Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила охорони працi для перукарень

Правила охорони працi для перукарень

Зміст статті
Правила охорони працi для перукарень
Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень та споруд
Вимоги до технологічних процесів та обладнання
Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях перукарень
Пожежна безпека
Вимоги до засобів захисту працюючих
Санітарія та гігієна праці
Норми видачі спецодягу та спецвзуття для працівників перукарень

ДЕРЖАВНИЙ  КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА
ОХОРОНОЮ ПРАЦI

Д Е Р Ж А В Н И Й
НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI

 

НПАОП  93.0-1.07-97

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦI ДЛЯ  ПЕРУКАРЕНЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного коміте­ту України
по нагляду за охороною праці
від  21.05.97 №143

 

П Е Р Е Д М О В А
1. Розроблено: Українським науково-дослідним і конструк­торсько-технологічним інститутом побутово­го обслуговування
Розробники:   О.Ю.Iльяшук  (відповідальний виконавець)
В.В.Корзенков  (зав.відділом)
Л.А.Мельничук  (консультант)

2. Внесено на розгляд та
затвердження: Українським  союзом об'єднань, підприємств
і  організацій  побутового  обслуговування
населення
3. Введено вперше

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила встановлюють вимоги щодо забезпечення належного рівня організації робіт по охороні праці в перукарнях.
Ці Правила поширюються на         всі підприємства України,   незалежно   від   форми власності            та  відомчого підпорядкування,  які виконують перукарські послуги.
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України Правила техники безопасности и производственной санитарии для парикмахерских системы Минбыта УССР, затверджені наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від 10.10.1986 р. № 305.

2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах даються посилання на такі нормативні документи:
Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р.
ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.Пожарная безопасность. Общие
требования.
ГОСТ   12.1.019-79   ССБТ.                       Электробезопасность.          Общие
требования номенклатура видов защиты.
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая.
ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623 та зміни до нього, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
23.02.84 р. № 92.
ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 р. № 94.
ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 р.№ 123.
ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, № 4088-86, затверджені в 1986 р. Мінохорон здоров'я СРСР.
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ від 31.03.94 р. № 45.
НАОП   1.1.10-1.01.85   Правила   техніки   безпеки                                 при
експлуатації електроустановок,  затверджені  Міненерго  СРСР  ЦК
галузевої профспілки 10.09.85 р.
СНиП П-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Нормы проектирования. М.Стройиздат 1981 г.
СНиП П-4-79 Естественное и искуственное освещение. Светотехника 1979 г. № 10.
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНиП П-34-75 Горячее водоснабжение.
СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения. М.Стройиздат, 1976 г.
СНиП 2.09.02-85 Производственные здания.
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
Правила   пожежної   безпеки   в   Україні,                               затвержджені
Пожнаглядом України 14.06.95 р., введені в дію наказом МВС України від 22.06.95 р. № 400.
Правила безопасности в газовом хозяйстве.
Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. № 30 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 р. за № 95/304.
Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН 245-71 М., Стройиздат., 1972.
Нормы технологического проектирования парикмахерских. М., Гипробытпром, 1980.
Временные санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию педикюрных кабинетов.

3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Особи, винні в порушенні норм з охорони праці, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством.
3.2. В основу Правил покладені вимоги державних стандартів Системи стандартів безпеки праці (ССБП) і завдання щодо їх упровадження.
3.3. Усі нормативно-технічні документи і інструкції з техніки безпеки та виробничої санітарії, що видаються і діють на підприємствах, повинні відповідати вимогам цих Правил.
3.4. Працівники, що працюють у перукарнях, повинні:
- пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
- пройти інструктаж і навчання безпечним методам роботи і перевірку знань відповідно до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці;
- знати правила гасіння вогню і вміти застосовувати перші засоби гасіння пожежі.
3.5. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою працівники проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік.
Посадові особи відповідно до Переліку посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки згідно з наказом керівника
підприємства  проходять  навчання  і  перевірку  знань  з питань
охорони праці.
Повторна перевірка знань провадиться в усіх випадках порушення цих Правил і при переході на іншу роботу.
3.6. Розслідування аварій і нещасних випадків провадиться у порядку, встановленному Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.
3.7. Усі підприємства забезпечуються аптечкою, що містить у собі набір необхідних засобів для надання першої медичної допомоги.
3.8. У разі нещасного випадку потерпілому негайно надається перша медична допомога. 
< Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу   Правила охорони працi при експлуатацiї пралень та лазень >