навчання та інструктажу персоналу.
  • Організовує роботу комісії по перевірці знань з правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил технічної безпеки (ПТБ), правил пожежної безпеки (ППБ), інструкцій по охороні праці у лінійного персоналу РВЕ.
  • Здійснює не менше одного разу на тиждень перевірку робочих місць, приймає заходи по усуненню виявлених недоліків і порушень.
  • Бере участь у роботі комісії по розгляду нещасних випадків, що сталися на об’єктах РВЕ чи пов’язаних з експлуатацією електроустановок споживачів.
  • Проводить контроль робочого часу, виконання планових оперативних завдань персоналом, удосконалює форми роботи і нормування робочого часу.
  • Надає допомогу юрисконсульту РВЕ ененергозбуту в підготовці матеріалів на споживачів – боржників, у разі виявлення крадіжок електроенергії, недотримання договірних величин електроспоживання та порушників правил користування електроенергією (ПКЕЕ) для подачі іх до прокуратури та до господарського суду. Розглядає претензії споживачів з питань електропостачання та використання електроенергії відповідно до правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН).
  • Організовує планування, облік, підготовку та надання звітності по основних напрямках діяльності РВЕ відповідно до затверджених форм та сроків.
  • Вживає всі необхідні заходи та використовує свої права для виконання завдань, що поставлені перед РВЕ та функцій, обумовлених цим Положенням.
  • Сумлінно і в інтересах трудового колективу ененергозбуту виконує свої посадові обов’язки, не зловживає посадовим становищем, вживає заходи, спрямовані на поліпшення діяльності РВЕ і ененергозбуту в цілому.
  • Своєчасно допомагає юрисконсульту по підготовці матеріалів щодо споживачів - (боржників), які не виконують договірні обов’язки стосовно розрахунків, у разі виявлення крадіжок електроенергії та недотримання договірних величин електроспоживання..
  • Володіє програмою АСРПП, має доступ до роботи на компьютері по формуванню всіх відомостей і звітів.
  • Вживає заходи, спрямовані на дотримання правил пожежної безпеки, інструкції “Про заходи пожежної безпеки в ененергозбуту”, на забезпечення чистоти в приміщеннях та на території розташування РВЕ.
  • Розробляє і в установленому порядку подає на затвердження інструкції з охорони праці, забезпечує цими інструкціями працівників абонентському відділу РВЕ, вимагає належного їх дотримання, здійснює своєчасний їх перегляд, внесення змін та доповнень.
  • Забезпечує порядок та безпечні умови праці робітників.
  • Забезпечує робочі місця інструкціями, схемами, журналами та іншою технічною документацією, попереджувальними знаками і плакатами, контролює їх збереження.
  • Забезпечує дотримання працівниками трудової та виробничої дисципліни, виконання правил та інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії. Вживає заходи щодо припинення порушень дисципліни, правил, інструкцій.
  • Систематично здійснює перевірку дотримання працівниками на робочих місцях вимог, правил та норм з охорони праці, стану захисних засобів, інструменту, приладів. Вживає заходи щодо усунення недоліків.
  • Дає і контролює правильність видачі розпоряджень на проведення щоденних робіт.
  • Забезпечує виконання в установлені терміни приписів та заходів щодо поліпшення умов і забезпечення безпеки праці, передбачених актами, планами, наказами й розпорядженнями по обленерго та РВЕ.
  • Розроблює та вносити пропозиції керівництву ененергозбуту щодо поліпшення стану охорони праці в РВЕ.
  • Забезпечує своєчасне і якісне проведення усіх видів навчання (як знов прийнятих робітників, так і тих, котрі переводяться) та інструктажу (повторного, позапланового, цільового) працівників, а також перевірку знань ними правил і інструкцій з охорони праці. Очолює комісію з перевірки знань робітників, надає вказівки про допуск робітників до самостійної роботи після перевірки знань.
  • Негайно інформує керівництво ененергозбуту, профспілковий комітет та службу охорони праці енергокомпанії про кожний нещасний випадок.
  • Організовує проведення Дня охорони праці в абонентському відділу та приймає в ньому безпосередню участь.
  • Доводить до відома працівників абонентському відділу накази, вказівки, розпорядження, листи, повідомлення та інші розпорядчі та інформаційні документи обленерго, в т.ч. ті, що стосуються поліпшення охорони праці.
  • Інформує працівників абонентському відділу про нещасні випадки та інші надзвичайні ситуаці по обленерго та РВЕ, намічає заходи щодо запобігання аналогічних випадків по підрозділу РВЕ.
  • Організовує своєчасне проходження працівниками періодичних медичних оглядів.
  • Своєчасно інформує керівництво обленерго про осіб, які не пройшли в установлені терміни перевірку знань, інструктажі та медогляд і вирішує питання про їх допуск до роботи.
  • При нещасному випадку терміново організувує долікарняну медичну допомогу постраждалому і його доставку в лікувально-профілактичний заклад. Зберігати до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці в такому стані, в якому вона була на момент пригоди (якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших працівників і не приведе до більш тяжких наслідків), а також вживати заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.
  • Подає матеріали керівництву для розгляду питання щодо застосування дисциплінарних стягнень до порушників діючих інструкцій, правил та норм, правил з охорони праці.
  • Подає матеріали керівництву на заохочення підлеглих працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й поліпшення умов праці.

 

III. Права начальника абонентського відділу

Начальник абонентського відділу РВЕ має право:

 • На підставі довіреності голови Правління представляти інтерес РВЕ ененергозбуту на підприємствах, установах та організаціях, органах влади та в органах місцевого самоврядування в межах своєї компетенції.
 • Рекомендувати до заохочення або надавати пропозиції про притягнення до відповідальності працівників абонентського відділу.
 • Інформувати керівництво для вирішення питання про відсторонення від роботи підпорядкованого персоналу, що не забезпечує виконання своїх обов’язків або порушує правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правила техніки безпеки (ПТБ), правила пожежної безпеки (ППБ), правила внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного режиму, до прийняття остаточного рішення з даного питання.
 • Видавати розпорядження по абонентському відділу, відповідно до своєї компетенції.
 • Вимагати у централізованих служб та відділів ененергозбуту дані та матеріали, необхідні для роботи абонентському відділу РВЕ.
 • Організовувати та проводити роз’яснювальну роботу серед населення із залучанням телебачення, радіо, газет, а також проведенням бесід і використанням плакатів з питань ененергозбутової діяльності.
 • Брати участь у виробничих нарадах та підіймати на них питання, що стосуються виробничо-господарської діяльності РВЕ.
  • Оформляти в регіональне представництво Держенергонагляду листи-заявки про застосування санкцій по виявлених фактах порушення Закону України “Про електроенергетику”, ТЕЕСМ, ПТБ, правил користування електричною енергією та давати пропозиції щодо припинення подачі електроенергії в електроустановки споживачів, стан яких загрожує життю людей, або може призвести до виникнення аварій чи пожеж.
  • Видавати районам електромереж розпорядження про відключення споживачів та про виконання інших заходів по регулюванню електроспоживання, що обумовлені наказами керівництва по обленерго.
  • Подавати пропозиції керівництву по внесенню змін у посадові та виробничі інструкції працівників абонентському відділу
  • Вносити пропозиції до комісії з розробки колективного договору обленерго.
  • Вносити пропозиції по раціоналізації робочих місць персоналу абонентського відділу.

3.16 Розробляти організаційні та технічні заходи по зниженню витрат електроенергії в мережах в частині комерційної складової.

  • Вносити пропозиції начальнику РВЕ ененергозбуту про заохочення персоналу або накладення дисциплінарних заходів до порушників інструкцій ТЕЕСМ, ПТБ, ППБ, виробничої і трудової дисципліни.
  • Давати консультативні поради споживачам на установку необхідних приладів обліку.
  • Давати обов'язкові для виконання оперативні завдання підпорядкованому персоналу.

IV. Відповідальність

Начальник абонентського відділу РВЕ ененергозбуту несе відповідальність за:

  • Невиконання покладених на абонентський відділ РВЕ функцій і завдань.
  • Недоліки в ененергозбутовій роботі абонентському відділу РВЕ.
  • Незадовільну організацію роботи з персоналом і організацію його праці.
  • Недотримання чинного законодавства в діяльності РВЕ.
  • Незадовільну організацію техніки безпеки, впровадження організаційних і технічних заходів щодо створювання безпечних та здорових умов праці на робочих місцях, за роботу по охороні праці і пожежній безпеці.
  • Незадовільну організацію навчання персоналу у відповідності до Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій Мінпаливенерго України щодо питань охорони праці та експлуатації обладнання.
  • Приховування та несвоєчасне розслідування нещасних випадків (в т.ч. пожеж) і виконання заходів, зазначених в актах розслідування.
  • Несвоєчасну розробку та перегляд інструкцій з охорони праці для усіх професій РВЕ.
  • Незабезпечення норм виробничої санітарії на робочих місцях.
  • Несвоєчасне та правильне вживання заходів до споживачів, що порушують режими електроспоживання, або договірні зобов’язання в частині розрахунків за споживану електроенергію.
  • Невиконання обов’язків, обумовлених колективним договором.
  • Незадовільне ведення в РВЕ документації по інструкціях, перевірці знань ТЕЕСМ, ПТБ, ППБ.
  • Невиконання наказів та розпоряджень обленерго, СО енергозбут та приписів служби охорони праці.
  • Незбереження основних фондів та матеріальних цінностей.
  • Несвоєчасне проходження працівниками РВЕ періодичного медичного огляду.
  • Допущений брак при складанні та поданні звітів, довідок, інформації.
  • Незбереження усієї технічної, виробничої та службової документації РВЕ.
  • Недотримання цієї Посадової інструкції.
  • Недотримання ПТБ і ТЕЕСМ.
  • Порушення трудової та виробничої дисципліни, недотримання Правил внутрішнього розпорядку особисто та підлеглим персоналом.

 

V. Начальник повинен знати

Начальник абонентського відділу РВЕ повинен керуватися у своїй діяльності та знати наступні основні правові, нормативні та директивні документи:

 • Закони України “Про електроенергетику”, “Про охорону праці”;
 • накази та вказівки Мінпаливенерго України, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, внутрішні нормативні, директивні й розпорядчі документи обленерго та СО енергозбут;
 • Правила улаштування електроустановок (ПУЕ);
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);
 • технічну експлуатацію електричних станцій і мереж (Правила) (ТЕЕСМ);
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) і Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС);
 • Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ) та Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН);
 • типове положення про навчання з питань охорони праці.
 • інструкції по охороні праці, Положення про СУОП;
 • Правила організації роботи з персоналом на енергетичних підприємствах та організаціях Мінпаливенерго України, інші керівні документи по роботі з персоналом;
 • Правила пожежної безпеки для підприємств енергетичної галузі України;
 • типове положення про навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України;
 • загально об’єктову інструкцію “Про заходи пожежної безпеки в ененергозбуту”;
 • Положення про РВЕ та Положення про СО енергозбут;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • володіти навиками роботи на персональному компьютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI. Кваліфікаційні вимоги

   • На посаду начальника абонентського відділу РВЕ призначається особа, яка має вищу технічну чи інженерно-економічну освіту і стаж праці за фахом не менш 3 років, або середню спеціальну технічну освіту та стаж роботи за фахом не менш 5 років.
  • Начальник абонентського відділу повинен мати групу з електробезпеки не нижче 5.
  • Періодичність перевірки знань по охороні праці - 1 раз на рік у комісії СО обленерго.
  • Заступник начальника РВЕ включається в список осіб, що мають право видачі нарядів та розпоряджень (згідно ПБЕЕ).  


VII. Взаємовідносини

Начальника абонентського відділу РВЕ:

   • За наказом голови Правління виконує обов'язки начальника РВЕ на час його відсутності.
   • Дотримує Інструкцій про взаємовідносини з підрозділами СО обленерго, а також з підрозділами управління та електромереж Компанії.
   • У своїй роботі взаємодіє з розподільчими районами електричних мереж (РРЕМ) та підрозділами управління енергокомпанії відповідно до Інструкції про взаємовідношення СО обленерго з іншими структурними підрозділами обленерго та Розподілу обов’язків між персоналом енергозбут і Центральної диспетчетчерскої служби (ЦДС).
   • У разі виконання покладених на нього вимог, начальник абонентського відділу РВЕ має право на заохочення, обумовлене Колективним договором обленерго.
   • У випадку відсутності начальника абонентського відділу заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:_______________________________________________________________
   • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
   • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається начальнику абонентського відділу для керівництва в роботі.