Початок arrow Книги arrow Правила arrow Норми випробування електрообладнання

Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище - Норми випробування електрообладнання

Зміст статті
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

15 Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Норми випробувань обладнання, вбудованого в струмопровід (вимірювальні трансформатори тощо), наведено у відповідних розділах Норм. Повністю змонтований струмопровід треба випробувати у такому обсязі:
- під час приймально-здавальних випробувань (П) і капітального ремонту генератора, синхронного компенсатора (для генераторного струмопроводу) або КРП (для струмопроводу 6-10 кВ), до якого приєднано струмопровід (К), - за 15.1-15.6;

 

Таблиця 27 - Допустимі значення опору постійному струму контактів КРП і КРПЗ

Випробний елемент

Допустиме значення опору

Контакти збірних шин

Опір відрізка шин у місці контактного з'єднання не має перевищувати більше ніж у 1,2 раза опір відрізка шин тієї ж довжини без контакту

Втичні контакти первинного кола*)

Допустимі значення опору контактів наведено в заводських інструкціях
У випадках коли значення опору контактів не наведено в заводських інструкціях, опір має бути не більше, мкОм:
для контактів на 400 А - 7
для контактів на 600 А - 60
для контактів на 900 А - 50
для контактів на 1200 А- 40
для контактів більше 2000 А - 33

Роз'ємні контакти вторинного силового кола (лише контакти ковзного типу)

Не більше 4000 мкОм

*)Вимірювання виконується, якщо дозволяє конструкція КРП і КРПЗ

- у міжремонтний період у строки, що визначаються місцевими інструкціями - за 15.4;
- в експлуатації постійний контроль - за 15.5.
15.1 Вимірювання опору ізоляції
Вимірювання струмопровідних елементів виконується мегаомметром на напругу 2,5 кВ, а ізольованих екранів - за 15.4.
Значення опору ізоляції струмопровідних елементів не нормуються.
15.2 Випробування ізоляції струмопроводу підвищеною напругою промислової частоти
Значення випробної напруги для ізоляції струмопроводу при від'єднаних вентильних розрядниках і обмотках генераторів, силових трансформаторів і трансформаторів напруги наведено в таблиці 28.
Для струмопроводів з загальним для усіх трьох фаз екраном випробна напруга прикладається по черзі до кожної фази струмопроводу при інших фазах, заземлених на кожух. Тривалість прикладення випробної напруги фарфорової ізоляції - 1 хв.
Якщо ізоляція струмопроводу містить елементи з твердих органічних матеріалів, тривалість прикладення випробної напруги - 5 хв.

 

Таблиця 28 - Значення випробної напруги

Вид ізоляції струмопроводу

Значення випробної напруги, кВ, для струмопроводів з номінальною напругою, кВ

6

10

15

20

24

35

Фарфорова

32

42

57

68

76

100

Фарфорова разом з виробами із твердих органчних діелектриків

28,5

37,8

51,3

61,2

68,4

90

15.3 Перевірка якості вимикання з'єднань шин і екранів
Болтові з'єднання струмопроводу, виконані відповідно до вимог інструкції з монтажу болтових з'єднань шин, підлягають вибірковій перевірці на затягування болтів.
Зварні з'єднання під час приймально-здавальних випробувань мають виконуватись висококваліфікованими зварниками і підлягають огляду відповідно до інструкції зі зварювання алюмінію, контролю методом рентгено- або гамаскопії (за наявності відповідної установки) або способом, рекомендованим заводом-виготовлювачем.
Шви зварних з'єднань шин і екранів мають відповідати таким вимогам:
- не допускаються тріщини, пропали, незаварені кратери та непровари довжиною більше ніж 10 % довжини шва при глибині більше ніж 15 % товщини металу, який зварюється;
- сумарне значення непровару, підрізів, газових пор, окисних і вольфрамових включень зварних шин і екранів з алюмінію та його сплавів у кожному перетині, який розглядається, має бути не більше ніж 15 % товщини з металу, який зварюється. В експлуатації стан зварних контактних з'єднань визначається візуально.
15.4 Перевірка відсутності короткозамкнутих контурів у екранах струмопроводів
Перевірка виконується в струмопроводах генераторної напруги.
15.4.1 Перевірка гумових ущільнень екранів секціонованих струмопроводів
Опір ізоляції гумових ущільнень з'ємних і рухомих екранів відносно металевих конструкцій при демонтованих стяжних шпильках, виміряний мегаомметром на напругу 1 кВ, має бути не менше ніж 10 кОм.
15.4.2 Перевірка гумових компенсаторів екранів секціонованих струмопроводів
Повітряний зазор між болтами сусідніх металевих затискних кілець гумового компенсатора має бути не менше ніж 5 мм.
15.4.3 Перевірка ізоляційних прокладок станин струмопроводів з секціонованими і безперервними екранами
Виконується в станинах екранів і вузлів металевих конструкцій з двошаровими ізоляційними прокладками.
Значення опору ізоляції прокладки, виміряне мегаомметром на напругу 0,5-1,0 кВ, повинне бути не менше ніж 10 кОм.
Стан ізоляційних втулок болтів кріплення металевих балок і станин екранів перевіряється візуально.
15.4.4 Перевірка ізоляції екранів (коробів) струмопроводу від корпуса генератора трансформатора
При безперервному повітряному зазорі (щілині) між екраном (коробом) струмопроводу і корпусом генератора перевіряється візуально відсутність металевого замикання зазору (щілини).
При однобічній ізоляції ущільнень екранів (коробів) струмопроводу від корпуса генератора і трансформатора перевіряється візуально цілісність ізоляційних втулок, відсутність дотикання поверхнями екрана (короба) в місцях ізолювання корпуса генератора і трансформатора.
При двобічній ізоляції ущільнень екранів (коробів) струмопроводу в місцях приєднання останнього до корпуса генератора і трансформатора вимірюється опір ізоляції екрана (короба) відносно корпуса генератора і трансформатора при демонтованих стяжних шпильках і заземлюючих провідниках, який має бути не менше ніж 10 кОм.
15.4.5 За наявності апаратури тепловізійного контролю не менше одного разу в два роки виконується тепловізійне обстеження місць приєднання струмопроводу до генератора і трансформатора.
15.5 Перевірка відсутності водню в екранах
Виконується в струмопроводах, приєднаних до виводів генераторів з водневим охолодженням. Вміст водню в екранах струмопроводу допускається не більше ніж 1 %.
15.6 Перевірка пристроїв штучного охолодження струмопроводу
Перевірка параметрів штучного охолодження та пристроїв, не описаних у цих Нормах, виконується згідно з заводськими інструкціями. 
< Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд >