• Загальні дані. Технічна характеристика
  • Призначення                                                                                                         

Вимикачі малооливні призначені для комутації кіл трифазного змінного струму з частотою 50 Гц номінальною напругою 10 кВ в нормальних режимах, а також для автоматичного вимкнення цих кіл при коротких замиканнях і перевантаженнях, що виникають в аварійних режимах.
Малооливні вимикачі серії ВМП-10, ВМПП-10, ВМПЕ-10 та інші (відрізняються один від одного типом привода) призначені для роботи в умовах помірного клімату в шафах комплектного розподільчого устаткування (КРУ) і камерах збірних одностороннього обслуговування (КСО) внутрішньої і зовнішньої  установки,   класу  напруги  до  10 кВ трифазного змінного струму з частотою 50 Гц
Управління вимикачами може здiйснюватися  електромагнiтними приводами постiйного струму або вмонтованими пружинними приводами.

  • Структура умовного позначення вимикача

  В  М  П Е(П)- 10 -  Х - Х- (Т)  
   Структура умовного позначення

 

 

Кліматичне виконання та категорія розміщення

Номінальний струм вимкнення, кА

Номінальний струм, А

Номінальна напруга, кВ
Е-електромагнітний, П-пружинний привід
підвісний
малооливний
вимикач

  • Технічні дані вимикачів типу ВМП-10, ВМПП-10, ВМПЕ-10:

Назва параметра

ВМП-10-630-20
ВМП-10-1000-20
ВМП-10-1250-20
ВМП-10-1600-20
ВМП-10-2000-20
ВМП-10-2750-20
ВМП-10Е-3000-20

ВМПП-10-630-20
ВМПП-10-1000-20
ВМПП-10-1600-20

ВМПЕ-10-630-20
ВМПЕ-10-1000-20
ВМПЕ-10-1600-20
ВМПЕ-10-2000-31,5
ВМПЕ-10-3200-31,5

Номiнальна напруга, кВ

10

10

10

Найбiльша робоча напруга, кВ

11,5

12

12

Номiнальний струм,А

600
1000
1600
2000
2750
3000

630
1000
1600

630
1000
1600
2000
3200

Номінальний струм вiдкл., кА

20

20

20/31,5

Власний час відключення з приводом, сек.

0,1

0,09

0,1
0,09/3200А

Мінімальна безструмова пауза при АПВ, сек.

0,5

0,4

0,4

Електричний опір струмопроводу полюса мкОм

50/630А
40/1000А
30/1250А
30/1600А
30/2000А
30/2750А
30/3000А

55/630 А
45/1000 А
32/1600 А

50/630А
40/1000А
30/1600А
30/2000А
10/3200А

Вага оливи, кг

5,5

5,5

5,5-0,5

Вимикачi всiх типiв максимально унiфiкованi й вiдрiзняються за  номiнальним струмом, перерiзом струмопроводу i розмiрами  виводiв, а за струмом вiдключення - рiзною конструкцiєю дугогасних  камер розмiрами цилiндрiв i потужнiстю енергоносiя приводу.
Умови експлуатації: кліматичне виконання і категорія розміщення У2 згідно ГОСТ 1550;
Дану інструкцію слід розглядати разом з паспортом і заводською інструкцією з експлуатації вимикача.

 • Будова та робота вимикача
  • Принцип роботи вимикача ґрунтується на гасiннi  електричної дуги, яка виникає при розмиканнi контактiв, потоком газооливної сумiшi, яка   утворюється в результатi iнтенсивного розкладу трансформаторної оливи пiд дiєю високої температури дуги.
  • Вимикач складається з  таких  основних  частин:
 • рами  з приводом, яка  є  основою  вимикача;
 •  трьох   полюсiв, кожний   з   яких пiдвiшений до рами на  двох  опорних  iзоляторах;
 •  iзоляторних  тяг, що передають рух вiд привода через вал вимикача до механiзму  перемiщення рухомих стержнiв полюсiв;
 •  двох  мiжполюсних  iзоляцiйних  перегородок.

З боку привода рама закрита металевим кожухом, в якому є вiкно для нагляду за рiвнем оливи в полюсах i  покажчиком положення вимикача, вiкно для зчитування показників лiчильника  кiлькостi  операцiй  вимкнення, вiкно для  виходу  важеля ручки заведення пружин (для вимикача  з  пружинним  приводом), вiкно для  покажчика стану робочих  пружин  привода, вiкно для  управлiння  механiзмом  вкочування   i покажчика його положення, вiкно для кнопок ручного управлiння.

  • Полюс вимикача складається  з  iзоляцiйного  цилiндра, на кiнцях якого заармованi металевi фланцi. На верхньому  фланцi  закрiплений  корпус, до  якого  крiпиться головка полюса.

Вимикач серії ВМПЕ

Рис. 1. Вимикач серії ВМПЕ.
1-полюс;  2-ізолятор;  3-рама; 4-ізоляційна тяга; 5- вал;  6- міжполюсна перегородка; 7-опорний гвинт; 8- гвинт.

  • Для спостереження за рiвнем оливи в полюсі на нижньому фланцi циліндра  встановлений  оливопокажчик - скляна  трубка  з  двома граничними рисками.
  • Для  запобiгання витiканню  оливи  при  комутацiях  в  полюсi  через олiєпокажчик в нижньому фланцi встановлений зворотний клапан.
 •  Експлуатація вимикача.
  • В процесі експлуатації необхідно проводити:
 • поточний ремонт вимикача 1 раз в 3 роки, якщо обладнання експлуатується менше 25 років і при необхідності за результатами випробувань і вимірювань, якщо обладнання експлуатується більше 25 років.;
 • середній ремонт вимикача 1 раз на  6 років, якщо обладнання експлуатується менше 25 років і  1 раз в 3 роки, якщо обладнання експлуатується більше               25 років.

Експлуатація вимикачів проводиться з дотриманням заходів безпеки, вказаних в розділі 4.

  • В процесі експлуатації необхідно  перевіряти справнiсть   механiчних   блокувань   вимикача, якi  не допускають:
 • включення або вимкнення  роз'єднувачiв  при  ввiмкненому оливному вимикачі;
 • перемiщення візка з робочого в контрольне положення i зворотному порядку при ввiмкненому вимикачi в КРУ.
  • В процесі експлуатації необхідно перевіряти справнiсть   i вiдповiднiсть сигнально-командних блок-контактiв привода положенню рухомого стержня вимикача.
  • В процесі експлуатації необхідно перевіряти рiвень оливи в бачках вимикача.
  • Виконання позапланових  поточного чи середнього ремонту  вимикача здійснюється при:
 • досягненнi гранично  допустимої  кiлькостi  ввiмкнень-вимкнень   струмiв   короткого замикання розрахованих для  кожного вимикача;
 •  після  викидання  оливи  з  оливного вимикача;
 •  виникненнi неполадок або для усунення дефектiв, якi  вимагають  ремонту;
 •  збільшенні гранично допустимого значення перехідного опору контактiв.

Також необхідно перевіряти дію вимикача з приводом два рази на рік, а саме до настання грозового сезону та перед початком осінньо-зимового періоду.

  • При огляді необхідно:
 • провести зовнішній огляд вимикача, впевнитись у відсутності забруднення його зовнішніх частин, особливо ізоляційних деталей;
 • переконатися у відсутності пошкоджень ізоляційних деталей;
 • переконатися у відсутності викидів оливи і слідів підтікання через ущільнення в полюсах;
 • перевірити рівень оливи в полюсах;
 • провести зовнішній огляд контактних з’єднань та переконатися у відсутності ознак надмірного їх перегріву.

У випадку відсутності зауважень вказаної перевірки вимикач може залишатись в роботі до наступного огляду, технічного обслуговування  чи середнього ремонту. В іншому випадку вимикач необхідно вивести в ремонт  і, за потребою, виконати поточний чи середній ремонт.
При поточному ремонтi малооливного вимикача повиннi бути виконанi наступнi випробування i вимiрювання:

 • провести очищення вимикача, протерти ізоляційні деталі, відновити мастило на тертьових поверхнях;
 • долити або замінити оливу в полюсах, якщо вона має пробивну міцність нижче 15 кВ;
 • дотягнути ущільнювальні з’єднання або замінити ущільнювальні прокладки;
 • виміряти електричний опір струмопровода.

При виявленні механічних пошкоджень ізоляції або перегріву полюсів вимикач необхідно вивести в ремонт.
Після проведення середнього, поточного ремонтів малооливного вимикача повиннi бути виконанi наступнi випробування i вимiрювання:

 • випробування iзоляцiї пiдвищеною напругою;
 • вимiрювання омiчного опору головних контактiв;
 • перевiрка ходу в контактах (вжиму) при ввiмкненнi, повний хiд контактiв;
 • перевiрка одночасностi замикання i розмикання контактiв;
 • вимiрювання швидкостi вмикання i вимкнення;
 • ввiмкнення i вимкнення при номiнальнiй i заниженiй напрузi оперативного струму.
  • Приймання вимикачів в експлуатацію після середнього і поточного ремонтів повинно виконуватися начальником групи ПС (майстром ЕТГ)  i оперативним працiвником. При прийманні повинно бути перевiрено виконання всього обсягу робiт з ремонту вимикача, всiх вимiрiв i випробувань, якiсть виконаних робiт.
  • Всi роботи, що виконувались при ремонтi i прийманнi вимикача  пiсля ремонту повиннi бути оформленi технiчним актом згідно додатків 1-3. До акту додаються всi протоколи випробувань, вимірювань i iншi  матерiали.
  • Проведення середніх, поточних ремонтiв повинно бути  вiдображено в експлуатацiйних вiдомостях чи в паспортi оливного вимикача.
  • Вимкнення  i  ввiмкнення  вимикачiв  у  нормальних  умовах здійснюється: 
 • з  мiсця  натисканням  кнопки   ручного   ввiмкнення  i вимкнення;
 • дистанційно  - при   подачi   імпульсу    на     котушки електромагнiтiв  ввiмкнення  i  вимкнення  з  панелі  ОПУ  або   шафи управлiння. Вiд   дії струмів  к.з.  вимикач  вимикається   автоматично  з допомогою пристроїв релейного захисту.
  • Визначення положення  вимикача  здійснюється  за  допомогою покажчика, встановленого на валу привода, з написами "вкл." і "викл.". Заведення  робочих  пружин  /для  вимикачiв  з  пружинними приводами/  здійснюється  автоматично   електродвигуном   або вручну коливальним рухом важеля зовнішньої обойми обгiнної муфти.
  • Приводи  вимикачiв  обладнуються:

 автоматикою  повторного ввiмкнення /АПВ/; автоматикою ввiмкнення резерву  /АВР/.  Автоматика  дiє через привід на вимикач за заданим режимом.

  • Перед  виконанням операцiй з оливним вимикачем слiд  виконати його огляд. При огляді вимикача необхiдно перевiрити:
 • величину навантаження  i  напруги (за приладами); 
 • рівень  оливи   в  полюсах;  
 • вiдсутнiсть протiкання оливи, трiску i шуму  в  полюсах, слiдiв  викидання  оливи;
 • роботу  пiдiгрiву  в  зимовий  перiод; 
 • стан  кріплення  вимикачiв;
 • наявність i чiткiсть диспетчерських назв.
  • Огляд  вимикача  проводиться  одночасно  з  оглядом  усього обладнання пiдстанцiї та перед здiйсненням операцiй вимикачем.
  • Позачерговi огляди вимикачiв  проводяться:
 • за складних метеорологiчних умов;
 • при  необхiдностi  вести  бiльш  пильний  нагляд через виявленi дефекти;
 • перед кожним ввiмкненям пiд напругу.
  • Ремонт вимикача здiйснюється у відповідності до вимог "Правил безпечної експлуатацiї електроустановок" і  згідно технологiчної карти.
  • Закінчення ремонту вимикача і введення його в експлуатацію після ремонту оформляється технічним актом згідно додатків 1-3.

 

 

 • Заходи безпеки.

 

  • Монтаж, налагодження та експлуатація вимикача повинні виконуватись з урахуванням вимог безпеки до заземлення обладнання, опору та міцності електричної ізоляції відповідно до таких документів:
 • “Правила улаштування електроустановок” ПУЕ-2009р.;
 • “Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”

ГКД 34.20.507-2003;

 • “Правила безпечної експлуатації електроустановок” ДНАОП 1.1.10-1.01-97.
  • При огляді вимикача в робочому положеннi слiд  пам'ятати, що полюси перебувають пiд високою напругою. Проникати у вiдсiк  розмiщення бачкiв  вимикача  за  раму   привода   рукою   або   iншим   предметом забороняється.
  • Технiчне обслуговування, виконання регламентних робiт, ремонт,   регулювання, вимiрювання проводяться тiльки за вiдсутностi напруги на обох виводах полюсiв, на викоченому вiзку вимикача з комiрки  або  при  розiбранiй  схемi роз'єднувачами i накладенням заземлення з двох бокiв.
  • У процесi  регулювання  вимикача з  приводом  застопорити собачки ввiмкнення, щоб уникнути зриву привода.
  • Виконання вогневих робiт на рамi або бачках  оливних вимикачiв проводити при злитiй оливі.

 

Додаток 1
ТЕХНІЧНИЙ АКТ
“___”___________20__р.
проведення _________________ ремонту вимикача                 ВМПЕ-10                  .
(середнього, поточного)                                                           (тип вимикача)
заводський № ______________ рік випуску ________ тип привода _____________
______________________________________________________________________
(диспетчерська назва підстанції, приєднання)

 • __________________ ремонт вимикача  виконано згідно технологічної карти.

          (середній, поточний)

 • Додатково виконані роботи ___________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 • Результати вимірів та випробувань:
 1.  

№  з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

ф “А”

ф “В”

ф “С”

 

 

 

І полюс

ІІ полюс

ІІІ полюс

1

Електрична міцність ізоляції “фаза-земля”, кВ

6 кВ

32 кВ – 1 хв.

 

 

 

10 кВ

42 кВ – 1 хв.

 

 

 

2

Перехідний опір головних контактів, мкОм

630 А

50

 

 

 

1000 А

40

 

 

 

1600 А

30

 

 

 

2000 А

30

 

 

 

3200 А

10

 

 

 

3

Електрична міцність ізоляції між розімкнутими контактами, кВ

6 кВ

32 кВ – 5 хв.

 

 

 

10 кВ

42 кВ – 5 хв.

 

 

 

                                                                                                      

Електромеханічні випробування


№  з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

ф “А”

ф “В”

ф “С”

 

 

 

І полюс

ІІ полюс

ІІІ полюс

1

Повний хід рухомого стрижня, мм

208+3-5

 

 

 

2

Хід в розеточних контактах, мм

60+3-5

 

 

 

3

Різночасність дотику контактів, мм           не більше

5

 

 

 

4

Недоходи, мм:

 

 

 

 

 

верхні, не більше

6

 

 

 

 

нижні, не менше

3

 

 

 

5

Максимальний включаючий момент на валу вимикача, кгсּм, не більше

 

 

 

 

 

на 20 кА

27

 

 

 

 

на 31,5 кА

29

 

 

 

6

Мінімальний утримуючий момент на валу вимикача при ході рухомого стрижня в розетковому контакті, кгсּм, не менше

 

 

 

 

 

на 20 кА

4+0,2

 

 

 

 

на 31,5 кА

6+0,2

 

 

 

7

Мінімальна напруга на затискачах котушки вимикача при ввімкненні вимикача без навантаження, В,                не більше:

 

 

 

 

 

110 В

70

 

 

 

 

220 В

145

 

 

 

8

Швидкість руху рухомого стрижня в момент розмикання контактів, м/с,                не більше

 

 

 

 

 

на 20 кА

3,2+ - 0,4

 

 

 

 

на 31,5 кА

3,4+ - 0,4

 

 

 

10

Швидкість руху рухомого стрижня в момент дотику контактів при ввімкненні момент за номінальної U         м/с

 

 

 

 

 

на 20 кА

4,8+ - 0,4

 

 

 

 

на 31,5 кА

5,2+ - 0,4

 

 

 

Додаток 2
ТЕХНІЧНИЙ АКТ
“___”___________20      р.
проведення _________________ ремонту вимикача                    ВМПП-10               .
(середнього, поточного)                                                           (тип вимикача)
заводський № ______________ рік випуску ________ тип привода _____________
______________________________________________________________________
(диспетчерська назва підстанції, приєднання)

 1. .__________________ ремонт вимикача  виконано згідно технологічної карти.

          (середній, поточний)

 1. Додатково виконані роботи ___________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 1. Результати вимірів та випробувань:

№  з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

ф “А”

ф “В”

ф “С”

 

 

 

І полюс

ІІ полюс

ІІІ полюс

1

Електрична міцність ізоляції “фаза-земля”, кВ

6 кВ

32 кВ – 1 хв.

 

 

 

10 кВ

42 кВ – 1 хв.

 

 

 

2

Перехідний опір головних контактів, мкОм

630 А

55

 

 

 

1000 А

45

 

 

 

1600 А

32

 

 

 

3

Електрична міцність ізоляції між розімкнутими контактами, кВ

6 кВ

32 кВ – 5 хв.

 

 

 

10 кВ

42 кВ – 5 хв.

 

 

 

 

Електромеханічні випробування


№  з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

ф “А”

ф “В”

ф “С”

 

 

 

І полюс

ІІ полюс

ІІІ полюс

1

Повний хід рухомого стрижня, мм

208+3-5

 

 

 

2

Хід в розеточних контактах, мм

60+3-5

 

 

 

3

Різночасність дотику контактів, мм           не більше

5

 

 

 

4

Недоходи, мм:

 

 

 

 

 

верхні, не більше

6

 

 

 

 

нижні, не менше

3

 

 

 

5

Максимальний включаючий момент на валу вимикача, кгсּм, не більше

 

 

 

 

 

для 630 А,1000 А

13-0,2

 

 

 

 

для 1600 А

15-0,2

 

 

 

6

Попередній момент на валу привода вимикача, кгсּм,

 

 

 

 

 

для 20 кА

6-0,5 +0,5

 

 

 

 

для 31,5 кА

7,5-0,5 +0,5

 

 

 

7

Швидкість руху рухомого стрижня в момент розмикання контактів, при заведеній пружині  м/с,               

 

 

 

 

 

на одну операцію для 20 кА

не менше 2,5

 

 

 

 

на одну операцію для 31,5 кА

не менше 2,8

 

 

 

 

на три операції для 20 кА

не більше 3,5

 

 

 

 

на три операції для 31,5 кА

не більше 4,0

 

 

 

8

Швидкість руху рухомого стрижня при ввімкненні в момент дотику контактів при заведеній пружині на дві операції,         м/с

 

 

 

 

 

на 20 кА

не менше 4,2

 

 

 

 

на 31,5 кА

не менше 4,5

 

 

 

9

Електричний опір полюсів між виводами, мкОм

не більше 45

 

 

 

Додаток 3
ТЕХНІЧНИЙ АКТ
“____”___________20      р.
проведення _________________ ремонту вимикача                    ВМП-10               .
(середнього, поточного)                                                           (тип вимикача)
заводський № ______________ рік випуску ________ тип привода _____________
______________________________________________________________________
(диспетчерська назва підстанції, приєднання)

 1. __________________ ремонт вимикача  виконано згідно технологічної карти.

          (середній, поточний)

 1. Додатково виконані роботи ___________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 1. Результати вимірів та випробувань:

№  з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

ф “А”

ф “В”

ф “С”

 

 

 

І полюс

ІІ полюс

ІІІ полюс

1

Електрична міцність ізоляції “фаза-земля”, кВ

6 кВ

32 кВ – 1 хв.

 

 

 

10 кВ

42 кВ – 1 хв.

 

 

 

2

Перехідний опір головних контактів, мкОм

630 А

50

 

 

 

1000 А

40

 

 

 

1250 А

30

 

 

 

1600 А

30

 

 

 

2000 А

30

 

 

 

2750 А

30

 

 

 

3000 А

30

 

 

 

3

Електрична міцність ізоляції між розімкнутими контактами, кВ

6 кВ

32 кВ – 5 хв.

 

 

 

10 кВ

42 кВ – 5 хв.

 

 

 

Електромеханічні випробування


№  з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

ф “А”

ф “В”

ф “С”

 

 

 

І полюс

ІІ полюс

ІІІ полюс

1

Повний хід рухомого стрижня, мм

245-5

 

 

 

2

Хід в розеточних контактах, мм

60+3-5

 

 

 

3

Різночасність дотику контактів, мм           

не більше 5,0

 

 

 

4

Недоходи, мм:

 

 

 

 

 

верхні, не більше

4

 

 

 

 

нижні, не менше

4

 

 

 

5

Швидкість вимкнення в момент розмикання контактів(на ході 60 мм), м/с               

3,5+0,3-0,5

 

 

 

6

Максимальна швидкість вимкнення не більше,         м/с

5,0