Содержание материала

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного
комітету України
по нагляду за
охороною праці
від 18.07.96 № 122

 

ДНАОП 8.7.10—1.01—96
__________________________

ПРАВИЛА
охорони праці для видавництв ї редакцій

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом
поліграфічної промисловості ім Т.Шевченка
РОЗРОБНИКИ В.О.Громцев (Мїнпресінформ),
Б.А. Гайванович (УНДІПП),
О.Г.Жеглов (ВО “Поліграфкнига”),
Н.И.Куновська (УНДІПП, відповідальний виконавець),
Г.Ю.Лут (Видавництво “Вільна Україна”),
Л.О.Мельничук (Держнаглядохоронпрацї),
В.К.Моргунский (АТ “Полїграфїст”),
Л.Г.Палагнюк (Вид-во “Преса України”),
Л.М.Тяллєва (УНДІПП, зав відділом),
І.М.Чижевський (УАД),
Л.Я.Шиманська (УНДІПП, керівник теми)
2 ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
Міністерством України у справах преси та інформації
3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані Правила розповсюджуються на видавництва та редакції (надалі — видавництва) незалежно від їх форм власності та відомчої належності.
Правила встановлюють вимоги охорони праці до виробничих ї допоміжних будівель і приміщень, виробничих дільниць, обладнання та робочих місць; санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці; вимоги до експлуатації автотранспорту та порядку проведення вантажно-розвантажувальних робіт.
Дані Правила поширюються на всіх працівників видавництв.
Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил, в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.
Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством.
Розслідування та облік аварій, нещасних випадків та професійних захворювань, що мали місце у видавництвах. повинні проводитися у порядку, встановленому ДНАОП 0.00-4.03-93.
3 введенням в дію Правил охорони праці для видавництв і редакцій вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 8.7.10-1.03-86 “Правила безпеки праці у видавництвах та редакціях”. Затверджені Держкомвидавом СРСР,1986 р.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даних Правилах є посилання на такі нормативні документи:
ГОСТ 12.0.003-74 “ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация”;
ГОСТ 12.1.003-83 “ССБТ Шум. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”;
ГОСТ 12.1.018-93 “ССБТ. Пожаровзрывоопасность статического електричества. Общие требования”;
ГОСТ 12.1.019-79 “ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты”;
ГОСТ 12.1.030-81 “ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”;
ГОСТ 12.2.003-91 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12.2.032-78 “ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования”;
ГОСТ 12.2.033-78 “ССБТ Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования”;
ГОСТ 12.2.049-80 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования”;
ГОСТ 12.3.002-75 “ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12.3.009-76 “ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12.3.013-77 “ССБТ. Работы машинописные. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12.3.020-80 “ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности”;
ГОСТ 12. 4.013-85Е “ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия”;
ГОСТ 21889-76 “Система “человек-машина”. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования;
СНиП II-4-79 “Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования”;
СНиП II-89-90 “Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования”;
СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;
СНиП 2.09.02-85 “Производственные здания”;
СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания и помещения промышленных предприятий”;
СН 181-70 “Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий”;
СН 3223-85 “Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах”;
ДНАОП 0.00-1.02-92 “Правила будови ї безпечної експлуатації ліфтів”. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92;
ДНАОП 0.00-1.03-93 “Правила будови ї безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів”. Затверджені Держнаглядохоронпрацї України наказом від 16.12.93 № 128;
ДНАОП 0.00.1.21-84 “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів”. Затверджені Головдерженергонагляд Міненерго СРСР 21.12.84;
ДНАОП 0.00-4.03-93 “Положення про розслідування та облік нещасних випадків. професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах та організаціях”. Затверджені кабінетом міністрів України 10.09.93. Постанова № 623;
ДНАОП 0.03-1.43-88 “Санітарні правила при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням № 4607-88”. Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1988 р;
ДНАОП 0.03-3.01-71 “Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71”. Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1971 р;
ДНАОП 0.03-3 18-88 “Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88”. Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР, 1988 р;
ДНАОП 0.03-3 28-93 “Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками”. Затверджені Мінохорониздоров’я України наказом від 10.12. 93 № 241;
НАОП 1.1.10-1.01-85 “Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок”. Затверджені Міненерго СРСР, 10.09 85;
НАОП 5.1.12-1.01-80 “Правила техніки безпеки на автомобільному транспорті”. Затверджені Мінавтотранс РРФСР, 23 10.80;
НАОП 5.1.12-1.02-78 “Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств”. Затверджені Мінавтотранс РРФСР 11.12.78;
НАОП 8.7.10-2.04-84 “ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки”. Затверджені Держкомвидавом СРСР. 1984 р;
Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о. держінспектора України з пожежного нагляду, 14.06.95. Зареєстрованї Міністерством юстиції України 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755;
Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. Утверждено приказом Госстроя СССР от 29.12.73. № 279;
Правила дорожнього руху України Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93, № 1094.