Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

Зміст статті
Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу
Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень та споруд
Вимоги до технологічних процесів та обладнання
Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях швейних підприємств
Пожежна безпека
Вимоги до засобів захисту працюючих
Види спецодягу і терміни його носіння для робочих професій швейних підприємств
Норми розміщення технологічного обладнання та інвентаря
Надання першої долікарської медичної допомоги

Місце для герба України ДЕРЖАВНИЙ  КОМІТЕТ УКРАїНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА
ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Д Е Р Ж А В Н И Й
НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ
ДЛЯ ПІДПРИЕМСТВ ІНДПОШИВУ І РЕМОНТУ ОДЯГУ
Київ
ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАїНИ ПРО
ОХОРОНУ ПРАЦІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від ____________ № _______
ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ
ДЛЯ ПІДПРИЕМСТВ ІНДПОШИВУ І РЕМОНТУ ОДЯГУ
Київ
П Е Р Е Д М О В А
1. Розроблено: Українським науково-дослідним і конструк­торсько-технологічним інститутом побутово­го обслуговування
Розробники:   Н.І. Нікітіна  (відповідальний виконавець)
В.В.Корзенков  (зав.відділом)
Л.А.Мельничук  (консультант)
2. Внесено на розгляд та
затвердження: Українським  союзом об'єднань, підприємств і  організацій  побутового  обслуговування
населення
3. Введено вперше

ДНАОП 9.0.30.1
ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ
ДЛЯ ПІДПРИЕМСТВ ІНДПОШИВУ І РЕМОНТУ ОДЯГУ
Дата введення

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила встановлюють порядок забезпечення належного рівня організації робіт щодо охорони праці на підприємствах індпошиву і ремонту одягу.
Ці Правила поширюються на всі підприємства України, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, які виконують роботи щодо пошиття та лагодження одягу за індивідуальними замовленнями населення.
З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий индпошива и ремонта одежды системы Минбыта УССР, затверджені наказом Міністра побутового обслуговування населення УРСР від
03.04.85 р. № 72.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах даються посилання на такі нормативні документи:
Закон України про охорону праці від 14.10.1992 р.
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрация. Общие требования
безопасности.
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.Общие эргономические требования.
ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ.Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные.
ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Щитки защитные. Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ  12.4.026- 76  ССБТ.  Цвета   сигнальные   и                                                                                                          знаки
безопасности.
ГОСТ 12.4.029-76 ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия.
ГОСТ 2874-82. Вода питьевая.
ДНАОП 0.00-4.03-93 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, установах і організаціях, затверджене  постановою
Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 623 та зміни до нього, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
23.02.94 р. № 92.
ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з
охорони праці, затверджений  наказом  Держнаглядохоронпраці  від
11.10.93 р. № 94.
ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 р.
№ 123.
ДНАОП 0.03-3.15-86 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, № 4088-86, затверджені в 1986 р. Мінохорони здоров'я СРСР.
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ від 31.03.94 р. № 45.
НАОП   1.1.10-1.01.85   Правила   техніки   безпеки                                                                                                            при
експлуатації електроустановок,  затверджені  Міненерго  СРСР  ЦК
галузевої профспілки 10.09.85 р.
СНиП П-4-79 Естественное и искусственное освещение. Светотехника 1979 г. № 10.
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.
СниП 2.04.05-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СНиП П-34-76 Горячее водоснабжение.
СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения. М.Стройиздат, 1976 г.
СНиП П-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий. СНиП 2.09.02-85 Производственные здания .
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.
СНиП Ш-1-80 изд. 1989 г. Техника безопасности в строительстве.
Граничні норми підіймання і переміщення вантажних речей неповнолітніми, затверджені наказом МОЗ України від 22.03.96 р. № 59, зареєстровані в Мінюсті України 16.04.96 р. за № 183/1208.
Правила безопасности в газовом хозяйстве.
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Державним комітетом України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду 17.06.92 р.
Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів, затверджені наказом Голови Дерднаглядохоронпраці України від 16.12.93 р. № 128.
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Пожнаглядом України 14.06.95 р., введені в дію наказом МВС України від
22.06.95 р. № 400.
Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. № 30 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.05.94 р. за № 95/304.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Особи, винні в порушенні норм з охорони праці, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством.
3.2. В основу Правил покладені вимоги державних стандартів Системи стандартів безпеки праці (ССБП) і завдання щодо їх упро­вадження.
3.3. Усі нормативно-технічні документи і інструкції з охорони праці, що видаються і діють на підприємствах, повинні відповідати вимогам цих Правил.
3.4. Працівники, зайняті на підприємствах індпошиву і ремонту одягу, повинні:
- пройти медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
- пройти інструктаж і навчання безпечним методам роботи і перевірку знань відповідно до Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.
3.5. Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою працівники проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік.
Посадові особи відповідно до Переліку посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один раз на три роки згідно з наказом керівника підприємства проходять навчання і первірку знань з питань охорони праці.
Повторна перевірка знань провадиться в усіх випадках порушення цих Правил і при переході на іншу роботу.
3.6. Розслідування аварій і нещасних випадків провадиться у порядку, встановленому Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.
3.7.               Кожний           виробничий                 підрозділ                     підприємства забезпечується:
- аптечкою, що містить у собі набір необхідних засобів для надання першої медичної допомоги;
- плакатами про правила надання першої допомоги, які вивішуються на видних місцях.
3.8. У разі нещасного випадку потерпілому негайно надається перша медична допомога. 
< Правила охорони праці для видавництв ї редакцій   Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті >