Содержание материала

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива та енергетики України
від 26 липня 2005 р. № 343

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2005 р. за № 1230/11510 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В КОМПАНІЯХ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА В ОРГАНІЗАЦІЯХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Правила пожежної безпеки в енергетичних компаніях, підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (далі - Правила) розроблено відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", Закону України "Про альтернативні джерела енергії", Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.94 № 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку", а також згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МНС України від 19.10.2004 № 126 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009. Правила встановлюють вимоги пожежної безпеки, обов'язкові для всіх компаній, підприємств та організацій енергетичної галузі, незалежно від форм власності й відомчої підпорядкованості (далі - енергетичні підприємства).

1.2 Забезпечуючи пожежну безпеку на енергетичних підприємствах, слід також керуватись стандартами, державними будівельними нормами, "Правилами устройства электроустановок" (далі - ПУЕ) (шосте видання, Енергоатомвидав, 1987), "Правилами побудови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" ДНАОП 0.00-1.32-01, "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила" ГКД 34.20.507-2003, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 13.06.2003 № 296, та іншими нормативними актами, які регламентують вимоги пожежної безпеки.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 Закон України "Про пожежну безпеку".

2.2 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.94 № 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (із змінами).

2.3 Закон України "Про охорону праці" (із змінами).

2.4 Закон України "Про альтернативні джерела енергії".

2.5 Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру".

2.6 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України від 19.10.2004 № 126 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004).

2.7 "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ-1987), шосте видання, Енергоатомвидав, 1987.

2.8 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затверджені наказом Мінпаливенерго України від 13.06.2003 № 296 (ГКД 34.20.507-2003).

2.9 Положення про добровільні пожежні дружини (команди) та Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджені наказом МНС України від 11.02.2004 № 70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за № 221/8820, 222/8821.

2.10 Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 № 254, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 15.05.98 за № 318/2758 (ДНАОП 0.00-1.20-98).

2.11 Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97 № 257 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451 (ДНАОП 1.1.10-1.01-97).

2.12 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.11.2001 № 485 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03.12.2001 за № 1002/6193 (ДНАОП 1.1.10-1.02-01).

2.13 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21.06.2001 № 272 (ДНАОП 0.00-1.32-01).

2.14 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (ДНАОП 0.00-4.12-05).

2.15 "Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86 (Загальносоюзні норми технологічного проектування. Визначення категорій приміщень і будівель з вибухопожежної і пожежної небезпеки)", затверджені МВС СРСР 27.02.86, за погодженням Держбуду СРСР (лист від 20.12.85 № ДП6141-1) (НАПБ Б.07.005-86).

2.16 ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ "Цвета сигнальные и знаки безопасности (Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні і знаки безпеки)", затверджений наказом Держкомстату СРСР від 24.05.76 № 1267.

2.17 ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування і збереження)".

2.18 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)", затверджений постановою Держкомстату СРСР від 14.06.91 № 875.

2.19 ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація і маркування)".

2.20 ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ "Пожарная безопасность статического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека статичної електрики. Загальні вимоги)", затверджений наказом Держкомстату України від 24.12.96 № 569.

2.21 ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ "Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)".

2.22 ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки (Трубопроводи промислових підприємств. Пізнавальне фарбування, попереджувальні знаки і маркувальні щитки)".

3. СКОРОЧЕННЯ

АЗС 

- автозаправні станції 

АСК 

- автоматична система керування 

АСУ 

- автоматична система управління 

АПС 

- автоматична пожежна сигналізація 

АПГ 

- автоматичне пожежогасіння 

АРЗ 

- автоматичний регулятор збудження 

АУП 

- автоматичні установки пожежогасіння 

БЩК 

- блоковий щит керування 

ВРП 

- відкритий розподільний пристрій 

ГРУ 

- газорегуляторна установка 

ГР 

- горючі рідини 

ГЩК 

- груповий щит керування 

ГРП 

- газорегуляторний пункт 

ДПД (ДПК) 

- добровільна пожежна дружина (команда) 

ДЕС 

- дизельна електростанція 

ЕОМ 

- електронно-обчислювальна машина 

ЗРП 

- закритий розподільний пристрій 

ІТП 

- інженерно-технічний працівник 

КГП 

- керівник гасіння пожежі 

КЗ 

- коротке замикання 

ЛЗР 

- легкозаймисті рідини 

ОВБ 

- оперативно-виїзна бригада 

ПЛ 

- повітряні лінії 

ППО 

- професійна пожежна охорона 

ПТБ 

- правила техніки безпеки 

ПТЕ 

- правила технічної експлуатації 

ПТК 

- пожежно- технічна комісія 

ПУЕ 

- правила улаштування електроустановок 

СДОР 

- сильнодіючі отруйні речовини 

СПБ 

- служба пожежної безпеки 

СЦКУ 

- система централізованого керування установками 

ТО 

- технічне обслуговування 

ТП 

- технологічний процес 

УПС 

- установка пожежної сигналізації 

ЦЩК 

- центральний щит керування